SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
2

14.

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05)) i članka 48. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06) Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj, na 1. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2006. godine donosi

POSLOVNIK
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo, način rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Članak 2.

Poglavarstvo čine općinski načelnik, zamjenik načelnika i 3 člana.

Općinski načelnik je predsjednik Poglavarstva i rukovodi njegovim radom.

Članak 3.

Zamjenik općinskog načelnika po položaju je zamjenik predsjednika Poglavarstva.

Članak 4.

Predsjednik i članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje Poglavarstvo donosi, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Članak 5.

Član Poglavarstva ima pravo i obvezu:

- sudjelovati na sjednicama Poglavarstva, raspravljati i glasovati,

- sudjelovati i raspravljati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i sjednicama Općinskog vijeća,

- pokretati inicijative za donošenje odluka i drugih akata.

Članovi Poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Poglavarstva kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 6.

Poglavarstvo obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu povjereni zakonom.

Članak 7.

Poglavarstvo donosi odluke, rješenja, zaključke i pravilnike.

Odlukama se uređuju pojedina pitanja, te daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih pravnih osoba kada je to propisano zakonom ili odlukama Općinskog vijeća.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Poglavarstva.

Zaključcima se utvrđuju stajališta od značaja za provedbu općih akata Općinskog vijeća i utvrđene politike, te usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave koji su im povjereni.

Pravilnikom se uređuje ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela i utvrđuje način obavljanja općih ovlasti.

Članak 8.

Za razmatranje pojedinih pitanja iz svog djelokruga rada ili za pripremu određenih materijala Poglavarstvo može osnovati stalna i privremena radna tijela.

Sastav i način izbora članova radnih tijela Poglavarstva utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju pojedinog radnog tijela.

Članak 9.

Predsjednik Poglavarstva usklađuje rad Poglavarstva, brine o izvršavanju akata Poglavarstva i potpisuje akte Poglavarstva.

Predsjednik saziva sjednicu Poglavarstva i predlaže dnevni red.

U odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, predsjednika zamjenjuje zamjenik Općinskog načelnika ili član Poglavarstva kojeg odredi predsjednik.

Članak 10.

Sjednice Poglavarstva sazivaju se u pravilu pisanim putem najmanje tri dana prije održavanja sjednice. Uz poziv za sjednicu, dostavlja se prijedlog dnevnog reda s odgovarajućim materijalom i zapisnik sa prethodne sjednice.

Članak 11.

Dnevni red utvrđuje se na početku sjednice.

Svaki član Poglavarstva ima pravo tražiti dopunu ili izmjenu dnevnog reda, o čemu se Poglavarstvo izjašnjava bez rasprave.

Članak 12.

Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Poglavarstva.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Predsjednik Poglavarstva brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik Poglavarstva će ga opomenuti, a ako se govornik ni nakon drugog poziva ne drži točke dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

Govornik u raspravi o istoj temi u pravilu može govoriti najduže 5 minuta. Nakon što završe svoj govor svi članovi prijavljeni sukladno stavku 1. ovog članka, govornik može ponovo zatražiti riječ i tada može govoriti još najduže dvije minute.

Članak 13.

Poglavarstvo radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ukoliko je na sjednici nazočna većina svih članova.

Odluke i druge akte Poglavarstvo donosi većinom glasova nazočnih na sjednici, osim ako ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Odluke kojima Poglavarstvo odlučuje o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Mrkopalj kao i kada odlučuje o prihodima i rashodima Proračuna, Poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.

Članak 14.

Sjednice Poglavarstva su javne, osim ako Poglavarstvo ne odluči drukčije.

Ukoliko rad javne sjednice želi pratiti broj osoba veći nego što to dopuštaju prostorne mogućnosti ureda u kojem se održavaju sjednice, Poglavarstvo odlučuje o broju osoba kojima će dopustiti praćenje rada javne sjednice.

Osobe koje prate rad javne sjednice na način da ometaju rad sjednice, predsjednik Poglavarstva će udaljiti sa sjednice.

Članak 15.

Na sjednici Poglavarstva glasovanje je javno, osim ako Poglavarstvo ne odluči drukčije.

Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruku ili pojedinačnim izjašnjavanjem.

Predsjednik poziva članove Poglavarstva da se izjasne tko je »za« prijedlog akta koji se donosi, zatim tko je »protiv« odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«.

Članak 16.

U radu sjednice Poglavarstva sudjeluju pročelnik upravnog odjela, predsjednik Vijeća i osobe koje je predsjednik poglavarstva pozvao kao izvjestitelje ili goste na sjednicu.

Članak 17.

Svaki član Poglavarstva ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik, odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik i zapisničar.

Članak 18.

Poglavarstvo određuje člana za svog predstavnika u Općinskom vijeću i radnom tijelu Općinskog vijeća povodom rasprave o prijedlogu akta koje razmatra Općinsko vijeće.

Predstavnik Poglavarstva, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela, sudjeluje u njihovom radu i iznosi stajališta Poglavarstva, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava Poglavarstvo o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.

Članak 19.

Sjednice Poglavarstva mogu se tonski snimati.

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o provedenoj raspravi, te o donesenim odlukama s rezultatom glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 20.

Stručne i druge poslove za Poglavarstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 21.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-04/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-02-06-1

Mrkopalj, 16. ožujka 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik Poglavarstva
Ivan Butković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr