SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
2

12.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj donijelo je 3. ožujka 2006. godine

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj
za 2006. godinu

A) UVODNE ODREDBE

I.

Godišnjim programom utvrđuju se sredstva, te načini i normativi održavanja komunalne infrastrukture

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje Programa čine:

- komunalna naknada 420.000,00 kn

- grobna naknada 40.000,00 kn

- sredstva Proračuna 526.000,00 kn


UKUPNO: 986.000,00 kn


C)PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

III.

Program održavanja komunalne infrastrukture čine slijedeće djelatnosti:

1. Odvodnja atmosferskih voda, te čišćenje,

održavanje i sanacija divljih deponija 200.000,00 kn

2. Održavanje javnih površina i održavanje

čistoće javnih površina (odvoz smeća) 236.000,00 kn

3. Održavanje groblja 100.000,00 kn

4. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 350.000,00 kn

5. Održavanje javne rasvjete 100.000,00 kn


UKUPNO: 986.000,00 kn


1. Odvodnja atmosferskih voda, te čišćenje, održavanje i sanacija divljih deponija

IV.

Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijevamo čišćenje, uređenje i ograđivanje odvodnih kanala (kanal Ul. Pilanska - Ul. Poljska, Stari kraj, Ul. Razdoljska, te Sunger).

Tu spada i čišćenje i odštopavanje uličnih kanala u vrijeme jakih kiša te skupljanje i odvoz otpada, pijeska i mulja po potrebi, ovisno o vremenskim prilikama.

Navedeni poslovi obavljat će se se u suradnji sa Hrvatskim vodama-Delnice i komunalnim poduzećem »Mrzle Drage« , te DVD-om Mrkopalj.

Čišćenje i održavanje divljih deponija razumijeva čišćenje okolnih privatnih parcela te strojno zbijanje otpada u centralnu jamu, kao i održavanje požarnog puta naročito ljeti kad je veća opasnost od izbijanja požara. Sukladno planovima PGŽ ući će se u sanaciju deponija na Sungerskoj Plani i ispod »mostića« prema Begovom Razdolju.

-čišćenje postojećih kanala te nadogradnja
istih 100.000,00 kn

- održavanje deponija 10.000,00 kn

-dovršenje sanacije privremenog deponija
Mrzle Drage 40.000,00 kn

- sanacija divljeg deponija Sungerska Plana 30.000,00 kn

- sanacija divljeg deponija »mostić« 20.000,00 kn


UKUPNO 200.000,00 kn

2. Održavanje javnih površina i održavanje čistoće javnih površina

V.

Održavanje javnih površina čine slijedeće djelatnosti:

- održavanje okoliša Doma kulture 10.000,00 kn

- održavanje parka 5.000,00 kn

- održavanje nogometnog igrališta 20.000,00 kn

- održavanje okoliša škole Sunger 5.000,00 kn

-odvoz smeća sa javnih površina /kontenjeri
svih tipova/ 58.000,00 kn

- deratizacija i dezinsekcija 10.000,00 kn

- nabavka kontenjera i koševa za smeće 20.000,00 kn

-održavanje i čišćenje svih ostalih javnih površina
po potrebi 35.000,00 kn

- održavanje javnih cisterni - šternja 13.000,00 kn

-održavanje, uređenje i formiranje
parkirališnih prostora 30.000,00 kn

-uklanjanje starih stabala uz prometnice
(Begovo Razdolje) 20.000,00 kn

-pokretanje raznih programa i organizacija
tribine u svrhu daljeg buđenja ekološke
svijesti-formiranje civilnih patrola 10.000,00 kn


UKUPNO: 236.000,00 kn

3. Održavanje groblja

VI.

Program održavanja groblja ostvaruje se kroz sljedeće djelatnosti:

- košnja i čišćenje groblja tri puta godišnje 25.000,00 kn

-popravak zidane ograde između crkve i
groblja 50.000,00 kn

-ručno čišćenje stazica tijekom snježnih
mjeseci, po potrebi 10.000,00 kn

- održavanje i čišćenje mrtvačnice 5.000,00 kn

-popravak žičane ograde - prilazni put,
farbanje, varenje 5.000,00 kn

-izrada podesta za izvođenje betonskih i
tesarskih radova 5.000,00 kn


UKUPNO: 100.000,00 kn


Navedeni program održavanja provodi se na općinskom groblju u Mrkoplju i mjesnom groblju u Tuku.

4. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

VII.

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Mrkopalj ima 14,75 km nerazvrstanih cesta.

Uslijed karakterističnih vremenskih prilika veliki dio sredstava otpada na čišćenje snijega . Ostatak sredstava raspoređuje se na najnužnije djelatnosti vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta. Zbog iznimno lošeg stanja državne ceste D-32 Sopač-Mrkopalj , te županijske ceste Mrkopalj - Begovo Razdolje, Općina Mrkopalj planira sufinancirati sanaciju istih u segmentu odvodnje i učvršćivanja trupa navedenih cesta (ugradnja kanalica, rubnika i sl).

-cesta D-32 Sopač-Mrkopalj
(dionica kroz Sunger) 100.000,00 kn

-cesta Mrkopalj-Begovo Razdolje
(Razdoljska ulica) 100.000,00 kn

- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 30.000,00 kn

- čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta 120.000,00 kn


UKUPNO: 350.000,00 kn


5. Održavanje javne rasvjete

VIII.

Program održavanja javne rasvjete obuhvaća:

-predviđenu potrošnju električne energije za
javnu rasvjetu 80.000,00 kn

-izmjenu neispravnih žarulja i ostalih armatura,
te postavljanje novih prema tabeli o
granicama osnovnih sredstava 20.000,00 kn


UKUPNO: 100.000,00 kn


SVEUKUPNO: 986.000,00 kn


D) ZAVRŠNE ODREDBE

IX.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Općinsko vijeće i Jedinstveni upravni odjel općine Mrkopalj.

Ovaj Program bit će objavljen u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se osmog dana od dana objave.

Klasa: 363-02/06-01/05

Ur. broj: 2112-05-01-06-1

Mrkopalj, 3. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr