SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
GRAD RIJEKA
3

6.

Na temelju odredbe članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od 28. veljače 2006. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Grada Rijeke za 2006. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


Plan za Povećanje/ Novi plan

2006. smanjenje za 2006.


PRIHODI POSLOVANJA 641.957.613 -637.200 641.320.413


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 104.556.000 0 104.556.000


RASHODI POSLOVANJA 554.206.715 6.510.550 560.717.265


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.386.898 -2.135.000 248.251.898


RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -58.080.000 -5.012.750 -63.092.750


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE


Plan za Povećanje/ Novi plan

2006. smanjenje za 2006.


VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0 5.012.750 5.012.750


C. RAČUNA FINANCIRANJA


Plan za Povećanje/ Novi plan

2006. smanjenje za 2006.


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 90.655.000 0 90.655.000


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 32.575.000 0 32.575.000


NETO FINANCIRANJE 58.080.000 0 58.080.000


VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE

GODINE + NETO FINANCIRANJE 0 0 0


Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2006. godinu povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 841.544.163 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Razvojni programi za razdoblje 2006. - 2008. godine iz članka 4. Proračuna mijenjaju se i glase kako je utvrđeno u Planu razvojnih programa za razdoblje 2006. - 2008., koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/27

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 28. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić Bukovac, v. r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2006.-2008. GODINE

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=164&mjesto=51000&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr