SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA JELENJE
31

3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 129/05) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 21. veljače 2006. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jelenje

Članak 1.

U članku 10. stavku 2. alineja 3. mijenja se i glasi: »3. Komunalno gospodarstvo«, iza alineje 11. dodaje se alineja 12. koja glasi: »12. promet na svom području«, a alineja 12. postaje alineja 13.

Članak 2.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Vijeće može Načelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ih dužnosti prije vremena na koje su izabrani.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Vijeća.«

Članak 3.

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:

»Načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Vijeće povodom prijedloga Načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 4.

U članku 62. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pročelnik upravnog odjela Općine može biti biran za člana Poglavarstva.«

Članak 5.

Iza članka 69. dodaje se članak 69.a koji glasi:

»Pročelnika upravnog odjela na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.

Poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovog članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine, neosnovano ne izvršava odluke općinskih tijela, ili postupa protivno njima

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u upravnom odjelu Općine, za koje ispunjava stručne uvijete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 6.

Iza članka 70. dodaju se članci 70.a, 70.b i 70.c koji glase:

Članak 70.a

Pripadnici nacionalnih manjina koji sukladno odredbama članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imaju pravo na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Općine.

Poglavarstvo Općine planom prijema u službu utvrđuje popunjenost upravnog tijela Općine i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 70.b

Službenici u Općini poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika provodit će se na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika.

Strategiju i plan iz prethodnog stavka ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 70.c

Protiv pojedinačnih akata Vijeća i Poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonima nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 7.

U članku 87. brišu se riječi: »tijelo središnje državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu«, a umjesto njih dodaju se riječi: »uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu«.

Članak 8.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»Načelnik je dužan dostaviti Statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.«

Članak 9.

Iza članka 88. dodaje se članak 88.a, 88.b, 88.c, 88.d, 88.e i 88.f koji glase:

Članak 88.a

»Ukoliko je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom predstojnik je ovlašten i dužan, u roku od 15 dana od dana njegove dostave, donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta, s obrazloženjem.

Odluka iz prethodnog stavka dostavlja se bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela Općine, Načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt, te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 88.b

Odluku o obustavi općeg akta od primjene mogu donijeti neposredno i središnja tijela državne uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim zakonom.

Odluka iz prethodnog stavka dostavlja se bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela koje je donijelo obustavljeni opći akt, Načelniku, predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ukoliko ono nije neposredno donijelo odluku o obustavi.

Članak 88.c

Kada nadležno središnje tijelo državne uprave zaprimi odluku predstojnika o obustavi općeg akta ocijenit će osnovanost odluke u roku od 15 dana od dana njezina prijema, a ukoliko odluku o obustavi ocijeni neosnovanom ukinut će odluku predstojnika i istu bez odgode dostaviti predsjedniku predstavničkog tijela koje je donijelo obustavljeni opći akt, Načelniku, predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ukoliko ono nije neposredno donijelo odluku kojom se ukida odluka predstojnika.

Članak 88.d

Ukoliko središnje tijelo državne uprave obustavi od primjene opći akt, odnosno odluku predstojnika ocijeni osnovanom, predložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Odluka središnjeg tijela državne uprave kojom je odluka predstojnika ocijenjena osnovanom te prijedlog Vladi Republike Hrvatske za pokretanjem postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom dostavljaju se bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela koje je donijelo obustavljeni opći akt, načelniku, predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ukoliko ono nije neposredno postupalo.

Članak 88.e

Vlada Republike Hrvatske pokrenut će postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti općeg akta pred Ustavnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanjem postupka.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti kako je to utvrđeno prethodnim stavkom, prestaje obustava od primjene općeg akta.

Članak 88.f

Načelnik, od dana raspisivanja izbora za članove predstavničkog tijela pa do dana izbora novog Načelnika, može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-01/06-01/

Ur. broj: 2170-04-06-1

Dražice, 21. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr