SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA JELENJE
31

2.

Na temelju članka 33. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01- vjerodostojno tumačenje), članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 129/05) i članka 29. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 21. veljače 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Jelenje

Članak 1.

U članku 85. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati Načelnik u roku od 15 dana«, a iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Nakon proteka rokova iz prethodnog stavka ovoga članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 2.

Iza članka 85. dodaje se članak 85.a koji glasi:

»Sjednice Vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine.

Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem i održavati se putem videoveze.

Rasprave na sjednici Vijeća prate se snimkom glasa putem diktafona.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-05/06-01/01

Ur. broj: 2170-04-06-1

Dražice, 21. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr