SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

9.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 9. sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2006. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblje

- javnu rasvjetu

- oborinsku kanalizaciju

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2006. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 11.000.000,00 kuna

- prenesena sredstva iz proteklih
godina 520.000,00 kuna

- ostala sredstva Proračuna 215.000,00 kuna


UKUPNO: 11.735.000,00 kuna


(Slovima: jedanaestmilijunasedamstotridesetpettisuća kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

I/ Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a) Okoliš parkirališta Milihovo: podrazumjeva rashode vezane za radove na javnoj površini 1.370.000,00 kuna

b) Uređenje javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina 1.085.000,00 kuna

c) Otkup zemljišta za buduće projekte: 1.200.000,00 kuna

d) Nabavka i ugradba autobusnih čekaonica 250.000,00 kuna


UKUPNO: 3.905.000,00 kuna


2. Ceste:

a) Cesta Viškovo - Mladenići - Ronjgi - Saršoni: rashodi vezani za izradu projekata te

rekonstrukciju i izgradnju kom. infrastrukture, javnu rasvjetu, te uređenje nogostupa 600.000,00 kuna

b) Cesta Vozišće - Široli - rekonstrukcija: rashodi vezani za izradu projekata, DPU,

izgradnju - izmještanje infrastrukture, javnu rasvjetu, uređenje nogostupa 500.000,00 kuna

c) Sabirna cesta u RZ-8 sa pripadajućom infrastrukturom: rashodi vezani za radove na izgradnji

nove ceste sa pripadajućom infrastrukturom 1.400.000,00 kuna

d) Raskrižje Gramat i spojne ceste Kapiti-Gornji Jugi: rashodi vezani za izradu projekata te

izvođenje radova 700.000,00 kuna

e) Cesta Viškovo-Mavri, raskrižja Mavri: rashodi vezani za izradu projekata te potrebnu pripremu 250.000,00 kuna

f) Raskrižje Furićevo i dio ceste Furićevo-Jugi: rashodi vezani za izradu projekata te potrebnu

pripremu 100.000,00 kuna

g) Cesta Viškovo - Turčino: rashodi vezani za izradu projekata te potrebnu pripremu 100.000,00 kuna

h) Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta 75.000,00 kuna

i) Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - radovi vezani za proširenje i asfaltiranje cesta,

uređenje nogostupa 2.000.000,00 kuna

j) Osnovne aktivnosti - radovi vezani za pripremu planova i projekata koji prethode izgradnji

objekata i uređaja komunalne infrastrukture 300.000,00 kuna


UKUPNO: 6.025.000,00 kuna


3. Groblje:

Mjesno groblje Viškovo - izgradnja groblja podrazumjeva troškove otkupa zemljišta, izradu

projektne dokumentacije za novi dio groblja, DPU, nabavku opreme, izgradnju bloka niša za

urne, izradu idejnog projekta i uređenje prostora oko mrtvačnice i premještaj centralnog križa,

pripremne zemljane radove za prilazne puteve i temelje niša, nastavak izgradnje do konačnog

zaokruženja groblja kao cjeline 1.250.000,00 kuna


UKUPNO: 1.250.000,00 kuna


4. Javna rasvjeta:

Izdaci za radove na javnoj rasvjeti čini proširenje, nabava novih uređaja javne rasvjete te

održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje

prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta 340.000,00 kuna


UKUPNO: 340.000,00 kuna


5. Oborinska kanalizacija:

Izdaci za oborinsku kanalizaciju čine radovi na oborinskoj kanalizaciji nerazvrstanih cesta i

upojnom bunaru i prihvatu oborinske kanalizacije raskrižja Vozišće 215.000,00 kuna


UKUPNO: 215.000,00 kuna


SVEUKUPNO 1.-5. 11.735.000,00 kuna


Ukupni iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa za 2006. godinu je 11.735.000,00 kuna (slovima: jedanaestmilijunasedamstotridesetpettisuća kuna i 00/100).

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/2

Ur. broj: 2170-09-06-01-7

Viškovo, 2. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr