SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
GRAD OPATIJA
46

13.

Na temelju članka 38. stavak 1. Odluke o davanju stanova u najam Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/02) i članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 11. travnja 2006. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

Članak 1.

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan i stambeni prostor u vlasništvu Grada Opatije.

Članak 2.

Visina slobodno ugovorene najamnine za stan i stambeni prostor utvrđuje se ovisno o broju bodova određenih za stan i naselju u kojemu se predmetni stan nalazi, na način da se površina stana množi sa pripadajućim iznosom iz stavka 2. ovog članka i sa koeficijentom položaja iz stavka 3. ovog članka.

Ovisno o broju bodova dobivenih bodovanjem stana po kriterijima utvrđenim Tablicom elemenata bodovanja stana, kao priloga Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (N.N. br. 40/97), visina slobodno ugovorene najamnine iznosi:

- za stanove za koje je bodovanjem utvrđena vrijednost stana do 70 bodova: 3,50 kn/m2,

- za stanove za koje je bodovanjem utvrđena vrijednost stana od 71 do 95 bodova: 4,50 kn/m2 i

- za stanove za koje je bodovanjem utvrđena vrijednost stana od 96 i više bodova: 6,00 kn/m2.

Koeficijent položaja određuje se prema naselju u kojem se stan nalazi i iznosi:

- za neselje Opatija,Pobri, Ika i Ičići - 1,00

- za naselje Oprić i Poljane - 0,8 i

- za ostala naselja na području Grada Opatije - 0,7.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/06-01/34

Ur. broj: 2156/01-02/06-2

Opatija , 11. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva
dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr