SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA LOVRAN
31

12.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01, 14/02 i 8/05) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 23. veljače 2006. donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2006. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 40/05) u poglavlju I., točki 1. »NERAZVRSTANE CESTE«, podtočki 1.1. »Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta«, dodaju se nove podtočke kako slijedi:

1.1.4. Rekonstrukcija ceste Đure Salaja 80.000,00

1.1.5. Proširenje zavoja 26. divizije 100.000,00

1.1.6. Rekonstrukcija ceste Zaheji 43.000,00

1.1.7. Rekonstrukcija ceste bivša vojarna 193.500,00

1.1.8. Rekonstrukcija ceste Školarovo 100.000,00

1.1.9. Rekonstrukcija ceste J. Jurčića 240.000,00

U istoj točki »Ukupno nerazvrstane ceste« dosadašnji iznos od »300.000,00« mijenja se i glasi: »1,056.500,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 434.200,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 622.300,00 iz ostalih sredstava Proračuna (49.461,85 kn komunalni doprinos iz prethodnog perioda i 572.838,15 kn ostala sredstva Proračuna).«

U poglavlju I. točki 2. »JAVNE POVRŠINE«, podtočki 2.1. »Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine« dodaju se nove podtočke kako slijedi:

»2.1.11.Izgradnja nogostupa uz plažu
Medveja 535.850,00

2.1.12.Izgradnja ograde uz plažu Medveja 90.000,00

2.1.13.Izgradnja nogostupa kod sjemeništa 200.000,00

2.1.14.Izgradnja nogostupa Lovran
- Medveja I. faza 35.000,00

2.1.15.Izgradnja parkirališta Rezine 70.000,00

2.1.16.Postavljanje ograde na Peharovu 20.000,00

2.1.17.Sanacija puta iza hotela »Splendid« 90.000,00

2.1.18.Izgradnja autobusnog stajališta
kod tržnice 73.100,00

2.1.19.Uređenje pješačke zone u
Ul. 26. divizije 75.000,00

2.1.20.Postavljanje ograde u Omladinskoj
ulici 20.000,00

U istoj točki: »Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine« dosadašnji iznos od »1.507.000,00« mijenja se i glasi »2.735.950,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.560.800,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 1.175.150,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (437.324,53 donacija Agrokora, 208.497,75 kn komunalni doprinos iz prethodnog perioda i 92.950,00 potpore PGŽ iz prethodnog perioda, 300.000,00 kn sredstva PGŽ, te 136.377,72 kn ostala sredstva Proračuna)«.

U poglavlju I. točki 3. »JAVNA RASVJETA«, podtočki 3.1. »Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju, Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji«, u podtočki 3.1.1. »Lovran - Medveja III. faza« dosadašnji iznos od »199.000,00« mijenja se i glasi »240.000,00«.

U istoj točki dodaju se nove podtočke kako slijedi:

3.1.6.Izgradnja JR pješačkog puta
Dr. N. Cara - 43. ist div.25.000,00

3.1.7.Izgradnja JR Cesta Lovranska Draga 12.000,00

3.1.8.Izgradnja JR Brajdice - Liganj 52.000,00

3.1.9.Izgradnja JR u Lignju 16.000,00

3.1.10.Izgradnja JR u Tuliševici 14.500,00

3.1.11.Izgradnja JR Medveja - Punta 20.000,00

3.1.12.Izgradnja JR Medveja - Kali 20.000,00

3.1.13.Izgradnja dekorat. rasvj. Sv. Trojstva,
Sv. Jurja i kule 95.000,00

3.1.14.Izgradnja JR obalni put Lovran 815.000,00

3.1.15.Izgradnja JR Rezine 17.000,00

U istoj točki »Ukupno javna rasvjeta« dosadašnji iznos od »377.000,00« mijenja se i glasi »1,504.500,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 434.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 1.070.500,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (344.413,40 kn komunalni doprinos iz prethodnog perioda i 726.086,60 kn ostala sredstva Proračuna)«.

U poglavlju I. Točki 4. »OPSKRBA PITKOM VODOM«, u podtočki 4.1. »Izgradnja transportnog opskrbnog cjevovoda centar Lovrana - VS Lokva« iznos od »2.000.000,00« mijenja se i glasi: »2.097.282,00«, u podtočki 4.2. »Izgradnja vodoopskrbnog sustava Visoke zone Lo

vrana« iznos od »4.716.449,00«, mijenja se i glasi: 6.919.167,00«.

U istoj točki »Ukupno opskrba pitkom vodom« iznos od »6.716.449,00« mijenja se i glasi:» 9.016.449,00«

U istoj točki u stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 6.216.449,00 kn iz kredita Komunalcu d.o.o. Opatija i u iznosu od 2.800.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (500.000,00 sredstva PGŽ i 2.300.000,00 ostala sredstva Proračuna)«.

U poglavlju I. točki 5. »ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA«, podtočki 5.2.2. »Izgradnja oborinske kanalizacije 26. divizije« iznos od »500.000,00« mijenja se i glasi: »1.250.000,00«.

U istoj točki: »Ukupno odvodnja atmosferskih voda« iznos od: »524.000,00« mijenja se i glasi: »1.274.000,00«.

U istoj točki u stavku 2. iznos od: »524.000,00« mijenja se i glasi: »1.274.000,00«.

II.

U poglavlju II. točki 6. »IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)« u podtočki 1. Sredstva Proračuna Općine Lovran«, u alineji 1. iznos od »1.884.000,00« mijenja se i glasi: »2.429.000,00«, te u alineji 2. iznos od »524.000,00« mijenja se i glasi: »6.141.950,00«.

U istoj točki: »Ukupno« iznos od »10.924.449,00«, mijenja se i glasi:»17.087.399,00«

III.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/05-01/68

Ur. broj: 2156/02-01-06-2

Lovran, 23. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr