SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
46

13.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. travnja 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2006. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine Ravna Gora, u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Proračuna Općine Ravna Gora broj 2340009-1836900008.

Članak 3.

U Proračunu Općine Ravna Gora za 2006. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznose 2.00.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka koristiti će se za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture i to za:

- sufinanciranje izgradnje vodovoda Poljička Kosa u Starom Lazu.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Ravna Gora izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa iz prethodnog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 5.

Nadzor nad uplatama sredstava iz članka 1. ovog Programa obavlja Financijska agencija.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 321-01/06-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 10. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr