SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
GRAD KRALJEVICA
31

13.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 24. travnja 2006. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE ZA
2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevice za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 11/05; dalje: Proračun) glasi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

16.289.000 kn

IZDACI

17.020.277 kn

RAZLIKA

-731.277 kn

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK 2005.

683.277 kn

C. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE


48.000 kn

A. + B. + C.

A. + B. + C.

0 kn

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Općem dijelu Proračuna povećavaju se, mijenjaju ili smanjuju kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 6.

Ove II. izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08-08-06-08

Kraljevica, 24. travnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 

II izmjene i dopune Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr