SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
OPĆINA PUNAT
29

12.

Na temelju članka 3. i članka 4. Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine« broj 36/95 i 64/01), i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na 11. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2006. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Puntarske zaklade za starije osobe

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Puntarska zaklada za starije osobe (u daljnjem tekstu: Zaklada), utvrđuje se njena svrha, zakladna tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja.

Na pitanja koja nisu izričito uređena ovim Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 2.

Osnivač Zaklade je Općina Punat (u daljnjem tekstu: Zakladnik).

Ime Zaklade glasi: »Puntarska zaklada za starije osobe«.

Sjedište Zaklade je u Puntu, Novi Put 2.

Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

Članak 3.

Zaklada se osniva sa temeljnom svrhom pomoći starijim osobama koje žive na području Općine Punat odnosno mjesta Punat i mjesta Stara Baška.

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada pruža informacijsku, stručnu i financijsku potporu programima koji potiču građansku inicijativu, volonterstvo, filantropiju, kao i druge programe kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.

Članak 4.

U cilju ostvarivanja svrhe Zaklade, zakladnik u osnivanje Zaklade ulaže novčani iznos u visini od 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakuna).

Iznos od 50.000,00 kuna zakladnik će uplatiti na privremeni žiroračun PBZ Riadria banka Rijeka.

Zakladnik imovinu iz stavka 1. ovoga članka trajno namjenjuje osnivanju i održanju Zaklade, te iznos od 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakuna) predstavlja osnovnu imovinu Zaklade u trenutku njezina osnivanja.

Članak 5.

Osim imovine navedene u članku 4. ove Odluke, sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, te gospodarskim iskorištavanjem imovine u skladu sa člankom 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 6.

Zaklada se ne osniva u cilju ostvarivanja dobiti, te se sva sredstva ostvarena radom Zaklade moraju koristiti u svrhu koja je određena u članku 1. ove Odluke.

Sredstva Zaklade koristit će se u svrhu ostvarivanja navedenih aktivnosti temeljem planiranih godišnjih proračuna koje će Zakladna uprava Zaklade prihvatiti u svojim godišnjim programima.

Potpora iz sredstava Zaklade odobrava se na sljedeći način:

- Zakladna uprava objavit će godišnje javni poziv za dodjelu potpora,

- prijave za potpore procijenit će Zakladna uprava, te odrediti prioritete,

- mjerila i način dodjele potpore utvrdit će se Pravilnikom o mjerilima i postupku za dodjelu potpore,

- sa osobom kojoj je dodijeljena potpora zaključit će se Ugovor o dodjeli potpore.

Članak 7.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Zakladna uprava i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene ovom Odlukom, Statutom te drugim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 1. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

a) pravne osobe najmanje 4.000,00 kn,

b) fizičke osobe najmanje 400,00 kn,

c) udruge i organizacije građana iznos od najmanje 1 kn po članu.

Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

Članak 8.

Tijela Zaklade su:

1. Zakladna uprava,

2. Upravitelj Zaklade.

Članak 9.

Zaklada ima Zakladnu upravu kao tijelo upravljanja Zakladom.

Zakladna uprava ima predsjednika i četiri (4) člana, koje imenuje zakladnik.

Članak 10.

Za upravitelja Zaklade imenuje se Ivana Strčić iz Punta, Krčka 39.

Upravitelj Zaklade zastupa Zakladu u pravnom prometu bez ograničenja, a u okviru njezine djelatnosti.

Upravitelj Zaklade može radi pravodobnog izvršavanja odluka Zakladne uprave imenovati tajnika.

Članak 11.

Postupak za postavljanje i razrješenje tijela iz članka 9. i 10. ove Odluke, način donošenja odluka te njihove objave, ovlasti tijela Zaklade, pravo na nagradu za rad u tijelima Zaklade, pravo na naknadu troškova članova tijela Zaklade, te druga pitanja u svezi sa radom tijela Zaklade uredit će se Statutom Zaklade.

U slučaju prestanka Zaklade imovina Zaklade predat će se osnivaču Zaklade.

Članak 12.

Temeljni opći akt zaklade je Statut, te svi drugi opći akti moraju biti u skladu sa odredbama Statuta.

Upravitelj Zaklade dužan je u roku od trideset dana od postavljenja podnijeti Statut Zaklade Središnjem državnom uredu za upravu na odobrenje.

Članak 13.

Ova Odluka stupit će na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-06-3

Punat, 8. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=166&mjesto=51521&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr