SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
OPĆINA PUNAT
31

19.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 02/06 i 10/06), članka 73. st. 3. al. 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 76a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01, 74/02 i 03/04), članka 2. st. 2. Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Punat za 2005. god. (»Službene novine« PGŽ broj 11/06), Općinsko Vijeće Općine Punat, na 12. sjednici održanoj 10. travnja 2006. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda
2005. godine

Članak 1.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2005. godinu iznosi 3.599.892,10 kn.

Članak 2.

Sredstva iz čl. 1. ove Odluke raspoređuju se namjenski za financiranje:

1.

Projektna dokumentacija izrade DPU obalnog pojasa

100.000,00 kn

2.

Izrada UPU naselja Stare Baške

260.000,00 kn

3.

Tehnička dokumentacija

679.550,00 kn

4.

Zemljište

500.000,00 kn

5.
5.1.
5.2.

Upravljanje pomorskim dobrom
- iz namjenskih sredstava
- iz ostalih prorač.sredstava


652.280,64 kn
267.719,36 kn

6.

Kanalizacija Primorske ulice

500.000,00 kn

7.

Investicijsko održavanje cesta

430.000,00 kn

8.

Zaštita spomeničke baštine

100.000,00 kn

9.

Tekuća pričuva

50.000,00 kn

10.

Održavanje javnih površina

52.717,10 kn

11.

Sanacija deponije Škrila

7.625,00 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-06-10

Punat, 10. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

Odluka o raspodjeli rezultata   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=172&mjesto=51521&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr