SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
1

17.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2006. godine donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo
za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/ 06) u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2006. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 11.000.000,00 kuna

-prenesena sredstva iz proteklih
godina 10.141.000,00 kuna

-ostala sredstva Proračuna 255.000,00 kuna

UKUPNO: 21.396.000,00 kuna

(slovima:dvadesetjedanmilijuntristodevedesetšesttisuća kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a)Okoliš parkirališta Milihovo:
podrazumjeva rashode vezane za radove
na javnoj površini, te izrada projektne
dokumentacije i izgradnja 2.090.000,00 kuna

b)Uređenje javnih površina: radovi
vezani za uređenje zelenih površina
i ostalih javnih površina 1.285.000,00 kuna

c)Otkup zemljišta za buduće
projekte: 2.200.000,00 kuna

d)Nabavka i ugradba autobusnih
čekaonica 250.000,00 kuna

UKUPNO:5.825.000,00 kuna

2. Ceste:

a)Cesta Viškovo - Mladenići, Mladenići
- Ronjgi-Saršoni: rashodi vezani za izradu
projekata te rekonstrukciju i izgradnju
kom. infrastrukture, javnu rasvjetu,
te uređenje nogostupa 1.100.000,00 kuna

b)Cesta Vozišće - Široli - rekonstrukcija:
rashodi vezani za izradu projekata,
DPU, izgradnju - izmještanje
infrastrukture, javnu rasvjetu,
uređenje nogostupa 1.439.000,00 kuna

c)Sabirna cesta u RZ-8 s pripadajućom
infrastrukturom: rashodi vezani
za radove na izgradnji nove ceste s
pripadajućom infrastrukturom 3.200.000,00 kuna

d)Raskrižje Gramat i spojne ceste
Kapiti-Gornji Jugi: rashodi vezani za
izradu projekata te otkup zemljišta700.000,00 kuna

e)Cesta Viškovo-Mavri, raskrižja Mavri:
rashodi vezani za izradu projekata
te potrebnu pripremu250.000,00 kuna

f)Raskrižje Furićevo i dio ceste
Furićevo-Jugi: rashodi vezani za izradu
projekata te potrebnu pripremu100.000,00 kuna

g)Cesta Viškovo-Turčino: rashodi vezani
za izradu projekata te potrebnu
pripremu100.000,00 kuna

h)Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih
cesta za područje Općine viškovo 125.000,00 kuna

i)Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - radovi
vezani za proširenje i asfaltiranje cesta,
uređenje nogostupa 4.200.000,00 kuna

j)Osnovne aktivnosti - radovi vezani za
pripremu planova i projekata koji prethode
izgradnji objekata i ur.

UKUPNO: 11.514.000,00 kuna

3. Groblje:

Mjesno groblje Viškovo - izgradnja groblja podrazumijeva troškove otkupa zemljišta, izradu projektne dokumentacije za novi dio groblja, DPU, nabavku opreme, izgradnju bloka niša, izradu idejnog projekta i uređenje prostora oko mrtvačnice i premještaj centralnog križa, pripremne zemljane radove za prilazne puteve i temelje niša, nastavak izgradnje do konačnog zaokruženja groblja kao cjeline

3.401.000,00 kuna

UKUPNO: 3.401.000,00 kuna

4.Javna rasvjeta:
Izdaci za radove na javnoj rasvjeti
čini proširenje, nabava novih uređaja
javne rasvjete te održavanje objekata
i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje
javnih površina, javnih cesta koje prolaze
kroz naselje i nerazvrstanih cesta; 401.000,00 kuna

UKUPNO: 401.000,00 kuna

5.Oborinska kanalizacija:
Izdaci za oborinsku kanalizaciju čine
projekti i radovi na oborinskoj kanalizaciji
nerazvrstanih cesta i upojnom bunaru
i prihvatu oborinske kanalizacije
raskrižja Vozišće 255.000,00 kuna

UKUPNO: 255.000,00 kuna

SVEUKUPNO 1.-5. 21.396.000,00 kuna

Ukupni iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa za 2006. godinu je 21.396.000,00kuna (slovima:dvadesetjedanmilijuntristodevedesetšesttisućakuna i 00/100)

Članak 3.

1. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/5

Ur. broj: 2170-09-06-01-17

Viškovo, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr