SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
OPĆINA PUNAT
31

20.

Na temelju članka 51. st. 3. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/06 i 10/ 06), u svezi s člankom 49. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko Poglavarstvo Općine Punat, na svojoj 1. sjednici održanoj 6. travnja 2006. godine, donosi

POSLOVNIK
o radu općinskog Poglavarstva Općine Punat

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo te način rada i odlučivanja općinskog Poglavarstva Općine Punat (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i to:

- sastav Poglavarstva,

- prava i dužnosti članova Poglavarstva,

- prava i dužnosti predsjednika Poglavarstva,

- sazivanje i tijek sjednice Poglavarstva,

- način odlučivanja Poglavarstva,

- zapisnici sa sjednica Poglavarstva,

- osiguranje javnosti rada Poglavarstva te

- druga pitanja.

Članak 2.

Poglavarstvo ima pet članova, izabranih na način utvrđen Zakonom, Statutom Općine Punat i Poslovnikom o radu općinskog Vijeća Općine Punat.

Općinski načelnik je po dužnosti predsjednik Poglavarstva.

Zamjenik općinskog načelnika je po dužnosti zamjenik predsjednika Poglavarstva.

Poglavarstvo može posebnim aktom zadužiti svakog ili pojedinog člana Poglavarstva za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga rada Općine Punat.

Članak 3.

Poglavarstvo može osnivati radna tijela radi:

- davanja prijedloga i mišljenja o temama iz djelokruga Poglavarstva,

- stručne obrade pojedinih pitanja iz djelokruga Poglavarstva,

- praćenja stanja u pojedinim područjima iz djelokruga Poglavarstva.

Članak 3.

Članovi Poglavarstva imaju slijedeća prava i obveze:

- sudjelovati na sjednicama Poglavarstva,

- predsjedniku iznositi prijedloge tema odnosno predmeta za sjednicu Poglavarstva,

- predlagati raspravu o pojedinim pitanjima iz nadležnosti ili od interesa za Općinu Punat ili iz svog djelokruga rada,

- sudjelovati u raspravi i odlučivanju na sjednicama,

- iznositi prijedloge odluka, zaključaka i drugih akata odnosno njihovih izmjena i dopuna;

- glasovati o prijedlozima odluka, zaključaka i drugih akata,

- provoditi odluke i zaključke Poglavarstva u dogovoru s predsjednikom,

- obavljati druge poslove po ovlasti Poglavarstva i predsjednika Poglavarstva.

Članak 4.

Član Poglavarstva ima pravo na naknadu za rad u Poglavarstvu i na naknadu materijalnih troškova koji nastanu u svezi s njegovim radom za potrebe Poglavarstva, u skladu s Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 5.

Predsjednik Poglavarstva ima slijedeća prava i obveze:

- predlaže dnevni red, saziva i predsjedava sjednicama,

- brine o pripremi sjednica i akata koje rješava Poglavarstvo,

- brine o redu na sjednicama, predlaže odluke, zaključke i druge akte koje donosi Poglavarstvo,

- potpisuje akte Poglavarstva,

- osigurava provođenje akata Poglavarstva,

- usklađuje rad Poglavarstva s potrebama poslova,

- usklađuje rad Poglavarstva s radom Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća, radnih tijela Poglavarstva i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat,

- brine o javnosti rada Poglavarstva,

- obavlja druge poslove koji su mu povjereni ovim Poslovnikom, Statutom Općine Punat, zakonima i podzakonskim aktima.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Poglavarstva, predsjednik može svoja prava i obveze prenijeti na svog zamjenika.

Članak 6.

Poglavarstvo radi na sjednicama.

Poglavarstvo zasjeda po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Poglavarstvo može odlučiti da se sjednice održavaju u redovitim terminima ili unaprijed utvrditi određeni dan i sat sjednice.

Članak 7.

Poziv za sjednicu s dnevnim redom dostavlja se članovima Poglavarstva najkasnije 3 dana prije početka sjednice, s time da se kao treći dan računa i dan kada je sazvana sjednica.

Uz poziv za sjednicu i dnevni red, dostavlja se kratki pregled ili obrazloženje predmeta iz dnevnog reda a po potrebi i drugi materijali o kojima će se rješavati na sjednici.

U slučaju hitnosti, predsjednik može sazvati sjednicu Poglavarstva istog ili narednog dana usmeno, telefonom ili telefaksom, bez dostave pratećih materijala o kojima će biti riječi na sjednici, s time da se tada može razmatrati najviše jedan predmet.

Članak 8.

Dostava poziva i materijala za sjednicu Poglavarstva obavlja se:

. telefonskim ili osobnim pozivom članovima Poglavarstva da preuzmu poziv i materijale u Jedinstvenom upravnom odjelu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), s obavijesti o vremenu (danu i satu) od kada mogu preuzeti poziv i materijale;

. na traženje člana Poglavarstva, poziv i materijali se mogu dostaviti na njegovu kućnu ili drugu adresu koju navede Upravnom odjelu;

. poziv i materijali uručuju se članu Poglavarstva osobno ili osobi koju je naveo kao onu koja će umjesto njega preuzeti materijal.

Kao dan dostave poziva i materijala smatra se dan kada je članovima Poglavarstva omogućeno preuzeti materijal u Upravnom odjelu.

Obrazloženje ili materijal za pojedinu točku predloženog dnevnog reda može se dostaviti i naknadno, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, ali za najviše 1/4 od ukupnog broja točaka iz predloženog dnevnog reda. Dostava se obavlja na način iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Nakon sazivanja sjednice, ako za to postoje opravdani razlozi, predsjednik može odgoditi sjednicu i usmeno zakazati novo vrijeme održavanja sjednice.

Članak 10.

Za održavanje sjednice i pravovaljano odlučivanje na sjednici mora biti prisutno najmanje tri člana Poglavarstva.

Dnevni red kao i sve druge odluke donose se većinom glasova prisutnih članova Poglavarstva.

Odluke o upravljanju i raspolaganju prihodima i rashodima, pokretninama i nekretninama Općine Punat te Poslovnik o radu Poglavarstva, donose se većinom glasova svih članova Poglavarstva.

Većinom glasova svih članova Poglavarstva donose se i drugi akti za koje se to utvrdi Statutom, zakonom ili podzakonskim aktom.

Članak 11.

Predsjednik otvara sjednicu nakon što utvrdi da je na sjednici prisutna većina članova Poglavarstva.

Po otvaranju sjednice, predsjednik daje potrebna uvodna obrazloženja u svezi sa sjednicom i predloženim dnevnim redom.

Predsjednik može na vlastiti poticaj ili na poticaj pojedinog člana Poglavarstva, na samoj sjednici predložiti da se dnevni red nadopuni pojedinim predmetom ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.

Kao nadopunu dnevnog reda mogu se predložiti najviše dva predmeta koji nisu bili u prijedlogu dnevnog reda, a materijal se dostavlja ili se usmeno obrazlaže na sjednici.

Poglavarstvo najprije odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, zatim o predloženim izmjenama i dopunama dnevnog reda te na koncu o dnevnom redu u cjelini.

Nakon prihvaćanja utvrđenog dnevnog reda, predsjednik može izmijeniti redoslijed točaka dnevnog reda.

Članak 12.

Predsjednik ili osoba koju on ovlasti, po potrebi daje uvodna obrazloženja po svakoj točki utvrđenog dnevnog reda.

Nakon uvodnih obrazloženja vodi se rasprava.

Predsjednik po svakom predmetu odnosno točki dnevnog reda daje riječ članovima Poglavarstva po redoslijedu kako su se prijavili.

Članovi Poglavarstva se prijavljuju za raspravu dizanjem ruke ili obraćanjem predsjedniku sa »molim riječ«.

Članovi Poglavarstva se mogu više puta prijaviti za raspravu po jednom predmetu.

Članak 13.

Vrijeme naknadnog dolaska članova Poglavarstva na sjednicu i njihov prijevremeni odlazak sa sjednice bilježi se u zapisnik.

Član Poglavarstva dužan je upoznati predsjednika o razlogu prijevremenog odlaska sa sjednice.

Ako se tijekom sjednice broj prisutnih članova Poglavarstva smanji na manje od tri, predsjednik će prekinuti sjednicu i najkasnije u roku od 8 dana sazvati nastavak sjednice ili novu sjednicu.

Poglavarstvo može odlučiti da zbog raznih subjektivnih ili objektivnih razloga nije moguće nastaviti tijek sjednice, u kojem slučaju će predsjednik prekinuti sjednicu i zakazati njen nastavak u roku od 8 dana.

Nastavak sjednice zakazuje se usmeno odnosno telefonom.

Članak 14.

Tijekom sjednice predsjednik može prema članovima Poglavarstva poduzeti slijedeće mjere:

- oduzeti riječ ako se isti udaljava od teme i predmeta rasprave ili ako prekida drugog govornika u raspravi,

- izreći opomenu ako isti učestalo čini povrede iz prethodne alineje,

- izreći mjeru udaljenja sa sjednice ako i nakon izrečene opomene nastavi činiti povrede iz prethodnih alineja, ako vrijeđa druge članove Poglavarstva i druge prisutne osobe ili ako svojim ponašanjem ometa rad sjednice.

Izrečena mjera opomene i udaljenja sa sjednice vrijedi samo za sjednicu na kojoj je mjera izrečena.

Iste mjere predsjednik poduzima i prema drugim osobama koje su prisutne ili sudjeluju na sjednici.

Članak 15.

Nakon što za raspravu više nema prijavljenih, predsjednik utvrđuje prijedlog za glasovanje odnosno poziva članove Poglavarstva da sami iznesu prijedlog.

Ako se povodom jednog predmeta ili zahtjeva iznesu dva ili više prijedloga za glasovanje, predsjednik utvrđuje kojim redoslijedom će se glasovati o prijedlozima.

Poglavarstvo odlučuje javnim glasovanjem: dizanjem ruke ili pojedinačnim usmenim izjašnjavanjem.

Predsjednik poziva članove Vijeća da se izjasne o prijedlogu na način koji glasi: tko je »za« iznijeti prijedlog, tko je »protiv« i tko je »suzdržan«.

Odluka je donijeta ako je za prijedlog glasovala većina prisutnih članova Poglavarstva, osim ako je za donošenje pojedinih odluka, u skladu sa Zakonom i Statutom potrebna većina glasova svih članova Poglavarstva.

Za glas koji je »suzdržan« smatra se da ne podržava prijedlog o kojem se glasovalo.

Glas člana Poglavarstva koji nije glasovao, smatra se »suzdržanim« glasom.

U slučaju istog broj glasova koji podržavaju i koji ne podržavaju prijedlog, smatra se da prijedlog nije prihvaćen.

Kada Poglavarstvo odlučuje o pitanjima upravljanja i raspolaganja prihodima i rashodima te upravljanja i raspolaganja nekretninama, član Poglavarstva nema pravo odlučivanja o istima ako je osobno ili preko člana uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 16.

Na sjednici Poglavarstva vodi se zapisnik koji sadrži:

- redni broj sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice;

- imena prisutnih članova Poglavarstva i imena drugih prisutnih osoba;

- imena odsutnih članova Poglavarstva s navodom da li je isti ispričao izostanak;

- navod da li postoji dovoljan broj članova Poglavarstva za održavanje sjednice i donošenje odluka;

- predložene i prihvaćene izmjene ili dopune dnevnog reda;

- utvrđeni dnevni red;

- naziv svake točke dnevnog reda o kojoj se raspravlja i odlučuje,

- prijedlozi o kojima se glasovalo s rezultatom glasovanja,

- vrijeme završetka sjednice.

Zapisnik ne sadrži navode iz rasprave niti podatke tko je kako glasovao.

Izdvojeno mišljenje ili glasovanje pojedinog člana Poglavarstva unose se u zapisnik samo na njegov izričit zahtjev.

Po posebnoj odluci Poglavarstva, za pojedinu sjednicu može se osigurati tonski zapis tijeka sjednice koji se pohranjuje kao sastavni dio zapisnika.

Zapisnik izrađuje osoba koja vodi zapisnik, najkasnije u roku od 15 dana od dana održane sjednice Poglavarstva, a potpisuje ga izrađivač zapisnika i predsjednik Poglavarstva odnosno njegov zamjenik ako je umjesto njega vodio sjednicu.

Zapisnik se potvrđuje (verificira) na narednoj sjednici Poglavarstva.

Članak 17.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Poglavarstva obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat i to:

- zaprimanje i obrada predmeta za sjednice Poglavarstva,

- izrada izvješća, obrazloženja, nacrta i prijedloga akata koje razmatra Poglavarstvo,

- izrada, umnožavanje i dostava poziva i drugih materijala vezanih uz sjednice Poglavarstva,

- vođenje i pohranjivanje dokumentacije nastale u svezi s radom Poglavarstva,

- druge poslove po potrebi.

Članak 18.

Dnevni red s vremenom održavanja sjednice Poglavarstva postavlja se na web stranice Općine Punat i na oglasnoj ploči u zgradi sjedišta Općine Punat istog dana kada se dostavlja članovima Poglavarstva.

Dnevni red s vremenom održavanja sjednice Poglavarstva dostavlja se sredstvima javnog priopćavanja koje odredi predsjednik Poglavarstva.

Zapisnik sa sjednice Poglavarstva postavlja se na web stranice Općine Punat, na oglasnoj ploči u zgradi sjedišta Općine Punat te ostalim oglasnim pločama Općine Punat koje su zatvorene i osvijetljene.

Članak 19.

Osim članova Poglavarstva, predsjednik može na sjednicu pozvati i druge osobe, kao što su:

- predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća,

- vijećnici Općinskog vijeća,

- predsjednici i članovi radnih tijela,

- pročelnik i službenici Upravnog odjela,

- ovlašteni predlagači akata koje razmatra Poglavarstvo,

- druge osobe koje su potrebne radi stručnog obrazloženja ili pomoći.

Članak 20.

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu, imaju pravo prisustvovati sjednicama Poglavarstva pod uvjetom:

. da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;

. ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Poglavarstva ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;

. pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;

. osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu, najavljuju se za svaku sjednicu posebno, odnosno isti se ne mogu najaviti za sjednicu ili više sjednica unaprijed prije nego što je sjednica sazvana.

Za jednu pravnu osobu, na sjednici mogu biti prisutna najviše dva predstavnika.

Dnevni red za sjednicu Poglavarstva koji se postavlja na oglasnu ploču sadrži i uvjete iz ovog članka.

Članak 21.

O svom radu Poglavarstvo upoznaje javnost putem sredstava javnog priopćavanja, davanjem službenih izjava, održavanjem konferencije za tisak, putem posebno izdanih tiskovina, putem oglasnih ploča, putem web stranica, organiziranjem susreta s građanima i udrugama ili na mjesnom zboru građana.

O načinu, vremenu i mjestu upoznavanja javnosti o radu Poglavarstva, odlučuje Poglavarstvo na prijedlog predsjednika.

Članak 22.

U svom radu Poglavarstvo je dužno pridržavati se odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih zakonskih akata, Statuta Općine Punat i drugih općih akata Općine Punat, odnosno njihovih izmjena i dopuna koji naknadno stupe na snagu.

Članak 23.

Prijedlog za izmjenu i dopunu ovog Poslovnika ima pravo podnijeti svaki član Poglavarstva.

Prijedlog se daje u pisanom obliku.

Članak 24.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-06-4

Punat, 6. travnja 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mladen Juranić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=172&mjesto=51521&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr