SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
OPĆINA PUNAT
31

17.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 2/06 i 10/06), članka 68. st. 3. toč. 1. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 i 129/05), članka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/ 01 i 150/02) te članka 6. st. 1., članka 7. i članka 19. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« 82/94 i 128/99),

9.

OSTALE KOMUNALNE USLUGE

a. održavanje ribarnice, javnih sanitarija

b. održavanje dječjih igrala, klupa i koševa za otpad

c. održavanje parkirališta

150.000,00

10.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

50.000,00

 

UKUPNO IZDACI

2.090.000,00

Općinsko vijeće Općine Punat, na 12. sjednici održanoj 10. travnja 2006. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o uvođenju i naplati ekološke pristojbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i obveza plaćanja ekološke pristojbe na području Općine Punat.

Članak 2.

Ekološku pristojbu (u daljnjem tekstu: pristojba) plaćaju osobe koje na području Općine Punat, izvan svog prebivališta, koriste usluge noćenja u smještajnim objektima u kojima se prema posebnim propisima obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost, a stariji su od 12 godina (navršenih 12 godina starosti).

Članak 3.

Pristojba će se koristi za zaštitu i unapređenje okoliša, očuvanje i obnavljanje kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti krajolika, sukladno godišnjem Programu.

Program iz stavka 1. ovog članka za svaku godinu do 31. siječnja donosi Općinsko vijeće (na prijedlog Poglavarstva i Turističke zajednice Općine Punat). Za izvršenje Programa, pored ekološke pristojbe mogu se utvrditi i drugi izvori prihoda iz općinskog proračuna ili drugih izvora (donacije, materijalne potpore).

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe, koje pružaju usluge noćenja u smještajnim objektima iz članka 2. ove Odluke naplaćuju pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge.

Pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju, tijekom cijele godine (od 01. siječnja do 31. prosinca), u iznosu od 1,00 kune po ostvarenom noćenju u smještajnim objektima i luci nautičkog turizma kada se koristi vez u tranzitu.

Za brodice s godišnjim vezom u moru u luci nautičkog turizma, pristojba se plaća se u iznosu od 100,00 kuna godišnje po brodici a naplaćuje se istodobno s uslugom veza.

Članak 5.

Naplatu pristojbe dužni su vršiti svi koji pružaju ili posreduju pri pružanju usluge smještaja u smještajnom objektu iz članka 1. ove Odluke.

Naknada (provizija) za obavljanje poslova naplate pristojbe iznosi 10% od naplaćene pristojbe, odnosno 0,10 kuna po jednom noćenju u kojem je iznosu sadržan PDV.

Naplaćena pristojba, u obračunskom razdoblju od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, umanjena za naknadu iz prethodnog stavka, uplaćuje se u roku od 10 dana od isteka posljednjeg dana prethodnog mjeseca (do 10.-og u mjesecu za prethodni mjesec) na žiro-račun Općine Punat broj: 2340009 - 1836000009

. za pravne osobe, poziv na broj 21 5789 - matični broj,

. za fizičke osobe, poziv na broj 22 5789 - JMBG.

Svako zakašnjenje uplate sredstava pristojbe sukladno članku 5. stavak 3. ove Odluke povlači zakonske zatezne kamate.

Članak 6.

Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo da u slučaju potrebe donosi upute za provedbu ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-06-8

Punat, 10. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=172&mjesto=51521&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr