SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
3

1.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2006. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Prihodi poslovanja 10.557.867,83

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 77.932,58


Rashodi poslovanja 4.986.265,78

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.422.600,69


Razlika-višak/manjak 226.933,94

B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


Raspoloživa sredstva iz 2004. godine 336.269,64

C. RAČUN FINANCIRANJA


Primici od financijske imovine i zaduživanja 613.382,17

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 639.150,00


Neto zaduživanje/financiranje - 25.767,83

D. REZULTAT POSLOVANJA


Višak prihoda/primitaka 537.435,75


Članak 2.

Izvršenjem Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 5.907.871,69 kn

Manjak prihoda poslovanja 5.344.668,11 kn

Manjak primitaka od financijske imovine 25.767,83 kn.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine, te tako utvrđeni višak prihoda poslovanja iznosi 537.435,75 kuna.

Članak 3.

Višak prihoda po Godišnjem obračunu u iznosu od 537.435,75 kuna rasporedit će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2006. godinu na sljedeći način:

1. sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 224.324,56 kuna za pojačano održavanje groblja Kupjak i za rekonstrukciju javne rasvjete u Ravnoj Gori;

2. sredstva komunalne naknade u iznosu od 122.654,25 kuna za održavanje nerazvrstanih cesta;

3. ostala sredstva u iznosu od 190.456,94 kuna za novu katastarsku izmjeru.

Članak 4.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu.

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-05/06-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-06-6

Ravna Gora, 27. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Gordana Podobnik, v. r.

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
od 1. 01. - 31. 12. 2005.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Godišnji obračun Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr