SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

5.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće OpćineViškovo, na 9. sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Viškovo

Članak 1.

U Statutu Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04) u članku 10. stavak 2. u točki 3. riječ »komunalne« zamjenjuje se rječju »komunalno gospodarstvo«, a iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi: »promet na svom području«.

Dosadašnja točka 12. postaje točka 13.

Članak 2.

Članak 64. Statuta mijenja se i glasi: »Općinsko vijeće može Općinskom načelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne 7 dana od njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.«

Članak 3.

Iza članka 64. Statuta dodaje se novi članak 64.a koji glasi:

»Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga Općinskog načelnika ne donese Odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje«.

Članak 4.

Iza članka 104. Statuta dodaje se novi članak 104.a koji glasi:

»Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor«.

Članak 5.

Članak 105. Statuta mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu«.

Članak 6.

Članak 106. Statuta mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta«.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupanju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/2

Ur. broj: 2170-09-06-01-5

Viškovo, 2. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr