SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
1

13.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2006. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Viškovo za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sastoji se od:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Višak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima po Godišnjem obračunu u iznosu od 16.552.883,75 kuna raspoređuje se za financiranje rashoda u Proračunu za 2006. godinu te narednim godinama:

Program: Djelatnost predstavničkog tijela

Kapitalna pomoć Proračunu Općine Ernestinovo za obnovu crkve 100.000

Intelektualne usluge 36.500

Naknade za rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 4.500

Program: Djelatnost izvršnog tijela

Proračunska pričuva 50.000

Program: javnih potreba u kulturi

Ostale potpore i pokroviteljstva 3.000

Program: Javne potrebe u socijali

Pomoć obiteljima i kućanstvima 13.000

Otklanjanje šteta od elementarne nepogode 40.000

Program: javnih potreba u zdravstvu

Preventivni zdravstveni pregledi mještana 80.000

Program: Redovne aktivnosti UO za proračun i financije

Službena putovanja 5.566,75

Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000

Sitni inventar i auto gume 8.000

Otplata kredita Slatinskoj banci 451.000

Program: Izrada urbanističkih planova

Urbanistički plan Marinići 4.768

Urbanistički plan Viškovo - Široli 21.492

Urbanistički plan Furićevo 17.080

Urbanistički plan RZ 8 5.000

Prostorni plan Općine 41.000

DPU Boćalište Marčelji 50.000

Zaštita od buke-kartografski prikaz Općine Viškovo 100.000

Program: Priprema za planove i projekte

Idejno rješenje za oborinsku kanalizaciju 220.000

Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta 50.000

Razvoj GIS - a I faza (projekt uvođenja GIS-a) 13.105

Projekti društvenih sadržaja Milihovo 130.000

Idejni projekt upojnog bunara i prihvata obor. kanal. raskrižja Vozišće 145.000

Projekt oborinske kanalizacije Viškovo-Mavri 180.000

Idejni projekt oborinske kanalizacije Mladenići-Ronjgi-Saršoni 170.000

Dom Marinići-izrada projektne dokumentacije II faze 150.000

Projekti rasvjete pomoćnog igrališta NK Halubjan 100.000

Idejni projekt uređenja zdravstvene stanice 22.000

Program: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata

Energija 40.000

Sitni inventar 5.974

Program: Program održavanja i proširenja komunalne infrastukture

Proširenje javne rasvjete 61.000

Program: Ostale komunalne djelatnosti

Kapitalna pomoć KD Autotrolej za kupnju autobusa 68.000

Subvencija KD Autotrolej 785.380

Program: Izgradnja kapitalnih projekata

Otkup zemljišta za buduće projekte 1.000.000

Uređenje sportske dvorane 50.000

Otvoreno boćalište Marčelji i okoliš stare škole II faza 50.000

Boćalište Marinići 300.000

Svlačionice NK Halubjan sa rasvjetom 100.000

Nadogradnja Vatrogasnog doma u Srokima 2.000.000

Dodatna ulaganja na stanovima 179.518

Program: izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastukture

Okoliš parkirališta Milihovo 700.000

Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta 2.200.000

Mjesno groblje Viškovo: 2.151.000

Sabirna cesta RZ 8 sa pripadajućom infrastukturom 2.300.000

ŽC Vozišće - Široli 939.000

Uređenje novih javnih površina 200.000

ŽC Viškovo-Mladenići-oborin. kanalizacija i kolektor 500.000

Kapitalna pomoć KD Vodovod 100.000

Program: poticanja razvoja gospodarstva

Rekonstrukcija i uređenje prostora stara škola Saršoni 600.000


Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/2

Ur. broj: 2170-09-06-01-1

Viškovo, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća

Radovan Brnelić v. r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr