SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
GRAD OPATIJA
2

6.

Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2006. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2005. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije 25. studenog 2004. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 24. ožujka 2005, godine, 28. srpnja 2005. i 28. studenog 2005. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/04, 7/05, 22/05 i 32/05), te Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2005. godinu donijete temeljem članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2005. godinu.

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način (po namjenama):

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Ostvareni prihodi u cijelosti su utrošeni za namjene planirane programom u 2005. godini.

III. Sredstva iz prethodne točke trošena su po namjenama određenim programom.

Manja odstupanja realiziranih vrijednosti od plana uvjetovana su manje ostvarenim prihodima u odnosu na planirane u ukupnom iznosu od 318.443,00 kune i nisu utjecala ni na cjelinu programa ni na pojedine grupe radova.

Detaljan iskaz utroška sredstava po stavkama i planiranim namjenama dan je tabeli 1. koja je prilog i sastavni dio ovog izvješća.

IV. Pregled realiziranih radova po pojedinačnim stavkama daje se u prilogu:

1. Odvodnja atmosferskih voda

Radovi su realizirani u planiranom obimu:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 1.990 kom. slivnika, 1 godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 509 m rešetki 12 puta godišnje, 162 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Poslovi održavanja čistoće javnih površina realizirani su u planiranim veličinama, pri čemu treba napomenuti da su u ovom dijelu bile prisutne i značajne teškoće radi kvarova na ranijoj čistilici »Komunalca« (u drugoj polovici 2005. g. dobavljena je nova čistilica), a dijelom i radi organizacije obavljanja poslova u samom »Komunalcu«. Zbog problema sa čistilicom, ručno pometanje dijelom je obavljano i na površinama koje su bile predviđene za strojno pometanje, te radi toga nije u cijelosti realizirano čišćenje stubišta i ulica van glavnih prometnica (prvenstveno iznad Nove ceste).

Fizički obim pometanja javnih površina realiziran je putem Komunlaca na 9.531.864 m2 godišnje (ulice i nogostupi), a putem Parkova na 180.827 m2 (pristupna stubišta obalnom putu. Strojnim čišćenjem ulica bilo je obuhvaćeno 13.475.987 m2 godišnje (Komunalac), dok je strojnim čišćenjem obalnog puta čišćeno ukupno 6.522.340 m2 godišnje.

Radi vremenskih prilika u 2005. godini nije bilo potrebno u ljetnim mjesecima prati ulice (dio koji je povjeren Komunalcu), odnosno provedeno je samo jedno interventno pranje.

U 2005. godini obavljano je i pranje nogostupa (žute pločice, šetnica Slatina) sa novim strojem za pranje pločnika (Parkovi) te je njime održavano 2.785 m2 nogostupa.

Pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom radi uklanjanja grafita angažira se po iskazanim potrebama. U 2005. g. ono je prisutno u neznatnom obliku (čišćenje kipa djevojke s galebom).

Uklanjanje smeća iz divljih deponija obuhvaćalo je intervencije po nalogu komunalnog redara na uklanjanju otpada i stvari koje su bačene uz rub prometnica. U odnosu na intervencije po nalogu komunalnih redara treba napomenuti da se sredstva za njihove intervencije povećavaju iz godine u godinu. Najčešće intervencije odnose se na naloge za uklanjanje olupina sa gradskih ulica, uklanjanje plovila te uklanjanje prepreka postavljenih na javno-prometnim površinama.

Veterinarsko higijeničarsku službu te poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada (cca 40 h parkovnih površina i gradskih ulica) obavljala je Veterinarska stanica Opatija uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Primorskog goranske županije. Poslovi su obavljeni u cijelosti u planiranom obimu.

U sklopu ekoloških programa i akcija financirana je nabava sadnica građanima za uređenje okućnica i balkona.

3. Održavanje javnih površina

Održavanje zelenih površina povjereno je »Parkovima«, koji su program realizirani u cijelosti na ukupno 138.888 m2 raznih zelenih površina. Održavanje obuhvaća i zalijevanje zelenih površina za što je planirano utrošiti 9.912 m3 vode (5.355 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 4.557 m3 kroz ručno zalijevanje, uz potrebnih 2.734 radnih sati godišnje). Sve zelene površine održavane su u planiranom obimu i standardu. U dijelu utroška vode ostvarene su uštede zbog nešto manjih potrebe u količinama vode, pa je iz ostvarenih ušteda popravljen sustav navodnjavanja.

U cijelosti je realizirano i održavanje mreže za navodnavanje zelenih površina (»Parkovi«), s time što je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 8.812,82 m2 zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cjelosti osim Puntice, park Angiolina - parter, Park Angiolina - kamelije, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, površina kod spomenika Shilera, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju P. Kolova. U 2005. godini uveden je sustav automatskog navodnjavanja na još 3.180 m2 (parka Gorovo, travnjak parka Margerita uz spojnicu V. Jože, površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni).

U cijelosti je realizirana i stavka interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada (»Parkovi). Dobavljen je biljni materijal i obavljena je interpolacija novih sadnica na sljedećim lokacijama: Park Gorovo, P. Kolova spoj N. cesti i M. Tita, Park Angiolina, Park Bulgarija, N. cesta ugibalište kod Doma zdravlja, Trg Ika, Ulica M. Tita, Šetalište Slatina, Pak Sv. Jakov, Ičići parkiralište kod marketa, Ičići zelena površina kod Ville Florida, Park Margerita, stubište prema parkiralištu Črnikovica.

Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala - U 2005. godini »Parkovi« su dobavili stroj za usitnjavanje drvne mase. Planirani program sječe ostvaren je u cijelosti, a ostvarene su i uštede na transportu drvne mase nakon dobave stroja za usitnjavanje koji je prosječno smanjio 3,5 puta volumen orezanog zelenila koje se treba transportirati na deponij.

Održavanje travnjaka nogometnog igrališta ostvareno je u cijelosti (»Parkovi«). Ostvareno je 1912 rs na održavanju, Dobavljeno je i posijano 290 kg travnog sjemena i dosijavano je na 7700 m2 travnjaka strojem za dosijavanje, 10 m3 umjetnog gnojiva, održavana je postojeća mehanizacija za održavanje travnjaka, održavan je sustav navodnjavanja, Na 7700 m2 travnjaka obavljeno je strojno bušenje perforatorom i presjecanje travnjaka strojem za vertikulaciju, ugrađeno je 72 t kvarcnog pijeska, kao i drugi potrebni radovi na održavanju travnjaka sportskog igrališta.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava (»Parkovi«) - obavljen je popravak 144 parkovne klupe, postavljene su 23 nove košarice za otpatke od 20 lit, popravljeno njih 25, dobavljeno je 35 novih betonskih posuda za otpatke od 80 litara, za postojeće betonske posude za otpatke bilo je potrebno zamijeniti 20 oštećenih i uništenih poklopaca.

Održavanje javnih satova i meteorološke stanice -Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji. U 2005. godini nije bilo problema u funkcioniranju automatske hidrometeorološke postaje, osim u dijelu praćenja temperature mora gdje sustav više nije u funkciji radi čestih vandalskih oštećenja i otuđivanja plutače sa senzorima (cijena plutače sa potrebnom elektronikom i postavljanjem iznosi oko 40.000,00 kn).

Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva (»Parkovi«, najpovoljniji ponuđači) - održavanje je provođeno u planiranom obimu, s time što je izvršen i popravak oštećenja djevojke s galebom.

Ostvarene financijske uštede rezultat su manjeg utroška vode koji je dijelom ostvaren na fontani Slatina (nakon njene rekonstrukcije i popravka), a dijelom na javnim izljevima (25 javnih špina, 19 tuševa na plažama, kao i javni WC-i).

Fontane Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada bile su u funkciji tijekom cijele godine, uz režim redovnog čišćenja jednom mjesečno.

Održavanje javnih WC-a - Realizirano je u cijelosti u planiranom obimu.

U funkciji su bili javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana - Komunalac, i automatski WC - Parkovi, Zert -Kavana Hemingway, 12 mjeseci), Ičići (dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži, svibanj-rujan), automatski WC na plaži Ičići (12 mj) povjeren Parkovima Opatija, plaža Ika (svibanj-rujan, subjekt koji pruža gospodarske usluge na plaži).

Kemijski WC-i bili su postavljeni na igralištu Tošina i na obalnom putu 4 kom (ispod zgrade »O. Keršovani«, plaža Črnikovica, plivalište Volosko, na zelenoj površini kod ville Florida u Ičićima (lipanj-rujan).

Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta (»Parkovi«) - Održavanjem je obuhvaćeno preko 8.000 m2 stubišta, 27.100 m2 nogostupa, te 5.600 m1 pješačkih staza, s time što su na postojećim površinama sanirana oštećenja u veličini koje su prosječno prisutne svake godine (nogostupi 200 m2, stepeništa 50 m2).

Održavanje dječjih igrališta (»Parkovi«)- realizirano je u cijelosti, te su u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenje i sl.) održavana dječja igrališta (Kosovo I i II, Volosko, Ičići-plaža, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h.. Palace, Lipovica, Belveder, Tošina, Črnikovica i Mušićevac). Održavanje igrališta Violica uvršteno je kroz redovno održavanje zelenih površina. Čišćenje i pometanje ovih površina iskazano je u stavci 3.1.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva obuhvaća 82 ceste dužine 35,83 km, (»Komunalac«). Program je realiziran u cijelosti, uz slijedeće fizičke veličine: ophodarska služba - 2024 sata; čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i saobraćajnih udesa - 44 sata uz ručno čišćenje 48.625 m2 cesta; popravci udarnih rupa i manjih površina - 1,5 t hladne mase uz ručno krpanje 48.625 m2 cesta; popravci betonskih kolnika - 1,7 m3; na održavanje makadamskih cesta nanijeto je 168,48 m3 kamenog materijala (sa dovozom i postavljanjem); na održavanju usjeka, zasjeka i nasipa utrošeno je 49,4 m3 nanosa; održavani su objekti za odvodnju - 746 m jaraka 1.484 m rigola, 4 m3 taložnika; za košenje trave i održavanje zelenila uz ceste utrošeno je 19.160 kn za košenje i 45.269 kn za tretiranje herbicidima; popravljeno je 74,25 m3 potpornih i obložnih zidova, te 35,71 m3 temelja potpornih zidova i 142,12 m oplata. Navedeni obim održavanja predstavlja nužan minimum održavanja, obzirom da je većina prometnica takva da bi zahtijevala višestruko veća sredstva i cjelovite rekonstrukcije i postavljanja novog asfalta po cijeloj dužini.

Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.) (»Komunalac«) - značajan trošak predstavlja i saniranje oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, čije se tekuće održavanje provodi do nivoa planiranih sredstava.

Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna) - Poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije povjeravaju se najpovoljnijim ponuđačima, temeljem prikupljenih ponuda, dok je poslove održavanja i obnove vertikalne prometne signalizacije obavljao »Komunalca«. Program je realiziran u cijelosti u dijelu obnove horizontalne signalizacije i održavanja vertikalne signalizacije.

Obnova postojeće horizontalne signalizacije (136.878,00 kn) obavljena je na 1800 m2 pješačkih prelaza, 800 parkirališnih mjesta, 12.221 m' srednjih i bočnih crta na kolniku, 988 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Obnova nije napravljena jedino na dionici Ul. m. Tita od h. Palace do P. Kolove i to radi radova koji su na toj prometnici trebali započeti.

Održavanje postojeće vertikalne signalizacije (307.107,00 kn) obuhvaća cca 2.500 prometnih znakova. Značajan broj oštećenja nosača prometnih znakova i znakova (250) doveo je do toga da je za ovu namjenu angažirano značajno više sredstava od prvotno planiranih. U sklopu ove stavke relizirana je i dobava 120 novih prometnih znakova zbog zamjene postojećih radi usklađivanja prometne vertikalne signalizacije sa Pravilnikom o prometnim znakovima.

Postavljeno je i 79 kućnih brojeva prema rješenjima o određivanju kućnih brojeva.

Zimska služba (»Komunalac«) - poslovi su obavljeni kvalitetno i uspješno (usprkos kvara na specijaliziranom vozilu Unimog), uz naznaku da su rebalansom osigurana veća sredstva od onih koja su osiguravana ranijih godina zbog većeg broja dana kada je padao snijeg.

Održavanje BUS stanica i ugibališta - Izrađena je zaštitna ograda na BUS ugibalištu kod Zagrebačke banke da se spriječi intenzivno oštećivanje fasade po sanaciji iste. Održavanje postavljenih autobusnih čekaonica obavlja »Metropolis Media« koja na tih čekaonicama ima postavljene city light panoe.

Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa - osigurana sredstva omogućila su sve zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacije prometa i dr.) u slučajevima organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa su za Grad.

5. Održavanje groblja

Redovno održavanje i uređenje spomenika - u cijelosti je realiziran planirani nivo održavanja koji obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Opatiji (uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata), Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za dan mrtvih.

Grad Opatija snosi i troškove plaćanja grobne takse za 20 zaslužnih građana Opatije (poginuli branitelji Domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije).

6. Javna rasvijeta

Utrošak struje - za cjelogodišnje funkcioniranje javne rasvjete na 2.005 različitih rasvjetnih tijela utrošeno je 1.738.378 kWh.

Održavanje javne rasvijete - temeljem javnog nadmetanja poslove obavlja »Metal« Opatija. Poslovi su realizirani u cijelosti, a obuhvaćaju zamjenu 1.000 pregorjelih žarulja, 60 zamjena oštećenih armatura, 35 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 10 zamjena dotrajalih drvenih stupovima novim betonskim.

Dekoracija grada - dekoracija grada svjetlećim elementima realizirana je za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).

Svjetleća dekoracija obuhvaća će cca 123 svjetleća elementa na stupovima javne rasvjete, 32 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada 690 m, 22 elementa preko ulična dekoracija. Izrađeni su novi inox nosači dekoracije i za njih su ishođeni atesti. U 2005. nabavljeni su novi elementi (svjetleće ledene sige) za novogodišnju dekoraciju na dionici od FINE do hotela Atlantic.

7. Održavanje pomorskog dobra

Održavanje obalnog puta obuhvaćalo je 22.800 m2 obalnog puta, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića, na njemu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 100 klupa, 99 kanti za otpatke i dr. Realiziran je planirani nivo redovnog održavanja: orezivanje 9.000 m2 zelenila uz obalni put; orezivanje 1.500 m2 zelenila uz stepenice i puteve do obalnog puta; pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove (3.500 m2); 14.714 pražnjenja košarica od 20 l i 18.466 pražnjenja betonskih posuda za otpatke od 80 litara sa odvozom otpada na deponij, dok je na saniranje šteta na opločenju obalnog putu utrošeno 24.799,55 kn.

Program je u cijelosti realiziran i kod održavanja kupališta i nekomercijalnih plaža, a kojima je obuhvaćeno 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2), te plaže Črnikovica (470 m2), Lipovica (1125 m2) i Ika (175 m2), koje su čišćene tijekom 3 mjeseca. Posebno treba istaknuti održavanje plaža Ika i Ičići na kojima je Grad Opatija do 2004. godine imao koncesiju i koje je nastavio održavati istim intenzitetom i u 2005. godini. Kvaliteta održavanja plaže »Ičići« (»Parkovi«) omogućila je da ta plaža nosi Plavu zastavu. U 2005. godini je obnovljena plaža »Črnikovica« koja je u cijelosti bila urušena radi djelovanja mora, te je tako obnovljena preuzeta i na redovno održavanje iz ovog programa. Održavana su dječja igrališta na Tomaševcu, Belvederu, Lipovici. Troškovi postavljanja i pražnjenje košarica za otpatke na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot. fakulteta u Iki, plaži kod h. Brioni, i na sunčalištima-grotama od Voloskom do Ičića iskazani su u t. 7.1.

Javna rasvjeta na obalnom putu - javna rasvjeta na obalnom putu održavana je u stanju funkcionalne ispravnosti tijekom cijele godine na svih 159 rasvjetnih tijela

8. Hitne intervencije i ostale obveze - Obavljane su hitne intervencije na održavanju komunalne infrastrukture kao: popravci potpornih zidova nakon urušavanja na obalnom putu, vađenje komunalne opreme iz mora nakon vandalskih ispada, popravci oštećenja na obalnom putu usljed djelovanja valova, postavljanje ograda na dijelovima opasnim za pješake i dr. aktivnosti koje planom nisu mogle biti predviđene.

V. Za kvalitetu održavanja i izgled Grada Opatije u 2005. godini dobijena su slijedeća priznanja:

1. Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku, prvo mjesto među većim turističkim centrima koji su ostvarili više od 500.000 noćenja,

2. Prvo mjesto u kategoriji uređenih parkovnih površina u akciji PLAVI CVIJET u Primorsko-goranskoj županiji,

3. Treće mjesto u kategoriji najuređenijeg grada u akciji PLAVI CVIJET u Primorsko-goranskoj županiji,

4. Opatija je u listopadu 2005. godine u Splitu nominirana za predstavnika Hrvatske u akciji Zlatni cvijet Europe 2006.

5. PLAVA ZASTAVA za kvalitetu uređenja i održavanja plaže Ičići u 2005 godini.

Klasa: 363-01/06-01-31

Ur. broj: 2156/01-01-06-1

Opatija, 30. ožujka 2006

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr