SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
GRAD RIJEKA
3

4.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od 28. veljače 2006. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Rijeke za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


Plan za Izvršenje Indeks

2005. za 2005.


PRIHODI POSLOVANJA 656.981.616,00 559.585.067,80 85,2


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 54.646.000,00 32.283.443,43 59,1


RASHODI POSLOVANJA 548.530.684,00 486.123.661,64 88,6


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 245.820.277,00 106.788.267,98 43,4


RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -82.723.345,00 -1.043.418,39 1,3


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE


Plan za Izvršenje Indeks

2005. za 2005.


VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 21.172.345,00 21.172.344,85 100,0


C. RAČUNA FINANCIRANJA


Plan za Izvršenje Indeks

2005. za 2005.


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 79.330.000,00 2.662.141,93 3,4


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 17.779.000,00 17.778.324,10 100,0


NETO FINANCIRANJE 61.551.000 -15.116.182,17 -24,6


VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE

GODINE + NETO FINANCIRANJE 0 5.012.744,29 76,7

 

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2005. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 5.012.744,29 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2005. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/28

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 28. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić Bukovac, v. r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=164&mjesto=51000&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr