SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
GRAD OPATIJA
2

7.

Temeljem stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2006. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2005. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaj komunalne infrastrukture za 2005. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 25. studenog 2004. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 24. ožujka 2005, 28. srpnja 2005. i 28. studenog 2005. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/04, 7/05, 22/05 i 32/05), te Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2005. godinu donijetom temeljem članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2005. godinu.

II. Prihodi i izvješće o izvedenim radovima po svim stavkama programa iskazani su u priloženoj tabeli 1, uz napomenu da su III. Izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture bile provedene značajne promjene do tada planiranih prihoda i rashoda jer je ukupna vrijednost planiranih radova smanjena sa 42.954.000,00 kn na 22.516.000,00 kuna, i to za 14.763.478,00 kn za radove koji neće započeti u 2005. godini već u 2006., a izostalo je i kreditno zaduživanje za rješavanje vodoopskrbe u iznosu od 5.330.630,00 kuna, te 344.000,00 kn manje ostvarenih prihoda od namjenskog povećanja cijene vode.

III. U odnosu na prihode iskazane u tabeli 1. daje se slijedeće izjašnjenje:

1. Komunalni doprinos ostvaren je za 16,4% manje od plana (1.381.462,00 kn), a što je rezultat značajnog smanjenja izgradnje objekata, uvjetovanog izmjenama prostornog plana Grada Opatije usvojenog 2003. godine i donošenja

Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

2. Sredstva od namjenskog povećanja cijene vode ostvarena su za 6,67% više od planiranih (268.814,00 kn).

3. Ostali prihodi ostvareni su neznatno ispod planiranih veličina.

4. Ostvareni prihodi u cijelosti su omogućavali realizaciju planiranog programa.

5. U 2006. godinu prenosi se ukupno 3.729.538,00 kuna za dio radova započetih u prethodnoj godini.

IV. U odnosu na rashode iskazane u tabeli 1. daje se slijedeće izjašnjenje:

1. Rashodi su realizirani sa 79,8%, s time što se u 2006. godinu prenosi obveza u iznosu od 4.653.876,00 kuna za radove planirane u 2005. godini. Navedene obveze pokrivaju se iz prihoda prenesenih iz 2005. godine u iznosu od 3.729.538,00 kuna, a 924.338,00 kuna iz prihoda koji će se ostvariti u 2006. godini obzirom da u 2005. godini nije ostvaren planirani obim komunalnog doprinosa.

2. Najvažnija investicija Grada Opatije u prethodnoj godini je izgradnja objekata i uređaja sanitarne kanalizacije, a koja se realizira po Projektu zaštite od onečišćenja mora, Podprojekt Opatija-Lovran-Matulji.

Projekt je započeo 2003. godine uz izvođenje radova na rekonstrukciji Nove ceste, s time što su tek 2005. godine stvorene sve pretpostavke za njegovu cjelovitu realizaciju kroz potpisivanje Izravnog ugovora za provedbu Podprojekta Opatija-Lovran-Matulji (potpisan 21. travnja 2005. godine po Hrvatskim vodama - Jadranski projekt, Gradu Opatiji, Općini Lovran, Općini Matulji i Komunalcu). Potpisivanje ugovora uslijedilo je kada je na razini države potpisan i ratificiran sporazum sa Svjetskom bankom, uređeni odnosi na relaciji Državni proračun - Hrvatske vode, te kada su Hrvatske vode osnovale posebno društvo za realizaciju projekta Hrvatske vode - Jadranski projekt.

Po potpisanom Izravnom ugovoru, Hrvatske vode - Jadranski projekt raspisale su natječaje za dobavu opreme i izvođenje radova, te su temeljem njih zaključeni ugovori o dobavi opreme i građenju crpnih stanica (6 na području Grada) te ugovori o gradnji kolektora sanitarne kanalizacije. Radovi su započeli u siječnju 2006. godine, i to u manjem obimu od prvotno planiranog radi činjenice da jedan od natječaja za dobavu opreme za kolektore sanitarne kanalizacije nije uspio i da će ga trebati ponoviti.

Radi navedenog nije u 2005. godini realiziran dio pratećih radova na izgradnji oborinske kanalizacije (2.027.304,00 kn za dobavu i ugradnju kolektora). Ovi radovi u cijelosti su realizirani u prva tri mjeseca 2006. godine.

3. U 2005. godini izvedeni su planirani radovi na objektima i uređajima:

3.1) oborinske kanalizacije: realiziran je planirani obim radova na izgradnji oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama i u parkovima Angiolina i Margarita.

Nerealizirani radovi planirani uz sanitarnu kanalizaciju Liburnijske rivijere prenose se u 2006. godinu,

3.2) sanitarne kanalizacije: realizirana je izgradnja sanitarne kanalizacije Ul. D.Gervaisa, te 85% radova na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže s time da su preostali radovi ugovoreni i biti će izvedeni polovicom 2006. godine (ugovoreno ukupno 56 grupa radova, završeno je njih 48 a 8 će ih biti dovršeno početkom 2006. godine).

3.3) vodoopskrbe: financirana je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Oprić-Dobreć (po Sporazum potpisanom sa Općinom Lovran u veljači 2006. godine početak radova planiramo krajem 2006. godine).

3.4) nerazvrstanih cesta: napravljena je projektna dokumentacija za izgradnju kraka ulice A. Dminaka izlaz prema hotelu Ičići, u cijelosti su izvedeni radovi na izradi gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama, te većina radova na potpornim zidovima na nerazvrstanim cestama (radi kasnog dobivanja građevinske dozvole radovi na sanaciji dijela potpornog zida parkirališta Črnikovica koji će biti izvedeni do polovice 2006. godine), izvedeni su svi radovi iz grupe Ostali radovi na nerazvrstanim cestama, a izvedeni su i radovi prenijeti iz 2004. godine (dio radova uz rekonstrukciju Nove ceste, te izgradnja parkirališta u ul. M. Brajše).

3.5) javnih i zelenih površina: izvedeni su svi planirani radovi iz grupe kultirviranja novih zelenih površina i rekonstrukcije postojećih te dogradnje i rekonstrukcije mreže za navodnjavanje. Izvedeni su planirani radovi rekonstrukcije i proširenja postojećih dječjih igrališta i izgrađeno igralište park Margerita, financirana je postava javnog WC-a u Parku prirode Učka na Poklonu, te rekonstrukcija bazena fontane Slatina. Sufinancirani su radovi na sanaciji crkve Sv. Jakova.

3.6) javnoj rasvjeti: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na proširenju javne rasvjete u prigradskim mjestima i u priobalnim mjestima, kao i planirani dio radova na uređenju javne rasvjete na ulazima u Opatiji, te rekonstrukciji rasvjete tenis igrališta. Radovi na rekonstrukciji i proširenju postojeće javne rasvjete ugovoreni su u cijelosti, s time što će dio tih radova biti završen početkom 2006. godine.

3.7) pomorskom dobru: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na postavi ograde obalnog puta od h. Millenium do ulaza u plažu Slatina nasuprot Policijske stanice, rekonstrukcije obalnog puta, sanacija klizišta i popravak potpornog zida obalnog puta u Ičićima kod Vile Floride, hitne intervencije na obalnom putu, rekonstrukcija plaže Črnikovica, sanacija sunčališta na P. Kolovi ispod zgrade MO P. Kolova, sanacija ulaska oborinskog kanala u more na plaži Tomaševac, sanacija zida obalnog puta ispod mosta u lučici Ičići, izrađen je projekt sanacije obalnog puta u Iki, saniran je kameni lukobran ispod hotela Miramare, saniran je obalni put ispod Hotelijerskog fakulteta u Iki, postavljena je rasvjeta obalnog puta od Pančere do h. Adriatic, popločeno je 100 m sunčališta ispod obalnog puta, zamijenjena je ograda obalnog puta Lipovice do hotela Ambasador, a na dijelu lučice Ičići postavljena su 3 rasvjetna tijela na obalnom putu.

Radi kasnog dobivanja građevinske dozvole, radovi na sanaciji arkada kod Ville Munz biti će izvedeni početkom 2006. godine.

3.8) izgradnji groblja: izvedeni su planirani radovi na izradi idejnog rješenja proširenja groblja Veprinac i izradi i postavi panoa sa planom groblja na grobljima na području Grada Opatije.

3.9) financiranje ostalih komunalnih djelatnosti: izvedeni su planirani radovi izrade oglasnih plakatnih površina.

3.10) komunalnom uređenju lokacije za gradnju stanova: izvedeni su svi planirani radovi na izgradnji pristupne ceste, vodovodnih i sanitarnih kolektora te elektrifikacije za lokaciju POS-a na Tošini.

3.11) komunalnom uređenju uz rekonstrukciju hotela Continental i Brioni (sada 4 cvijeta) i hotela Triglav (sada Miramare): obveze se u cijelosti prenose u 2006. godinu, obzirom da sa investitorima (Ugo hoteli i Domjenak) u 2005. godini nisu potpisani ugovori o priznavanju ulaganja. Primopredaja radova i potpisivanje ugovora uslijediti će u 2006. godini.

V. U tabeli iz točke II ovog Izvješća, kolona Prijenos u 2006., detaljno su iskazana sredstva i namjene koje se prenose u u 2006. godinu.

Klasa: 361-03/06-01/26

Ur. broj: 2156/01-01-06-1

Opatija, 30. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr