SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
GRAD KRALJEVICA
31

19.

Temeljem članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 24. travnja 2006. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Fonda za izgradnju trga s kipom Sv. Nikole

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Fond za izgradnju trga s kipom Sv. Nikole (u daljnjem tekstu: Fond), sa svrhom namjenskog sakupljanja i raspolaganja financijskim sredstvima, koja će se koristiti za izradu projekta i izgradnju trga s kipom Sv. Nikole u Kraljevici.

Fond je proračunski korisnik u smislu članka 2a. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice.

Članak 2.

Fond se osniva za razdoblje od tri godine, koje se računa od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Upravno tijelo nadležno za upravljanjem Fondom i raspolaganjem sredstvima Fonda je Gradsko poglavarstvo.

Članak 4.

Fond ostvaruje financijska sredstva iz sljedećih izvora:

- sredstava osiguranih u Proračunu Grada Kraljevice za tekuću godinu

- namjenskih prihoda i primitaka - donacija jedinica lokalne samouprave, pravnih i fizičkih osoba i sl.

- prihoda i primitaka od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima.

Članak 5.

Sredstva Fonda iz članka 4. ove Odluke vode se na posebnom računu u okviru računa Grada Kraljevice.

Članak 6.

Sredstva Fonda mogu se koristiti samo za namjene utvrđene ovom Odlukom.

Isplate na teret Fonda mogu se izvršavati do visine raspoloživih sredstava Fonda, a obveze se mogu preuzeti do razine propisane Odlukom o izvršavanju Proračuna.

Neiskorištena sredstva na računu Fonda na kraju tekuće godine prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Članak 7

Fond ima Povjerenstvo koje čine:

- gradonačelnik Grada Kraljevice, predsjednik Povjerenstva

- član Gradskog poglavarstva zadužen za resor održivog razvoja, urbanizma, gospodarstva, zaštite okoliša i turizma

- član Gradskog poglavarstva zadužen za resor društvenih djelatnosti

- župnik Župe Sv. Nikole

- predstavnik Pastoralnog vijeća Kraljevice

- predstavnik Apostolata za pomorce.

Povjerenstvo ima savjetodavni karakter, a zadaci su mu izrada hodograma aktivnosti iz članka 1. ove Odluke, sudjelovanje u provedbi javnih natječaja za projekat i izvođenje, promidžba i animiranje donatora za prikupljanje financijskih sredstava, vođenje evidencije donatora, a posebice predlaganje Gradskome poglavarstvu donošenje odluka o trošenju sredstava Fonda.

Članak 8.

Povjerenstvo Fonda dužno je jednom godišnje izraditi izvješće o svom radu i načinu korištenja sredstava Fonda i dostaviti ga Gradskome vijeću na usvajanje.

Članak 9.

Stručne, administrativne, financijsko-računovodstvene i tehničke poslove za Fond obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 10.

Fond prestaje:

- protekom vremena iz članka 2. ove Odluke

- kada se realizira njegova namjena

- ako ne ispuni namjenu za koju je osnovan

- ako su sredstva Fonda nedostatna za ispunjavanje njegove namjene.

Na inicijativu predsjednika Gradskog poglavarstva, Poglavarstvo mora u roku 30 dana nakon nastupa uvjeta iz stavka 1. ovog članka predložiti Gradskom vijeću donošenje Odluke o prestanku rada fonda.

Odluku iz stavka 2. ovog članka donosi Gradsko vijeće većinom glasova.

U slučaju donošenja odluke iz stavka 3. ovog članka, neutrošena sredstva uplaćuju se na račun osnivača.

Članak 11.

Ukoliko ne dođe do realizacije projekta zbog kojeg je fond osnovan, proporcionalni dio neutrošenih sredstava prikupljen od donatora vratit će se donatorima na njihov zahtjev, a preostali dio sredstava uplaćuje se na račun osnivača.

Članak 12.

Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage Odluka o pokretanju inicijative KLASA: 021-05/05-04/16, UR. BROJ: 2170/ 08-08-05-01 od 22. studenog 2005., Izmjene i dopune Odluke KLASA: 021-05/05-04/16, UR. BROJ: 2170/08-08-06-02 od 28. veljače 2006. i Odluka o strukturi Povjerenstva 021-05/ 05-04/16, UR. BROJ: 2170/08-08-06-01 od 28. veljače 2006.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-04/16

Ur. broj: 2170/08-08-06-03

Kraljevica, 26. travnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr