SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
GRAD RIJEKA
1

18.

Na temelju članka 13. Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (»Narodne novine« broj 42/ 05), provedenog Javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području Grada Rijeke objavljenog u Novom listu 8. ožujka 2006. godine i »Narodnim novinama« broj 25/06 od 6. ožujka 2006. godine, te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02, 12/03, 3/05 i 9/06) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje energetske
djelatnosti distribucije toplinske energije
na području Grada Rijeke

Članak 1.

Koncesija za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području Grada Rijeke daje se koncesionaru TD »ENERGO« d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja distribucije toplinske energije i pravo izgradnje energetskih objekata za distribuciju.

Članak 2.

Koncesija se daje se na vrijeme od 30 godina i počinje teći danom sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Visina naknade za koncesiju utvrđuje se u iznosu od 100.000,00 kuna godišnje.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Koncesionar se obvezuje plaćati Gradu Rijeci najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za kalendarsku godinu.

Naknada za koncesiju konačno će se utvrditi Ugovorom o koncesiji sukladno odredbama tarifnog sustava.

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da zaključi Ugovor o koncesiji sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/59

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 30. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić Bukovac, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=168&mjesto=51000&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr