SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
1

18.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2006. donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa godišnjeg održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom
2006. godine

Članak 1.

U Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/ 06),u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

-prihod od komunalne naknade 6.300.000,00 kuna

-prenesena sredstva iz proteklog
razdoblja 2.600.000,00 kuna


UKUPNO: 8.900.000,00 kuna

(slovima:osammilijunadevetstotisuća kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine, te održavanja objekata društvenog sadržaja.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

-Izdaci za održavanje javnih i
nerazvrstanih prometnica 2.000.000,00 kuna

-Izdaci za održavanje javnih
površina 1.222.000,00 kuna

-Električna energija javne rasvjete
i prigodna iluminacija i dekoracija 430.000,00 kuna

-Izdaci za održavanje groblja 215.000,00 kuna

-Izdaci za izradu urbanističkih planova 157.500,00 kuna

-Zaštita od buke-kartografski prikaz
Općine Viškovo 140.000,00 kuna

-Razvoj geografskog informacijskog
sustava I faza 500.000,00 kuna

-Protupožarna zaštita 3.288.500,00 kuna

-Stara škola Saršoni 800.000,00 kuna

- Stara škola Marčelji 100.000,00 kuna

- Zdravstvena stanica 47.000,00 kuna

UKUPNO: 8.900.000,00 kuna

(slovima: osammilijunadevetstotisuća kuna i 00/100)

Izdaci za održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 4/96) utvrđuju se kriteriji korištenja, održavanja, izgradnje i rekonstrukcije,zaštite, financiranje, nadzor i inspekcija nerazvrstanih cesta.

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na zatvaranju udarnih jama, popravku manjih površina ručno, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, propuštanje vode s kolnika, popravak i održavanje postojećih odbojnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika, tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala, održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama;

- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištem, odvodnja oborinskih voda s kolnika, tekuće i investicijsko održavanje vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala.

1. Javne prometnice

-razni intervalni radovi

-izraditi ploču dobrodošlice i turističkih putokaza

-izraditi potporni zid Mladenići 30 m2 dužine i visine 2,7 m2, 45 m3betona, uz nasip od 100m3

2. Nerazvrstane prometnice

-radovi zimske službe - čišćenje prometnica, utrošiti će se cca 15 t soli i 200 t pijeska, te 200 sati rada vozila i 400 radnika

-demontaža saobraćajnih znakova - 26 komada

-popravci udarnih rupa 50 m3 tampona i 150 t asfalta za cca 500 m2

-čišćenje sustava odvodnje 130 kom. Šahti će se sanirati i očistiti 50 m3 mase

-bojanje i izmjene odbojnika i stupića - 30 kom. obnoviti će se (13 obojiti)

-izrada i popravak potpornih zidova - 200 m3 iskopa 50 m3 betona cca. 70 m2 zidova uraditi

-izrada upojnih bunara - 6 kom. novih, očistiti će se i urediti 16 kom. postojećih

-ostali sitniji radovi (upojni bunari, popravci kolnika, sanacija odvodnje i sl.), popravci - rigoli uz nerazvrstane ceste cca 50 m2

Izdaci za održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa- rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda;

- održavanja zelenila u mjesnom groblju obuhvaća izgrabljivanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona.

-održavanje zelenih površina, planirani i ugovoreni radovi će se uredno izvršiti

-sezonska košnja 100.000 m2, čišćenje samoniklog bilja 15 000 m2 obrezivanje, šišanje i sl. 196 stabala i 3300 m2 živice

-sadnja novog 400 kom. ukrasnog bilja

-sadnja stabala 20 kom.

-ostalo održavanje 10.000 m2 uz prometnice

-okopavanje raslinja 300 km

2. Veterinarsko higijeničarske usluge koje se vrše prema potrebi, putem Veterinarske stanice iz Rijeke, a podrazumijeva: hvatanje, omamljivanje, izolacija i eutanazija pasa i mačaka lutalica, sakupljanje uginulih ili pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog po nepoznatim vlasnicima u higijeničarski servis i daljnje postupanje s istim, obuhvaćen je i nadzor nad veterinarskim uslugama.

3. Tekućim i investicijskim održavanjem autobusnih čekaonica obuhvaćeni su popravci postojećih čekaonica i redovno održavanje.

-izraditi i montirati 5 komada novih autobusnih čekaonica prema ugovoru (osim završnog betoniranja)

-razlika su tržišni uvjeti natječaja

-sanirati 12 postojećih u dva navrata

4. Radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture na javnim površinama koji će se vršiti prema potrebi.

5. Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/, uklanjanje otpada s divljih deponija, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, sanacija nekontroliranih odlagališta smeća, postava kontejnera od 5 m3 po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće.

Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi.

6. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća.

-urediti na 9 lokaliteta 50 divljih deponija cca 300 t otpada

7. Deratizacija i dezinsekcija podrazumijevaju provođenje mjera za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Dezinsekcija se vrši prema potrebi, preventivno, u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama a osigurava biološki minimum insekata.Deratizacija se vrši prema potrebi preventivno, zatrovanim mamcima u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama.

-izvršiti sve radove i nadzor prema ugovoru za 2006. godinu

-3 x godišnje proljeće, ljeto, jesen

Električna energija javne rasvjete i prigodna iluminacija i dekoracija

Izdaci podrazumijevaju snašanje troškova utrošak električne energije te troškovi postave prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane.

Izdaci za održavanje groblja

Održavanje groblja podrazumijeva izdatke i troškove upravljanja grobljem, troškove električne energije te otkupa zemljišta, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Izdaci za izradu urbanističkih planova uređenja

Izdatke za izradu urbanističkih planova uređenja čini izrada:

-Urbanističkog plana Marinići

-Urbanističkog plana Viškovo-Široli

-Urbanističkog plana plan RZ-8

-Urbanističkog plana Furićevo

-Prostornog plana Općine Viškovo

-DPU Bočalište Marčelji i dokumentacija za građevinsku dozvolu

Urbanističkim planovima utvrđuju se osnovni uvjeti korištenja i namjena javnih i drugih površina za naselje, dio naselja, prometna odnosno ulična i komunalna mreža te ovisno o posebnosti prostora-smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora unutar dozvoljene zone izgradnje, stvaraju se preduvjeti za nesmetano odvijanje komunalnih djelatnosti u prostorima zone zahvata plana u kojima nije potrebna detaljnija razrada planske dokumentacije u skladu sa lokacijskom dozvolom odnosno prema izvodu iz prostornog plana. Navedeni Urbanistički planovi uređenja omogućit će jednostavniju kontrolu prostora i to prvenstveno dok se ne usvoji predloženi Prostorni plan Općine Viškovo.

Priprema za planove i projekte podrazumijeva sve poslove i radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Prostornim planom Općine utvrđuju se uvjeti za uređenje područja, određuje svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, obnova io sanacija građevinskog i drugog zemljišta, zaštita okoliša te zaštita spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u općini. On sadrži osnovne razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za područje općine.

Priprema za izradu plana podrazumijeva sve poslove i radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Detaljnim planovima uređenja utvrđuju se detaljni uvjeti korištenja i namjena javnih i drugih površina za naselje, dio naselja, t.j.građevne strukture koje će se graditi moraju biti prostorno i morfološki usklađene sa novim uvjetima koje nameće gabarit i funkcionalna organizacija prostora, odnosno sve mora biti u skladu sa zacrtanim ciljevima i prihvaćenim programom uređenja i izgradnje.

Zaštita od buke-kartografski prikaz Općine Viškovo

Izdaci zaštite od buke podrazumijevaju izradu projektne dokumentacije sa raznim rashodima potrebnim za nabavu potrebne opreme.

Razvoj geografskog informacijskog sustava I faza

Izdaci za razvoj geografskog informacijskog sustava I faza podrazumijevaju izradu projekta uvođenja GIS-a-orto-foto snimke Općine Viškovo.

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine izdaci za radove na javnoj površini i adaptaciji na vatrogasnom domu u Srokima, pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi, vatrogasnoj zajednici PGŽ i donacije DVD Halubjan.

Stara škola Saršoni

Izdatke za prostor stare škole Saršoni čini održavanje/uređenje prostora i uređenje javne površine.

Stara škola Marčelji

Izdatke za staru školu Marčelji čini održavanje/uređenje prostora.

Zdravstvena stanica

Izdatke za zdravstvenu stanicu čini izrada idejnog projekta koji prethodi održavanju objekta.

Članak 3.

1. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/5

Ur. broj: 2170-09-06-01-18

Viškovo, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr