SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
GRAD DELNICE
3

12.

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 14. veljače 2006. godine utvrđuje

STATUT GRADA DELNICA
Pročišćeni tekst

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje status i ustrojstvo Grada Delnica. (u daljnjem tekstu: Grad) i to;

a) status, područje, sjedište i granice,

b) samoupravni djelokrug,

c) obilježja, pečati, Dan Grada i javna priznanja,

d) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,

e) način obavljanja poslova,

f) financiranje i imovina,

g) oblici konzultiranja građana,

h) provođenje referenduma,

i) mjesna samouprava,

j) ustrojstvo i rad javnih službi,

k) akti Grada i njihova objava,

l) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne odnosno

područne (regionalne) samouprave

lj) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Članak 2.

Grad je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Grada je: GRAD DELNICE

Grad je pravna osoba.

Sjedište Gradskog vijeća te izvršnih i upravnih tijela Grada je u Delnicama, Ante Starčevića 4.

Članak 3.

Područje i granice Grada određeni su Zakonom.

Područje, granice ili sjedište Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 4.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao i drugim zakonima te ovim Statutom.

Članak 5.

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalne djelatnosti,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdrastvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu, i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 6.

Poslove samoupravnog djelokruga Grada kao i poslove državne uprave koji su prenijeti na Grad, obavlja upravno tijelo Grada Delnica.

Članak 7.

Odlukom Gradskog vijeća u skladu s ovim Statutom i Statutom Primorsko-goranske županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada prenijeti na Županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Članak 8.

Gradsko vijeće Grada može tražiti od Skupštine Primorsko-goranske županije da mu, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Članak 9.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Gradu određuju se zakonom.

Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na Odjel Grada podmiruju se iz državnog proračuna.

Prava i obveze Grada u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka pobliže će se urediti Zakonom kojim se uređuje državna uprava.

III. OBILJEŽJA, DAN GRADA I JAVNA PRIZNANJA

Članak 10.

Grad ima svoja obilježja.

Obilježja Grada su:

a) Grb Grada Delnica

b) Zastava Grada Delnica

Članak 11.

Grb Grada je povijesni grb Delnica.

Grb Grada izgleda na sljedeći način:

U poluokruglom štitu, u plavom, na zelenom brijegu, u dnu polja stoji šumski radnik.

Mladolikog je lica, smeđokos, sa crnim klobukom na glavi. Odjeven je u srebrnu košulju preko koje je crni prsluk obrubljen po rubovima zlatnom trakom, u uskim zelenim hlačama i smeđim visokim cipelama.

Desnu ruku drži, a lijeva počiva na uspravnoj smeđoj dršci srebrnog pijuka (krampa) položenog na vrhu zelenog brijega.

Članak 12.

Zastava Grada je tamnozelene boje s grbom u sredini.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

U sjecištu dijagonala u sredini zastave nalazi se Grb Grada obrubljen zlatnim rubom.

Članak 13.

Uporaba, čuvanje i način isticanja grba i zastave, kao i uvjeti uporabe i korištenja imena Grada, uređuje se odlukom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom.

Članak 14.

Gradsko vijeće, Gradonačelnik, Gradsko poglavarstvo i Upravno tijelo Grada Delnica imaju svoj pečat čiji je izgled, sadržaj i način uporabe utvrđen posebnim propisima.

Članak 15.

Dan Grada je 24. lipanj, kada se slavi blagdan Župe Delnice, sv. Ivan Krstitelj.

Članak 16.

Gradsko vijeće Grada može pojedinu osobu, koja je zaslužna za Grad, proglasiti počasnim građaninom.

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i osobe koje ih steknu mogu se opozvati ako se pokažu nedostojnim takve počasti.

Članak 17.

Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, športa, kulture, zaštiti i unapređivanju prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti, kao i poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, Grad dodjeljuje svoja priznanja.

Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu, uređuju se posebnom Odlukom.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO

1. Predstavničko tijelo - Gradsko vijeće

Članak 18.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana koje donosi akte u okviru svog djelokruga te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Gradsko vijeće:

1. donosi Statut Grada,

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,

3. bira i razrješuje gradonačelnika i njegovog zamjenika te članove poglavarstva, osim kad je Zakonom drukčije određeno,

4. osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,

5. uređuje ustrojstvo i djelokrug Odjela Grada,

6. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

7. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

Članak 20.

Gradsko vijeće ima 15 članova.

Članovi Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku određenom u zakonu.

Članak 21.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća podnosi Komisija za izbor i imenovanje ili jedna trećina članova Gradskog vijeća.

Članak 22.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja Gradsko vijeće.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 4. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može sazvati, na zahtjev jeden trećine članova Gradskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 23.

Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 24.

Članu Gradskog vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku - danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost - danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci - danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana predstavničkog tijela - danom donošenja odluke Ustavnog suda,

- ako odjavi prebivalište s područja jedinice - danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojima se uređuje hrvatsko državljanstvo - danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 25.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Gradskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 26.

Član Gradskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti članova Gradskog vijeća utvrđuju se zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Članak 27.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća.

O donošenju Statuta Grada, Proračuna i Godišnjeg obračuna, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, te izboru i razrješenju gradonačelnika i članova Gradskog poglavarstva kao i o povjerenju gradonačelniku, njegovom zamjeniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini odlučuje se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Članak 28.

Sjednice Gradskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim propisima i općim aktom Grada.

Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno, ako Gradsko vijeće ne odluči da se, us skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Gradskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencija).

Poslovnikom o radu ili drugim aktom Gradskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Članak 29.

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz svog djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća ili posebnom Odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 30.

Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici nakon provedenih izbora na kojoj je nazočna većina članova Gradskog vijeća.

Članak 31.

Prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća sazvat će se u roku 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član, a ako on to ne prihvati, istom predsjeda osoba određena odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica.

Članak 32.

Sva ostala pitanja u svezi s konstituiranjem Gradskog vijeća te u svezi s radom Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom o radu Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: Poslovnik).

2. Izvršna tijela - Gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo

Članak 33.

Izvršna tijela Grada su gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo.

Članak 34.

Gradonačelnika bira Gradsko vijeće iz reda svojih članova, na način i po postupku utvrđenim Poslovnikom, u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Gradonačelnika bira Gradsko vijeće u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Gradskom vijeću.

Prijedlog za gradonačelnika podnosi Komisija za izbor i imenovanje ili jedna trećina članova Gradskog vijeća.

Članak 35.

Gradonačelnik ima jednog zamjenika koji se bira na prijedlog gradonačelnika, na način i po postupku utvrđenim u Poslovniku, u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Članak 36.

Gradonačelnik zastupa Grad.

Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom.

Gradonačelnik:

- ima pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

- podnosi Poglavarstvu prijedlog proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada te im daje upute za rad,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- daje punomoći za zastupanje Grada,

- odgovara za zakonitost rada Poglavarstva i upravnih tijela Grada,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim statutom ili drugim općim aktom.

Članak 37.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 38.

Gradonačelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Grada.

Članak 39.

Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik.

Članak 40.

Gradonačelnik, u skladu sa ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga, zamjeniku ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Članak 41.

Izvršne poslove u Gradu obavlja Gradsko poglavarstvo (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Poglavarstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Gradonačelnik je predsjednik Poglavarstva, a zamjenik gradonačelnika je zamjenik predsjednika Poglavarstva.

Članak 42.

Članove Poglavarstva bira Gradsko vijeće iz reda svojih članova, javnih djelatnika i građana Grada Delnica na prijedlog predsjednika Poglavarstva (gradonačelnika), na vrijeme od četiri godine.

Pročelnik upravnog tijela grada može se birati za člana Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva (gradonačelnik) podnosi Gradskom vijeću prijedlog za izbor zamjenika gradonačelnika i ostalih članova Poglavarstva najkasnije u roku od 20 dana od svog izbora.

Ukoliko prijedlog iz stavka 2. ovog članka u cijelosti ne dobije potrebnu većinu, predsjednik Poglavarstva (gradonačelnik) podnosi Gradskom vijeću novi prijedlog najkasnije u roku 10 dana od dana kada prijedlog iz stavka 2. ovog članka nije dobio potrebnu većinu.

Članovi Poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Grada.

Članak 42.a

Gradonačelniku, njegovom zamjeniku te članovima poglavarstva prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

- danom izbora novog gradonačelnika

- danom kada ga Gradsko vijeće razriješi dužnosti povodom podnijete ostavke na dužnost ili povodom iskazanog nepovjerenja,

- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika.

Gradonačelnik od dana raspisivanja izbora za članove Gradskog vijeća pa do dana izbora novog gradonačelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Grada.

Članak 43.

Poglavarstvo:

1. priprema prijedloge općih akata,

2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

3. usmjerava djelovanje Odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njegov rad,

4. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu s ovim statutom i zakonom,

5. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članovi Poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. točka 4. ovog članka kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 44.

Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i njezinim prihodima i rashodima Poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Poglavarstva podrobnije se uređuje Poslovnikom Poglavarstva u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Članak 45.

Poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeću.

Članak 46.

Gradsko vijeće može gradonačelniku, pojedinom članu poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego pretekne osedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Gradsko vijeće povodom prijedloga Gradonačelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

Članak 47.

Kad Gradsko vijeće izglasa nepovjerenje gradonačelniku ili Poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog gradonačelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Ako odlukom o izglasavanju nepovjerenja gradonačelniku i Poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, gradonačelnik i Poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost izborom novog gradonačelnika.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja gradonačelniku i članu Poglavarstva ne prestaje dužnost člana Gradskog vijeća.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Poglavarstva, Gradsko vijeće donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.

Ako Gradsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, članovi Gradskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegovog odbijanja.

3. Gradska uprava

Članak 48.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad ustrojava se upravno tijelo Grada Delnica.

Upravno tijelo osniva se i ukida odlukom Gradskog vijeća kojom se utvrđuje njegovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njegov rad.

Upravno tijelo dužno je svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.

Za obavljanje poslova iz djelokruga upravnog tijela kojim upravlja, pročelnik je odgovoran gradonačelniku i Poglavarstvu.

U obavljanju poslova iz prethodnog stavka ovog članka pročelnik upravnog tijela dužan je pridržavati se uputa za rad gradonačelnika i Poglavarstva.

Članak 48.a

Poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz prethodnog članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Grda ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Grada ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Gradu veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Grada.

Kada pročelnik bude razriješen sukladno prethodnom stavku ovog članka, rasporedit će se na drugo radno mjesto u Upravno tijelo grada, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na ostala prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika Upravnog tijela Grada, koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se prije svega odredbe zakona te ostalih akata Grada kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u Gradu.

Članak 49.

Upravno tijelo u okviru prava i dužnosti Grada, priprema prijedloge odluka i drugih akata, neposredno izvršava akte Gradskog vijeća, Poglavarstva i gradonačelnika, prati stanje u upravnim područjima za koje je osnovano, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata Gradskog vijeća, poduzima mjere za koje je ovlašteno općim aktima Gradskog vijeća te obavlja i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka upravno tijelo dužno je raditi po smjernicama i preporukama gradonačelnika i Poglavarstva Grada.

Upravne, stručne i ostale poslove u Gradu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnom tijelu Grada, uređuju se aktima Gradskog vijeća i Poglavarstva u skladu sa zakonom.

Službenici u Gradu poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

4. Javne službe

Članak 49.a

U okviru samoupravnog djelokruga, Grad osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti te drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.

Grad Delnice osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem vlastitih trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona u skladu sa zakonom.

Grad Delnice, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti.

Pravne osobe iz stavka 2. ovog članka samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju te statutu pravne osobe.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti, Grad može, u skladu sa zakonom i na temelju općih akata Grada, povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, drugim pravnim i fizičkim osobama.

U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti, pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere očuvanja i zaštitu okoliša.

Grad nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih osoba iz stavka 2. ovog članka.

Osobe iz stavka 2. ovog članka obvezne su Grad redovito izvješćivati o svom radu odnosno poslovanju u rokovima koje odredi Grad.

V. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA

1. Imovina Grada

Članak 50.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu, čine njegovu imovinu.

Grad mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Grad vodi evidenciju o svojoj imovini.

2. Finaciranje Grada

Članak 51.

Grad u okviru svog samoupravnog djelokruga ima prihode kojima slobodno raspolaže.

Prihodi Grada moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju tijela Grada u skladu sa zakonom.

Članak 52.

Prihodi Grada su:

1. gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, te udio u zajedničkim porezima sa Županijom,

2. prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno u kojima Grad ima udio ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Gradsko vijeće,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad propiše u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 52.a

Vrste i visina stopa gradskih poreza, visina stope gradskog prireza na dohodak, obračun i način plaćanja gradskih poreza te oslobođenja i olakšica od plaćanja gradskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

Grad sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu sa računovodstvenim propisima.

Članak 53.

Grad ima Godišnji proračun u kojem se iskazuju svi prihodi koji mu pripadaju, te svi rashodi za poslove iz njegovog samoupravnog djelokruga.

Godišnji proračun donosi Gradsko vijeće za kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Godišnji proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 54.

Godišnji proračun Grada dostavlja se nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Godišnji proračun Grada objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Nakon isteka godine za koju je godišnji proračun donesen, Gradsko vijeće donosi godišnji obračun godišnjeg proračuna.

Upravno tijelo Grada, gradonačelnik, Poglavarstvo i Gradsko vijeće obvezni su pridržavati se zakonskih rokova vezanih uz izradu i donošenje proračuna i njegova izvršenja.

VI. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 55.

Gradsko vijeće može, prije donošenja odgovarajućih akata iz svog djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebice značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Gradu.

Konzultiranje u smislu ovog članka obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima građana, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

Članak 56.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.

Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača Grada, te dati odgovor pod

nositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 57.

Tijela Grada dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad Odjela, te na nepravilan odnos zaposlenih u ovim tijelima, ukoliko im se građani i pravne osobe obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Predstavka mora biti potpisana i na njoj mora biti navedeno ime i prezime građana koji je potpisuju i njihov jedinstveni matični broj.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Predstavke mogu podnositi građani koji imaju biračko pravo.

Predstavke građana ne obvezuju tijelo kojem se podnose.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

VII. PROVOĐENJE REFERENDUMA

Članak 58.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu raspisuje Gradsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog Poglavarstva, na prijedlog polovice mjesnih odbora na području Grada i na prijedlog 20 % birača upisanih u birački popis Grada.

Obrazloženi prijedlog za raspisivanje referenduma dostavlja se Predsjedniku Gradskog vijeća koji ga je obvezan najkasnije u roku 60 dana od zaprimanja, uvrstiti u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma je donijeta ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja članova Gradskog vijeća.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada i upisani su u popis birača.

Na referendumu se odlučuje većinom glasova građana koji su glasovali uz uvjet da je referendumu pristupila većina ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće ne može donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz prethodnog stavka ovog članka prije isteka godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima ne može se ponovo raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dna održavanja referenduma.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- područje za koje se raspisuje referendum

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu odnosno naznaku pitanja o kojem odnosno o kojima se raspisuje referendum,

- referendumsko pitanje ili pitanje odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

- dan održavanja referenduma.

Odluka o raspisivanju referenduma te odluka donesena na referendumu objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

VIII. MJESNA SAMOUPRAVA

a) Osnivanje mjesnih odbora

Članak 59.

Na području Grada Delnica osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbori uvažavat će interes Grada Delnica u cjelini.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanim manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno Grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 60.

Na području Grada Delnica mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor Brod na Kupi, za područje naselja Brod na Kupi, Belo, Čedanj, Donje Tihovo, Golik, Gornje Tihovo, Gornji Ložac (Brodski Ložac), Grbajel, Guče Selo, Gusti Laz, Iševnica, Kočićin, Krivac, Kupa, Kuželj, Mala Lešnica, Suhor, Radočaj Brodski, Ševalj, Velika Lešnica, Zagolik, Zamost Brodski i Zapolje Brodsko.

2. Mjesni odbor Crni Lug za područje naselja Bela Vodica, Biljevina, Crni Lug, Donja Krašićevica, Donji Okrug, Gornja Krašićevica, Gornji Okrug, Leska, Malo Selo, Plajzi, Razloge, Razloški Okrug, Srednja Krašićevica, Vela Voda i Zelin Crnoluški.

3. Mjesni odbor Delnice za područje naselja Delnice, Donji Turni, Gornji Turni, Marija Trošt i Raskrižje Tihovo.

4. Mjesni odbor Lučice za područje naselja Dedin, Lučice i Zalesina.

5. Mjesni odbor Turke za područje naselja Gašparci, Donji Ložac (Ložac Turkovski), Kalić, Hrvatsko, Podgora Turkovska, Požar, Sedalce, Turke i Zakrajc Turkovski.

Članak 61.

Inicijativu i prijedlog za teritorijalni preustroj osnovanih mjesnih odbora odnosno za osnivanje novih mjesnih odbora mogu dati:

- oranizacije i udruge građana,

- zborovi građana,

- vijeća mjesnih odbora,

- radno tijelo Gradskog vijeća nadležno za poslove mjesne samouprave, te

- Gradsko poglavarstvo.

Članak 62.

Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- nazivu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora, te

- potrebi i razlozima osnivanja odnosno preustroja mjesnih odbora

Članak 63.

Gradsko vijeće na osnovi mišljenja Poglavarstva kada ono nije predlagatelj, utvrđuje jesu li inicijativa i prijedlog za teritorijalni preustroj odnosno osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, Statuta i općih akata Grada Delnica.

b) Tijela mjesnog odbora - izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 64.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Svako vijeće mjesnog odbora na području Grada Delnica ukupno broji pet članova.

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu,

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

- prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže program razvoja komunalne infrastrukture,

- predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređenje okoliša te za poboljšanje uvjeta života na području mjesnog odbora,

- predlaže mjere i aktivnosti na poboljšanju uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba te zadovoljavanju zdravstvenih, kulturnih, sportskih i drugih potreba na svom području,

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi pravilnik o svom radu,

- bira i razrješava predsjednika vijeća,

- saziva mjesne zborove građana,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ovim Statutom te ostalim aktima Grada.

Pod malim komunalnim akcijama razumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom.

Članak 65.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Prva, konstituirajuća sjednica mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice mjesnih odbora saziva gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Konstituirajućoj sjednici mjesnog odbora do izbora predsjednika vijeća mjesnog odbora predsjedava najstariji član.

Članak 66.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava na prvoj (konstituirajućoj) sjednici tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor,

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- vodi mjesne zborove građana,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- brine o javnosti rada mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

- prisustvovati sjednicama vijeća,

- predlagati vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora, u skladu s odredbama ovog Statuta, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesne zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.) ili za područje čitavog mjesnog odbora.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 68.

Mjesni zbor saziva se Odlukom.

Odluka o sazivu mjesnog zbora sadrži:

- naziv tijela koje saziva zbor građana,

- pitanja o kojima će se na zboru građana raspravljati,

- jedan ili više prijedloga o kojima će zbor građana odlučivati,

- dan, mjesto i vrijeme održavanja zbora građana.

Odluke se na mjesnim zborovima donose javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Gradsko vijeće.

Odluka o sazivu mjesnog zbora javno se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja te na oglasnim pločama Grada odnosno na području mjesnog odbora u kojem se saziva mjesni zbor.

Od dana objave Odluke o sazivu mjesnog zbora pa do održavanja mjesnog zbora ne smije proći manje od 15 dana niti više od 30 dana.

Članak 69.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

c) Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga uz prethodno mišljenje Poglavarstva podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.

Članak 71.

Program rada mjesnog odbora sadržava popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. oog članka dostavlja se Poglavarstvu.

Članak 72.

Programom rada utvrđuju se aktivnosti mjesnog odbora, osobito u pogledu:

- vođenja brige o uređenju, čistoći i izgledu naselja s područja mjesnog odbora,

- poboljšanja kvalitete stanovanja,

- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti na području mjesnog odbora,

- potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnog zdravlja,

- potreba socijalne skrbi stanovništva,

- potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,

- zaštite okoliša na području mjesnog odbora,

- davanja mišljenja nadležnom radnom tijelu o najmu i zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada koje se nalazi na području Grada.

Članak 73.

Statutarnom odlukom može se mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora.

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1.ovog članka osiguravaju se u proračunu Grada u iznosu od najmanje 5% pripadajuće komunalne naknade koja se ostvari na području tog mjesnog odbora.

d) Osnove pravila mjesnih odbora

Članak 74.

Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka 64. do 74. ovog Statuta.

Osim osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i sljedeće:

1. izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše tri uzastopna mandata,

2. predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski - bez naknade,

3. predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća mjesnog odbora, predsjeda sastancima i predstavlja mjesni odbor,

4. predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća mjesnog odbora po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca,

5. predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća mjesnog odbora na obrazloženi zahtjev tri člana mjesnog odbora u roku osam dana od primitka zahtjeva.

Suglasno osnovama pravila, odnosno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka, mjesni odbori, uz prethodno mišljenje Poglavarstva, donose pravila mjesnih odbora.

e) Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora

Članak 75.

Radi osiguravanja nužnih sredstava za obavljanje osnovne djelatnosti mjesnih odbora (minimalni administrativni i slični troškovi), kao i radi realizacije programa iz članka 71. ovog Statuta,mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Grada.

U smislu financiranja iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati i druge prihode i to:

a) prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

b) pomoći i dotacije od pravnih ili fizičkih osoba,

c) druge prihode koje posebnom Odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

f) Obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe mjesnih odbora

Članak 76

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe sukladno propisima.

Članak 77.

Grad osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

g) Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora

Članak 78.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, Pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 79.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja, dostaviti Poglavarstvu akte koje donosi vijeće mjesnog odbora.

Ukoliko Poglavarstvo utvrdi da su akti iz stavka 1.ovog članka u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom, ili drugim općim aktima Tijela Grada, gradonačelnik će ih zadržati od izvršenja i narediti vijeću mjesnog odbora da u roku od osam dana od dobivanja naredbe, uskladi akt sa zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima Tijela Grada.

Ukoliko Vijeće mjesnog odbora ne postupi sukladno stavku 2. ovog članka, Poglavarstvo može postupiti prema članku 78. ovog Statuta.

IX. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 80.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Grad može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka, djelatnosti iz svog djelokruga obavljaju kao javnu službu.

Članak 81.

Grad nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Grad redovito obavještavati o svom radu, poslovanju, u rokovima kako odluči Gradsko vijeće.

X. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE ODNOSNO PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 82.

Grad posebno surađuje s pripadajućom Primorsko-goranskom županijom, te jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara.

Članak 83.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Grad može obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave.

U cilju zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovog članka, Grad i jedinice

lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje suglasno zakonu.

Međusobni odnosi Grada i jedinica lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka u zajedničkom organiziranju poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu s zakonom, ovim Statutom te statutima tih jedinica lokalne samouprave.

Članak 84.

Grad može uspostaviti i odvijati u okviru svog samoupravnog djelokruga, a u skladu s sa zakonom i međunarodnim ugovorima, suradnju i prijateljske odnose s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.

Članak 85.

Odluku o uspostavljanju suradnje odnosno sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl. u daljnjem tekstu: sporazum) o suradnji Grada s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država te o sadržaju i oblicima takve suradnje donosi Gradsko vijeće u skladu sa ovim Statutom, zakonom te ostalim općim aktima Grada.

Članak 86.

Odluku o uspostavljanju suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave drugih država zajedno s tekstom sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku i na jeziku države u kojoj se nalazi jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave s kojom Grad sklapa sporazum, dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, koje obavlja nadzor nad zakonitošću ove odluke.

Članak 87.

Sporazum o suradnji koji je sklopio Grad s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

XI. AKTI GRADA

Članak 88.

Gradsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 89.

Gradsko vijeće, u svom samoupravnom djelokrugu na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut Grada, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, Godišnji proračun Grada, Godišnji obračun godišnjeg proračuna(završni račun), odluke, zaključke, rješenja, preporuke, naredbe, naputke te daje autentična tumačenja odredbi ovog Statuta i drugih općih akata kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, na način i po postupku utvrđenima ovim Statutom i Poslovnikom.

Članak 90.

Gradonačelnik osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća u skladu sa zakonom na način i po postupku propisanim ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Odjela.

Članak 91.

Odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Gradskog vijeća.

U provođenju nadzora iz stavka 1. Odjel može u slučaju neprovođenja općih akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Odjel Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donosi pojedinačne akte sukladno zakonu i ovom Statutu kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz prethodnog stavka ovog članka Upravnog tijela Grada, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu županije i velikih gradova, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 92.

Poglavarstvo u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada odnosno u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donosi akte na temelju zakona i ovog Statuta u skladu s Poslovnikom o radu Gradskog poglavarstva.

Radna tijela Gradskog vijeća u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada donose akte na temelju zakona i ovog Statuta u skladu s Poslovnikom o radu Gradskog vijeća odnosno odluke o osnivanju dotičnog radnog tijela.

Članak 92.a

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i poglavarstva Grada kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim propisom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 93.

Nadzor nad zakonitošću rada i akata Grada provodi se na način i u postupku utvrđenim zakonom kojim je uređen sustav državne uprave.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležno središnje tijelo državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom propisu.

Gradonačelnik je dužan dostaviti statut, poslovnik, proračun i drugi opći akt (u daljem tekstu: opći akt) predstojniku ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljem tekstu: predstojnik) zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Članak 94.

Detaljnije odredbe o aktima Grada, o postupku njihova donošenja, te njihovom autentičnom tumačenju utvrđuje se Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

XII. JAVNOST RADA

Članak 95.

Rad Gradskog vijeća, Poglavarstva, radnih tijela gradskog vijeća, Odjela te tijela mjesne samouprave je javan.

Javnost rada tijela iz stavka 1. ovog članka osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na oglasnoj ploči

Grada odnosno mjesnog odbora, na način propisan Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Članak 96.

Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji podaci iz rada i nadležnosti Gradskog vijeća, Poglavarstva, radnih tijela Gradskog vijeća, Odjela te tijela mjesne samouprave se ne mogu objaviti, jer predstavljaju tajnu, te ujedno propisuje način njihovog čuvanja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti Poglavarstvo ili najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

O promjeni Statuta odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

Članak 98.

Ako se ni nakon rasprave ne donese predložena promjena Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća u roku kojeg odredi Gradsko vijeće na sjednici na kojoj se je raspravljalo o predloženoj promjeni Statuta, ali ne prije dva mjeseca od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 99.

Ustrojstvo i opći akti Grada uskladit će se s ovim Statutom u roku od 6 mjeseci od njegova stupanja na snagu.

Ranije doneseni akti iz samoupravnog djelokruga Grada ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti akata iz stavka 2. ovog članka, neposredno se primjenjuju odredbe ovog Statuta odnosno zakona.

Članak 100.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/94, 24/97, 7/01 i 9/01).

Članak 101.

Na temelju članka 16. Drugih izmjena i dopuna Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 39/05), utvrđuje se Pročišćeni tekst Statuta Grada Delnica.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Delnica obuhvaća Statut Grada Delnica objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 22/01, Prve izmjene i dopune Statuta Grada Delnica objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 27/05), te Druge izmjene i dopune Statuta Grada Delnica objavljene u »Službenim novinama« broj 39/05 u kojima je označeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Ovaj pročišćeni tekst Statuta objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/01-01/01

Ur. broj: 2112-01-06-01

Delnice, 22. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=164&mjesto=51300&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr