SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
2

15.

Na temelju članka 35. i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 10. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaći Općinskog načelnika, predsjednika
Općinskog vijeća, naknadama za rad članova
Općinskog poglavarstva, članova Općinskog vijeća
i radnih tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina plaće općinskog načelnika, naknade za rad članova Općinskog poglavarstva, predsjedniku i članovima Općinskog vijeća, te članovima radnih tijela Vijeća i Poglavarstva.

Članak 2.

Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti Općinski načelnik ostvaruje pravo na plaću i druga prava iz rada.

Članak 3.

Plaću općinskog načelnika čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenta složenosti od 2,5 uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za izračun plaće usklađuje se s kretanjem bruto plaće jedinstvenog Upravnog odjela Općine Mrkopalj.

Članak 4.

Član Općinskog poglavarstva ima pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kuna neto mjesečno.

Članak 5.

Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno.

Članak 6.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kuna neto mjesečno.

Članak 7.

Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća ili Općinskog poglavarstva ima pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kuna neto kada prisustvuje sjednici radnog tijela.

Članak 8.

Član radnog tijela Općinskog vijeća odnosno Općinskog poglavarstva koji nije član Vijeća ili Poglavarstva koji temeljem poziva prisustvuje sjednici Vijeća ili Poglavarstva ima pravo na naknadu u iznosu od 100,00 kuna neto po sjednici.

Članak 9.

Neopravdani izostanak sa sjednica Vijeća i Poglavarstva isključuje pravo na stalnu mjesečnu naknadu.

Pod neopravdanim izostankom iz prethodnog stavka ovog članka smatra se svaki izostanak koji nije prijavljen i obrazložen predsjedniku vijeća, najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Članak 10.

Član poglavarstva, koji osim zbog bolesti ne prisustvuje na dvije ili više sjednica poglavarstva tijekom jednog mjeseca, odnosno član vijeća koji iz istog razloga ne prisustvuje sjednici vijeća, ne ostvaruje pravo na stalnu mjesečnu naknadu za mjesec u kojem nije prisustvovao na dvije ili više sjednica poglavarstva odnosno za mjesec u kojem je održana sjednica Vijeća na kojoj nije prisustvovao.

Članak 11.

Općinskom načelniku, članu Poglavarstva, predsjedniku Vijeća, članu Vijeća i članu radnog tijela Vijeća odnosno Poglavarstva, kada prisustvuje sjednici Vijeća, Poglavarstva odnosno radnog tijela pripada naknada prijevoznih troškova u visini cijene autobusne karte.

Članak 12.

Kada je općinski načelnik, član Poglavarstva, predsjednik Vijeća, Član Vijeća, odnosno član radnog tijela upućen na putovanje u zemlji ili inozemstvu pripada mu dnevnica, naknada prijevoznih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju, sukladno važećim propisima.

Članak 13.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj koji su članovi radnih tijela ili su po pozivu nazočni sjednicama Vijeća ili Poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 14.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna općine Mrkopalj, a isplatu obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine temeljem evidencije o prisustvovanju sjednicama Vijeća i Poglavarstva.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-7

Mrkopalj, 10. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr