SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
GRAD ČABAR
31

8.

Na osnovu članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), te članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 06/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Čabra

Članak 1.

U članku 9. Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 05/03), (u daljnjem tekstu: Odluke) riječi »KD »Čabranka« d.o.o.« brišu se, a umjesto njih stavljaju se riječi »Upravni Odjel za komunalne djelatnosti grada Čabra«.

Članak 2.

U članku 12. Odluke brišu se riječi »Jedinstveni upravni Odjel gradske uprave Čabar« i umjesto njih stavljaju se riječi »Poglavarstvo Grada Čabra«.

Članak 3.

U članku 13. Odluke iza riječi »Uprava groblja« dodaje se zarez i riječi: »donošenjem rješenja o korištenju grobnog mjesta«.

Stavak 3. istog članka briše se.

Članak 4.

Članak 24. Odluke briše se.

Članak 5.

Umjesto članka 24. Odluke dodaju se članci 24.a. i 24. b. koji glase:

»Članak 24. a.

Za dodjelu novog grobnog mjesta plaća se jednokratna naknada.

Za izgrađeno grobno mjesto uz jednokratnu naknadu plaća se i cijena izgrađenog okvira i izgrađenog nogostupa.

Cijenu jednokratne naknade i izgrađenog grobnog mjesta utvrđuje Poglavarstvo na prijedlog uprave groblja.

Članak 24 b.

Za korištenje grobnog mjesta plaća se godišnja naknada (grobarina).

Godišnja naknada (grobarina) određuje se kao umnožak broja grobnih mjesta i visine cijene godišnje naknade za jedno grobno mjesto.

Cijenu godišnje naknade utvrđuje Poglavarstvo Grada Čabra na prijedlog Uprave groblja.«

Članak 6.

Članak 25. Odluke mijenja se i glasi:

»Godišnju naknadu (grobarinu) iz članka 24b. plaćaju korisnici odnosno njihovi nasljednici.

Godišnja naknada (grobarina), prihod je Proračuna Grada Čabra, a uplaćuje se odjednom u godišnjem iznosu najkasnije do 30. studenog tekuće godine.«

Članak 7.

Članak 30. Odluke briše se, a svaki dalji članak poprima jedan redni broj manje.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/06-01/12

Ur. broj: 2108/01-06-1-4

Čabar, 7. travnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr