SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
2

13.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 4/06) Općinsko vijeće Mrkopalj, na sjednici održanoj 3. ožujka 2006. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja (u daljem tekstu Program) utvrđuje se plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Mrkopalj za 2006. godinu, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Članak 2.

Programom iz prethodnog članka planira se izgradnja objekata i uređaja te nabavka opreme za izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 3.

Programom se planiraju slijedeće aktivnosti:

A/IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA - SPORTSKI TERENI

A1 Sportsko rekreacijski tereni Mrkopalj 2.000.000,00 kn

A2 Sportsko rekreacijski tereni Sunger 100.000,00 kn

A3 Nogometno igralište-izrada ograde 50.000,00 kn

A4 UPU SRC Čelimbaša 87.000,00 kn

A5 UPU BC Zagmajna 74.600,00 kn


Ukupno: 2.311.600,00 kn

B/IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

B1 Vodovod Brestova Draga 200.000,00 kn

B2 Vodovod Poljička Kosa 100.000,00 kn


Ukupno: 300.000,00 kn

Radovi pod točkama B1 i B2 obavit će se uz sufinanciranje, te u suradnji sa »Komunalac« d.o.o. Delnice i »Hrvatske vode« VGO Rijeka.

C/ IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

C1Izgradnja nove »posteljice« i nanošenje novog asfaltnog sloja nerazvrstane ceste

- ulica Poljička 200.000,00 kn


Ukupno: 200.000,00 kn

D/IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA - PROSTORNO PLANIRANJE

D1 UPU-poslovna zona Poljice 51.000,00 kn

D2 UPU-mjesto Mrkopalj 400.000,00 kn

D3 PUR-razvojni program 200.000,00 kn


Ukupno: 651.000,00 kn

SVEUKUPNO: 3.462.600,00 kn


Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa čine:

- šumski doprinos360.000,00 kn

- komunalni doprinos500.000,00 kn

- sredstva Proračuna (kredit, prod. zemlj.)2.602.600,00 kn


Ukupno: 3.462.600,00 kn

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/05

Ur. broj: 2112-05-01-06-2

Mrkopalj, 3. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr