SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
46

12.

Na temelju članka 26. Izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/06), Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. travnja 2006. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Ravna Gora.

Pročišćeni tekst Statuta Općine Ravna Gora obuhvaća Statut Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01), te njegove izmjene i dopune objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 12/06, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 012-03/06-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-06-3

Ravna Gora, 10. travnja 2006.

Predsjednik
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Općinskog vijeća Općine Ravna Gora
Jasna Škorić, v. r.

STATUT OPĆINE RAVNA GORA
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje status, ustrojstvo i samoupravni djelokrug Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općina) i to:

- status, područje i granice,

- samoupravni djelokrug,

- obilježja, pečat, Dan Općine i javna priznanja,

- ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine,

- ustrojstvo, ovlasti i način rada Jedinstvenog upravnog odjela,

- financiranje i imovina,

- oblici konzultiranja građana,

- provođenje referenduma,

- mjesna samouprava,

- ustrojstvo i rad javnih službi,

- akti Općine,

- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave,

- druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: OPĆINA RAVNA GORA.

Sjedište Općine je u Ravnoj Gori, Ulica Ivana Gorana Kovačića 177.

Općina je pravna osoba.

Članak 3.

Općina obuhvaća područje sljedećih naselja: Ravna Gora, Stara Sušica, Stari Laz, Kupjak, Leskova Draga i Šije.

Područje i granice Općine određeni su i mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 4.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Statutom.

Članak 5.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

U skladu s posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Općina će odrediti poslove čije je djelatnosti dužna organizirati te poslove koje može obavljati.

Članak 6.

Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine iz članka 5. ovog Statuta mogu prenijeti na Primorsko-goransku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće Općine može tražiti od Skupštine Primorsko-goranske županije da se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako Općina za to može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Članak 7.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini određuju se zakonom.

Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela Općine i Jedinstveni upravni odjel podmiruju se iz državnog proračuna.

Prava i obveze tijela Općine i Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka pobliže će se urediti zakonom kojim se uređuje državna uprava.

IV. OBILJEŽJA, PEČAT, DAN OPĆINE I JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općina ima svoja obilježja.

Obilježja Općine su:

- grb Općine Ravna Gora,

- zastava Općine Ravna Gora.

Članak 9.

Grb Općine je modificirani povijesni grb Ravne Gore.

Grb Općine je na hrvatskom štitu, dok je svečani grb na ugarskom štitu.

Unutar štita na zelenom tlu je grad s tornjem i crvenim krovovima, ispred kojeg vodi cesta u žuto-zlatnoj boji. U pozadini grada su tri pećinasta brda bijelo-srebrne boje, time da je srednje više. Desno je žuto-zlatno sunce, a lijevo bijelo-srebrni rastući polumjesec na plavom nebu.

Članak 10.

Zastava Općine je svijetlo plave boje s grbom Općine u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Svečana zastava ima grb u sredini na ugarskom štitu.

Omjer dužine i širine zastave je 2:1.

Članak 11.

Uporaba i čuvanje grba i zastave uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom.

Članak 12.

Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo, Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel imaju pečat čiji je izgled, sadržaj i način uporabe utvrđen posebnim propisima.

Način njihove uporabe i čuvanja uređuju se posebnom odlukom Općinskog poglavarstva.

Članak 13.

15. listopad, kada se slavi blagdan sv. Terezije Avilske i župe Ravna Gora, prigodno se obilježava kao Dan Općine Ravna Gora.

Članak 14.

Radi odavanja javnog priznanja za postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, tjelesne kulture, zaštiti i unapređivanju prirodnog okoliša, zdravstva, socijalne skrbi i drugim djelatnostima od značaja za Općinu, Općina dodjeljuje javna priznanja i nagrade.

Članak 15.

Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Općinu.

Počasnom građaninu, domaćem ili stranom državljaninu, dodjeljuje se posebna povelja Općine.

Dodjeljivanje povelje znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava, a može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 16.

Javna priznanja, nagrade i povelje iz članka 14. i 15. ovog Statuta dodjeljuju se pod uvjetima i na način propisan posebnom odlukom Općinskog vijeća.

V. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

1. Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće

Članak 17.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Općinsko vijeće:

1. donosi Statut Općine,

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

3. donosi Proračun, odluku o izvršavanju Proračuna i godišnji obračun Proračuna Općine,

4. bira i opoziva, odnosno imenuje i razrješuje:

- predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika,

- članove Općinskog poglavarstva,

5. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

6. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

7. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

8. odlučuje o dodjeli javnih priznanja, nagrada i povelja,

9. obavlja i druge poslove koji su zakonom, ovim Statutom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Članak 19.

Općinsko vijeće broji jedanaest članova, odnosno vijećnika.

Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po postupku određenom zakonom.

Članak 20.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova.

Prijedlog za predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća podnosi Odbor za izbor, imenovanja, dodjelu povelja, priznanja i nagrada ili jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Članak 21.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 4. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećina članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća potonje se uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 22.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 23.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama po

sebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 24.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 25.

Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost sudjelovati u radu Općinskog vijeća i tijela u koje je izabran, odnosno imenovan.

Član Općinskog vijeća ima pravo predlagati raspravu o pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća te Općinskom vijeću predlagati akte i davati prijedloge sukladno ovom Statutu i Poslovniku Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća ima pravo Općinskom načelniku, zamjeniku Općinskog načelnika i ostalim članovima Općinskog poglavarstva postavljati pitanja koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihove nadležnosti.

Član Općinskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđene posebnim zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 26.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

O donošenju Statuta Općine, Proračuna i Godišnjeg obračuna Proračuna, Poslovnika Općinskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, te izboru i razrješenju Općinskog načelnika i članova Općinskog poglavarstva, kao i o povjerenju Općinskom načelniku i članovima Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 27.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Poslovnikom se podrobnije propisuju način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje, praćenje rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju, održavanje reda i disciplinske mjere, tijek sjednice, postavljanje pitanja Općinskom načelniku i članovima Općinskog poglavarstva, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika i druga proceduralna pitanja.

Članak 28.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća, na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Članak 29.

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od trideset dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od petnaest dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.

Članak 30.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.

Stalni odbori Općinskog vijeća jesu:

1. Mandatni odbor,

2. Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada,

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4. Odbor za mjesnu samoupravu.

Članak 31.

Općinsko vijeće može, uz stalna radna tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga stalna ili povremena radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnog tijela iz stavka 2. članka 30. i stavka 1. članka 31. utvrđuje se da li je tijelo stalno ili povremeno, uređuje se njegov naziv, sastav te djelokrug i način rada.

2. Izvršna tijela - Općinski načelnik i Općinsko poglavarstvo

Članak 32.

Izvršna tijela u Općini su Općinski načelnik i Općinsko poglavarstvo.

Članak 33.

Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova, u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću, na način i po postupku utvrđenim Poslovnikom, u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Prijedlog za Općinskog načelnika podnosi Odbor za izbor, imenovanja, dodjelu povelja, priznanja i nagrada ili jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinski načelnik ima u pravilu dva zamjenika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na prijedlog općinskog načelnika.

Članak 35.

Općinski načelnik zastupa Općinu.

Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 36.

Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine.

Članak 37.

Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od petnaest dana ukloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan u roku

od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 38.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu s ovim Statutom.

Općinski načelnik, u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 39.

Izvršne poslove u Općini obavlja Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo, uključujući predsjednika i njegove zamjenike ima 5 (pet) članova.

Općinski načelnik predsjednik je Općinskog poglavarstva.

Zamjenici općinskog načelnika iz članka 34. ovog Statuta po položaju su zamjenici predsjednika Općinskog poglavarstva.

Općinski načelnik obavlja svoju dužnost profesionalno ili volonterski, o čemu odluku donosi Općinsko vijeće, vodeći računa o ustrojstvu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 40.

Članove Općinskog poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine može biti biran za člana Općinskog poglavarstva.

Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine.

Članak 41.

Općinsko poglavarstvo:

1. priprema prijedloge općih akata,

2. izvršava ili osigurava provedbu općih akata Općinskog vijeća,

3. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,

4. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

5. utvrđuje prijedlog Statuta, Proračuna, Odluke o izvršenju Proračuna i Godišnjeg obračuna Proračuna,

6. donosi Poslovnik o radu Općinskog poglavarstva,

7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i aktima Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog poglavarstva nemaju pravo odlučivati o pitanjima iz stavka 1. točke 4. ovog članka kada su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 42.

Općinsko poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, Općinsko poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva podrobnije se uređuje njegovim poslovnikom u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Članak 43.

Općinsko poglavarstvo je odgovorno Općinskom vijeću.

Članak 44.

Općinsko vijeće može općinskom načelniku, pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 45.

Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Kada Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje Općinskom načelniku ili Općinskom poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog Općinskog načelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja Općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, Općinski načelnik i Općinsko poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost izborom novog Općinskog načelnika.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja Općinskom načelniku i članu Općinskog poglavarstva ne prestaje dužnost člana Općinskog vijeća.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Općinskog poglavarstva Općinsko vijeće donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.

Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, članovi Općinskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovo podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od šest mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 45.a

Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Općinskom poglavarstvu, time se smatra da je Općinskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 46.

Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo Upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 47.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovog članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine Ravna Gora, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Općine Ravna Gora, ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini Ravna Gora veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova općine.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu općine, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 48.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svoje nadležnosti priprema prijedloge odluka i drugih akata, neposredno izvršava akte Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika, prati stanja u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim aktima Općine Ravna Gora.

Jedinstveni upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

U obavljanju poslova iz stavka 1. i 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel je dužan postupati po smjernicama i preporukama Općinskog načelnika i Općinskog poglavarstva.

Članak 49.

Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima Općine Ravna Gora obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojima rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima općine uređuju se posebnim aktima Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva u skladu sa zakonom.

Službenici u upravnim tijelima Općine poticati će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

Članak 50.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, u skladu sa zakonom i njihovim statutima i općim aktima.

VII. FINANCIRANJE I IMOVINA

Članak 51.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju tijela Općine u skladu sa zakonom.

Prihodi Općine su osobito:

1. općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

7. sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

8. sredstva, pomoći i dotacije Primorsko-goranske županije, predviđena u proračunu Primorsko-goranske županije,

9. drugi prihodi određeni zakonom i aktima Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.

Članak 52.

Imovinu Općine čine sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini.

Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

Općinsko poglavarstvo može nekretninu u vlasništvu Općine otuđiti ili njom na drugi način raspolagati samo na temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

VIII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 53.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo mogu, prije donošenja odgovarajućih općih akata iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim ili drugim pitanjima iz djelokruga Općine.

Konzultiranje u smislu stavka 2. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebice značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Članak 54.

Konzultiranje u smislu članka 53. ovog Statuta obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na mjesnim zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

Članak 55.

Kada je to propisano posebnim zakonom, akt se prije donošenja stavlja na javnu raspravu.

Odlukom Općinskog vijeća može se pojedino pitanje iz njegovog samoupravnog djelokruga staviti na javnu raspravu.

Odluka iz stavka 2. ovog članka donosi se većinom glasova ukupnog broja članova Općinskog vijeća.

Članak 56.

Na javnu raspravu akt se stavlja u obliku nacrta.

Nacrt akta utvrđuje Općinsko poglavarstvo, a na javnu raspravu iznosi se uz odgovarajuće obrazloženje.

Zajedno s utvrđivanjem nacrta akta Općinsko poglavarstvo ujedno osniva tijelo koje će pratiti javnu raspravu.

Obavijest o tome da se nacrt akta stavlja na javnu raspravu objavljuje se, kada je to propisano zakonom u lokalnom tisku, a za ostale akte na oglasnoj ploči Općine i mjesne samouprave.

Stavljanje akta na javnu raspravu mora biti popraćeno podacima o trajanju javne rasprave, načinu na koji se mogu stavljati primjedbe i prijedlozi, mjestu i vremenu trajanja uvida u nacrt akta i o stručnom tijelu koje prikuplja rezultate javne rasprave.

Javna rasprava traje najmanje petnaest dana od dana objave obavijesti iz stavka 4. ovog članka.

Članak 57.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se stručnom tijelu koje je osnovano radi praćenja javne rasprave.

Tijelo iz stavka 1. ovog članka prikuplja primjedbe i prijedloge na nacrt akta te svoje mišljenje o primjedbama i prijedlozima upućuje Općinskom poglavarstvu.

Općinsko poglavarstvo, najkasnije u roku 60 dana od završetka javne rasprave, utvrđuje prijedlog akta te ga zajedno s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi dostavlja Općinskom vijeću.

Smatra se da je akt koji je razmatran na javnoj raspravi donijet od strane Općinskog vijeća ako je za taj akt glasovala većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.

Članak 58.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača Općine te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku tri mjeseca od prijema prijedloga.

IX. PROVOĐENJE REFERENDUMA

Članak 59.

Građani Općine mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 60.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum, na temelju odredaba zakona i ovog Statuta, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog Općinskog poglavarstva, na prijedlog polovice mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 61.

Obrazloženi se prijedlog za raspisivanje referenduma dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća koji je dužan u roku od 60 dana od zaprimanja uvrstiti prijedlog na dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma je donijeta ako za takvu odluku glasuje većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma se objavljuje u službenom glasilu Primorsko-goranske županije, lokalnom tisku i na drugi pogodan način.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma, ne smije proći manje od 20, niti više od 40 dana.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine i upisani su u popis birača.

Na referendumu se odlučuje većinom glasova građana koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 62.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

O istom pitanju, odnosno pitanjima ne može se ponovo raspisivati referendum prije proteka šest mjeseci od dana održavanja referenduma.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

a) Osnivanje mjesnih odbora

Članak 63.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja, ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Članak 64.

Utvrđuje se da su na području Općine po prijašnjim propisima osnovani mjesni odbori kako slijedi:

1. Mjesni odbor Kupjak za područje naselja: Kupjak, Leskova Draga i Šije,

2. Mjesni odbor Stara Sušica za područje naselja Stara Sušica,

3. Mjesni odbor Stari Laz za područje naselja Stari Laz.

Utvrđuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovog članka udovoljavaju kriterijima iz članka 63. stavak 2. ovog Statuta, odnosno članka 57. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te se ovim Statutom potvrđuje njihovo osnivanje i oni nastavljaju rad, sa svojstvom pravne osobe, suglasno zakonu i ovom Statutu.

Članak 65.

Za područje Općine za koje nisu osnovani mjesni odbori, mjesni odbori će se osnovati u roku od dvanaest mjeseci od stupanja na snagu ovog Statuta, o čemu će odlučiti Općinsko vijeće odgovarajućom dopunom ovog Statuta, odnosno statutarnom odlukom, polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga u smislu članka 66. i 67. ovog Statuta.

Članak 66.

Za preustroj osnovanih mjesnih odbora u smislu njihova teritorijalnog preustrojstva, te osnivanje novog, odnosno novih mjesnih odbora za područje Općine za koje mjesni odbori nisu osnovani, inicijativu mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja, zborovi građana, vijeća mjesnih odbora (za područja gdje su mjesni odbori osnovani), te Odbor za mjesnu samoupravu Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor za mjesnu samoupravu).

Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka pokreće se u pisanom obliku Odboru za mjesnu samoupravu i mora sadržavati: osnovne podatke o predlagatelju, ime mjesnog odbora, područje mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora te razlo

ge zbog kojih se traži osnivanje novog mjesnog odbora, odnosno preustroj postojećeg.

Članak 67.

Na temelju inicijative u smislu članka 66. ovog Statuta i samoinicijativno Odbor za mjesnu samoupravu utvrđuje prijedlog izmjene Statuta, odnosno prijedlog statutarne odluke u smislu članka 65. ovog Statuta, te ga upućuje Općinskom vijeću.

Ako Odbor za mjesnu samoupravu prijedlog u smislu stavka 1. ovog članka podnosi samoinicijativno, dužan je o tome tražiti mišljenje zbora građana odnosnog područja.

b) Tijela mjesnog odbora - izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 68.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti, u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata. Konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika vijeća mjesnog odbora predsjedava najstariji član.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora može brojiti pet do sedam članova, što se utvrđuje pravilima mjesnog odbora.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu u skladu sa Statutom, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 6. stavak 1. ovog Statuta odgovara Općinskom načelniku.

Članak 71.

Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa Statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanje prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazvati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja ili sl.)

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 72.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinsko poglavarstvo koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.

c) Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.

Članak 74.

Program rada mjesnog odbora sadržava popis aktivnosti te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Općinskom poglavarstvu.

Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka odnose se osobito na:

- vođenje brige o uređenju, čistoći i izgledu naselja s područja mjesnog odbora,

- potrebe obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,

- potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, te javnom zdravlju,

- potrebe socijalne skrbi,

- potrebe u kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,

- zaštitu okoliša.

d) Osnove pravila mjesnih odbora

Članak 75.

Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka 68. do 74. ovog Statuta.

Osim osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i sljedeće:

a) izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše tri uzastopna mandata,

b) predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski - bez naknade,

c) predsjednik vijeća mjesnog odbora saziva sjednice vijeća, predsjedava im i iste je dužan sazvati najmanje jednom u dva mjeseca.

Suglasno osnovama pravila, odnosno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka, mjesni odbori, uz prethodno mišljenje Općinskog poglavarstva, donose pravila mjesnog odbora.

e) Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora

Članak 76.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

a) prihodi od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

b) dotacije pravnih subjekata i građana,

c) druga sredstva.

f) Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

Članak 77.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 78.

Upravni odjel Općine osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka razumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja općinska uprava.

XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 79.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju kao javnu službu.

Članak 80.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 81.

Općinsko vijeće donosi Statut Općine, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Proračun Općine, Godišnji obračun Proračuna, odluke, zaključke, rješenja, preporuke, naredbe, naputke, te daje autentična tumačenja odredbi ovog Statuta i drugih općih akata kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine i to na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Članak 82.

Odluka i drugi opći akt prije stupanja na snagu, objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Odluka i drugi opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

Iznimno, od odredbe stavka 2. ovog članka, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovog članka, odluka i drugi akt kojim se vrši izbor i imenovanje, odnosno opoziv i razrješenje, stupa na snagu danom izbora i imenovanja, odnosno opoziva i razrješenja, osim ako samim aktom nije drugačije određeno.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 82.a

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Ravna Gora.

Članak 83.

Općinsko poglavarstvo o poslovima iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, upute, zaključke, rješenja, preporuke i druge akte određene zakonom ili ovim Statutom i to na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Akti što ih donosi Općinsko poglavarstvo objavljuju se, na temelju zaključka Općinskog poglavarstva, u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Članak 84.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kada je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, donose tijela državne uprave.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije, a protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose tijela županije, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 85.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihod Općine Ravna Gora, donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba kojima je Općina Ravna Gora osnivač.

Članak 85.a

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Ravna Gora kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

XIII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 86.

Općina posebno surađuje s pripadajućom Primorsko-goranskom županijom, te jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara.

Članak 87.

Radi suradnje i promicanja zajedničkih interesa u smislu članka 86. ovog Statuta, Općina s drugim općinama može osnovati trgovačko društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 88.

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose i suradnju s drugim općinama u Republici Hrvatskoj, kao i s odgovarajućim jedinicama lokalne samouprave drugih država, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s jedinicama drugih država, te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Odluka iz stavka 2. ovog članka dostavlja se na nadzor središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sporazum o suradnji Općine s jedinicama lokalne samouprave drugih država objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 89.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, te vijeća mjesnih odbora je javan.

Javnost rada tijela iz stavka 1. ovog članka osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Način ostvarivanja javnosti rada podrobnije će se urediti Poslovnikom Općinskog vijeća i Poslovnikom Općinskog poglavarstva.

Članak 90.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća, Općinski načelnik i njegovi zamjenici te članovi Općinskog poglavarstva, kada se radi o pitanju iz samoupravnog djelokruga Općine, dužni su odgovoriti na pisani podnesak, odnosno na zahtjev primiti na razgovor građane s prebivalištem na području Općine u roku 30 dana od dana zaprimanja podneska, odnosno zahtjeva.

Članak 91.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima i Jedinstvenom pravnom odjelu kada se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno Jedinstvenog upravnog odjela, dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja (zaprimanja) predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Članak 92.

Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva, radnih tijela, Jedinstvenog upravnog odjela i mjesne samouprave se ne mogu objaviti, jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.

XV. NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Članak 92.a

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun i drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Na ostala pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Poslovnika i zakona.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 93.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Pisani prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo, Općinski načelnik ili Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Članak 94.

Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Odboru za statutarno-pravna pitanja koji ga razmatra i uz mišljenje upućuje Općinskom vijeću na prethodnu raspravu.

O prijedlogu za promjenu Statuta Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Između prethodne rasprave o prijedlogu za promjenu Statuta i odlučivanja o Statutu mora proći najmanje petnaest dana.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o donošenju predložene promjene, isti prijedlog se ne može staviti na dnevni red Općinskog vijeća u roku koji odredi Općinsko vijeće na sjednici na kojoj se je raspravljalo o predloženoj promjeni, ali ne prije od dva mjeseca od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Općinsko vijeće može odlučiti da se o prijedlogu za promjenu Statuta prije utvrđivanja konačnog prijedloga provede javna rasprava.

Članak 95.

Odbor za statutarno-pravna pitanja može predložiti promjene Statuta radi njegovog usklađivanja sa zakonom i bez prethodne rasprave.

Članak 95.a

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za članove Općinskog vijeća pa do dana izbora novog općinskog načelnika, može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje općine.

Članak 96.

Poslovnik Općinskog vijeća te odluke i drugi opći akti uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci od njegova stupanja na snagu.

Ranije doneseni akti iz samoupravnog djelokruga Općine ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti akata iz stavka 2. ovog članka, neposredno se primjenjuju odredbe ovog Statuta, odnosno zakona.

Članak 97.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 2/94, 12/94, 22/99 i 8/01) i Odluka o mjesnoj samoupravi klasa: 026-01/94-01/01, urbroj: 2112/7-94-1 od 14. rujna 1994. godine.

Članak 98.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 99.

Opći akti Općine Ravna Gora uskladiti će se s Izmjenama i dopunama Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/06) najkasnije u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Općine Ravna Gora.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr