SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
GRAD KRALJEVICA
25

4.

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 129/05) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 6. sjednici održanoj 28. veljače 2006. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
GRADA KRALJEVICE

Članak 1.

U članku 12. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01 i 12/02) u stavku 1., podstavak 3. riječ »djelatnosti« briše se, a dodaje se riječ »gospodarstvo.«

U članku 12. stavak 1. dodaje se podstavak 12. koji glasi »promet na svom području« te podstavak 13. koji glasi »te ostale poslove sukladno posebnima zakonima.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Posebnim odlukama kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi čije je obavljanje grad dužan organizirati te poslove koje može obavljati.«

Članak 2.

U članku 29. nakon stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Nakon proteka rokova iz stavka 4. ovoga članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Gradskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležne za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 3.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Članovi Gradskog vijeća u obnašanju vijećničke dužnosti imaju prava i obveze utvrđene Poslovnikom o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice.«

Članak 4.

U članku 35. stavku 2. iza riječi »obavijestiti«, dodaju se riječi: »predstojnika Ureda državne uprave u županiji te.«

U članku 35. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Gradonačelnik od dana raspisivanja izbora za članove Gradskog vijeća pa do dana izbora novog gradonačelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Grada.«

Članak 5.

U članku 37. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Zamjenik iz članka 36. ovog Statuta po položaju je zamjenik predsjednika Gradskog poglavarstva.«

Članak 6.

U članku 38. u stavku 3. nakon riječi »gradonačelnika«, dodaju se riječi »na vrijeme od četiri godine.«

U članku 4. u podstavku 2. riječ »djelatnosti« zamjenjuje se riječju »gospodarstvo.«

U istom stavku dodaje se podstavak 14. koji glasi »prometa na području Grada«

Stavak 5. i stavak 6. brišu se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 6.

Članak 7.

Iza članka 40. dodaju se članak 40. a i 40. b koji glase:

Članak 40.a

»Gradsko vijeće može gradonačelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje su izabrani«.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.«

Članak 40.b

»Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Gradsko vijeće povodom prijedloga gradonačelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Gradskom poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 8.

U članku 41. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 4. ovog članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Grada, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Grada, ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Gradu veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Grada.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 5. članak 41. Statuta rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u upravno tijelo Grada, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i na druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 9.

Iza članak 69. dodaju se članci 69.a, 69.b, 69.c i 69.d koji glase:

Članak 69.a

»Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 69. b

»Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Gradonačelnik je dužan dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun i drugi opći akt predstojniku državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta, propisan Statutom i Poslovnikom, sve u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.«

Članak 69.c

»Ukoliko predstojnik Ureda državne uprave ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom te donese odluku o obustavi od primjene općeg akta dostavit će istu, bez odgode, predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 69. d

»Ukoliko središnje državno tijelo donese neposredno odluku o obustavi od primjene općeg akta bez odgode će istu dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelniku, predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ukoliko to tijelo nije neposredno donijelo odluku o obustavi.«

Članak 10.

Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 021-05/06-04/4

Ur. broj: 2170/08-08-06-01

Kraljevica, 28. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr