SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 4. Petak, 3. veljače 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
7

9.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 3. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/05) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 04/02) uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Mrkopalj od 20. siječnja 2006. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj donosi

PRAVILNIK
o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Mrkopalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se unutarnje ustrojstvo, radna mjesta i opis poslova na tim radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja kao i druga pitanja vezana za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Na pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveze iz službe, a nisu uređena ovim pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05) i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Članak 3.

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela određen je odredbom članka 2. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/05).

Članak 4.

Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu (u daljnjem tekstu: službenici) su osobe visoke, više ili srednje stručne spreme koji obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (u daljnem tekstu: jedinice samouprave) i poslove državne uprave povjerene tim jedinicama, utvrđene Ustavom, zakonom, drugim propisom ili općim aktom.

Službenici su i osobe visoke, više ili srednje stručne spreme koji obavljaju opće i administrativne poslove, financijsko-planske, materijalno-financijske i računovodstvene, informatičke i slične poslove.

Namještenici u Jedinstvenom upravnom odjelu (u daljnjem tekstu: namještenici) su osobe srednje i niže stručne spreme koji u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove (poslovi vozača, domara, čišćenja radnih prostorija i sl.) čije obavljanje je potrebno radi pravodobnog i kavalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga odjela.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Mrkopalj, Stari kraj 3.

Na zgradi iz stavka 1. ovoga članka mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, »Primorsko-goranska županija«, Općina Mrkopalj, Jedinstveni upravni odjel, Mrkopalj.

U obavljanju poslova radi kojih je osnovan upravni odjel koristi zaglavlje akta propisanog oblika i sadržaja kako je utvrđeno odredbom članka 7. Uredbe o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine« broj 34/02).

II. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJA POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 6.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Članak 7.

Službenici su za svoj rad odgovorni pročelniku i čelniku izvršnog tijela. U obavljanju poslova i zadataka službenici su dužni međusobno surađivati.

Službenik je dužan poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa, općih akata i pravila struke.

Službenik je dužan izvršavati naloge nadređenog službenika, te postupati po njima.

Službenik se za vrijeme radnog vremena ne smije bez odobrenja nadređenog službenika udaljavati iz radnih prostorija, osim radi korištenja dnevnog odmora, u slučaju hitnog razloga svoje udaljavanje mora opravdati odmah po povratku.

Članak 8.

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela određuje se od 7,30 do 15 sati i svake prve subote u mjesecu.

Članak 9.

Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela donosi, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Mrkopalj pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i radnih zadataka iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su sudjelovati u izradi plana i programa iz stavka 1. ovog članka u vezi s poslovima i zadaćama koje izvršavaju.

III. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA

Članak 10.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj ustrojavaju se sljedeća radna mjesta i poslovi:

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

. VII/1 stručne spreme pravnog smjera

. 5 godina radnog iskustva nakon položenog državnog stručnog ispita

. položen državni stručni ispit

. broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- rukovodi radom odjela, organizira i koordinira rad Odjela, daje upute službenicima i namještenicima za obavljanje poslova, izrađuje plan i program rad Odjela, prati propise iz samoupravnog djelokruga općine, priprema nacrte ugovora, priprema nacrte općih akata iz samoupravnog djelokruga općine, priprema nacrte rješenja u upravnim postupcima, daje prijedloge za primjenu zakonskih propisa te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima općine te po nalogu čelnika izvršnog tijela.

2. ADMINISTRATIVNI TAJNIK

. IV. stupanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

. 3 godine radnog iskustva

. položen državni stručni ispit

. broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- vodi pisarnicu, otpremu pošte i potrebne evidencije, prijepis akata, sudjeluje u pripremi sjednica općinskog vijeća i poglavarstva, dostavlja akte na nadzor i objavu, vodi poslove arhive i skrbi o arhivskom materijalu, obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja, obavlja administrativno-tehničke poslove kao i druge poslove po nalogu pročelnika i čelnika izvršnog tijela.

3. FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT

. IV. stupanj stručne spreme ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera

. 3 godine radnog iskustva

. položen državni stručni ispit

. broj izvršitelja: 2

Opis poslova:

- obavlja stručne poslove u svezi s materijalno-financijskim poslovanjem i provedbu proračuna Općine Mrkopalj sukladno važećim zakonskim propisima i aktima Općinskog vijeća, obavlja likvidaturu, vodi blagajnu i izrađuje blagajnička izvješća, prati i kontrolira izvode žiroračuna, vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa, unosi i vodi podatke o uplatama prihoda i plaćanju obveza (knjiženja), priprema naloge za plaćanje, vodi knjigu imovine, obavlja poslove kontiranja, obračunava plaće i druge naknade, izrađuje izlazne financijske dokumente, sudjeluje u izradi prijedloga dokumenata iz oblasti financija, prati propise iz područja financija i predlaže mjere za poboljšanje istog, podnosi izvješća po pitanju realizacije proračuna, obavlja i druge poslove po nalogu čelnika izvršnog tijela i pročelnika.

4. REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE

IV. stupanj stručne spreme ekonomskog, informatičkog ili drugog odgovarajućeg smjera

. 3 godine radnog iskustva u struci

. položen državni stručni ispit

. broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- prati provođenje općih akata iz oblasti komunalnog sustava, ukazuje na probleme i stanje u oblasti komunalnog sustava, izrađuje planove i programe rada po vrstama komunalnih djelatnosti, izrađuje izvješća o realizaciji planova, predlaže mjere za realizaciju komunalnog programa, obračunava i predlaže donošenje rješenja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu, predlaže pokretanje prekršajnog postupka, rješenjem naređuje pravnim i fizičkim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i čelnika izvršnog tijela.

5. KOMUNALNI REDAR

. IV. stupanj stručne spreme informatičkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

. 3 godine radnog iskustva u struci

. položen državni stručni ispit

. broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- nadzor nad provođenjem odluke o komunalnom redu, izrađuje programe rada po komunalnim djelatnostima, izrađuje izvješća o realizaciji planova, obračunava i predlaže donošenje rješenja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu, obilazi područja Općine Mrkopalj u svrhu nadzora održavanja komunalnog reda, rješenjem naređuje pravnim i fizičkim osobama radnje za održavanje komunalnog reda, priprema pokretanje prekršajnog postupka, izriče mandatne kazne, provodi i druge radnje neophodne za održavanje komunalnog reda, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i čelnika izvršnog tijela.

6. ČISTAČICA

- završena osnovna škola

Broj izvršitelja : 1

Opis poslova:

- čišćenje radnih prostorija Općine te drugi poslovi po nalogu pročelnika i čelnika izvršnog tijela.

Članak 11.

Za radna mjesta navedena u točki 1. do 5. članka 10. ovog Pravilnika, za koje je kao uvjet za zasnivanje radnog odnosa određen položen državni stručni ispit, radni odnos se može zasnovati sa djelatnikom koji ne ispunjava navedeni uvjet, uz uvjet da stručni ispit položi u roku godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

IV. PRIJAM U SLUŽBU

Članak 12.

Službenici se primaju u službu putem natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku. Rok za podnošenje prijava na natječaj ne smije biti kraći od 8 niti duži od 15 dana.

Osobe se za obavljanje poslova namještenika primaju na rad putem oglasa.

Molbe pristigle na natječaj razmatra Natječajna komisija koja se sastoji od 3 člana koju imenuje Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

O izboru između kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja odlučuje se rješenjem o prijamu u službu.

Po konačnosti rješenja o prijemu u službu donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim se utvrđuje radno mjesto, stručna sprema i struka, ostvareni radni staž, vrijeme trajanja službe, plaća službenika, trajanje probnog rada, datum početka rada i rok u kojem službenik mora položiti državni stručni ispit ako ga nije položio.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja u roku od 60 dana. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova i ona se mora dostaviti svim prijavljenim kandidatima.

Članak 13.

Rješenja kojima se odlučuje o prijemu u službu i rasporedu te o drugim pravima i obvezama službenika te prestanku službe donosi općinski načelnik (u daljnjem tekstu: čelnik izvršnog tijela).

Za donošenje svih ili samo pojedinih rješenja iz stavka prethodnoga odnosno za poduzimanje određenih radnji u postupku vezanih za donošenje rješenja, čelnik izvršnog tijela može ovlastiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Rješenje o imenovanju i razrješenju pročelnika donosi Općinsko vijeće. Ostala rješenja kojima se uređuju prava i obveze pročelnika u vezi sa službom donosi čelnik izvršnog tijela.

Na postupak donošenja, sadržaj, valjanost i druga pitanja u vezi rješenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje opći upravni postupak.

PRAVA I OBVEZE SLUŽBENIKA

Članak 14.

Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu imaju pravo na plaću, godišnji odmor i druga prava iz službe, te pravo na sindikalno udruživanje i kolektivno pregovaranje.

Članak 15.

Protiv svih rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama temeljem ovog Pravilnika može se podnijeti prigovor čelniku izvršnog tijela u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Prigovor ne odgađa izvršenje rješenja.

Čelnik izvršnog tijela dužan je odlučiti o prigovoru u roku od 15 dana od dana dostave prigovora. Ukoliko se ne odluči o prigovoru u tom roku, smatrat će se da je prigovor odbijen.

Protiv rješenja kojim je odlučeno o prigovoru, odnosno ako o prigovoru nije odlučeno u roku iz stavka 2. ovog članka, službenik ima pravo tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dostave rješenja kojim je odlučeno o prigovoru odnosno od dana proteka roka iz stavka 2. ovog članka.

PROBNI RAD

Članak 16.

Probni rad za sve osobe koje se primaju u službu na neodređeno vrijeme traje 3 (tri) mjeseca.

Tijekom probnog rada obavlja se provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti od strane pročelnika.

Ako osoba ne zadovoljava na probnom radu, otkazuje se služba o čemu se donosi rješenje najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka probnog rada.

V. VJEŽBENICI

Članak 17.

Osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža u struci ili sa radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž, primaju se u službu u svojstvu vježbenika.

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme potrebno za obavljanje vježbeničkog staža.

Vježbenici se primaju putem natječaja. Na prijam vježbenika primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika o prijamu u službu putem natječaja.

Odluku o primanju vježbenika donosi Općinsko vijeće na prijedlog Pročelnika sukladno usvojenom planu rada Odjela.

PLAĆE I DODACI NA PLAĆE

Članak 18.

Plaću službenika, odnosno namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu te druga uvećanja plaće.

Članak 19.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 85% plaće radnog mjesta njegove vrste najniže složenosti poslova.

Članak 20.

Koeficijent složenosti i opsega poslova za svako radno mjesto navedeno u ovom Pravilniku iznosi:

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela1,85

Administrativni tajnik1,01

Financijsko-računovodstveni referent1,30

Referent za komunalni sustav1,01

Komunalni redar1,01

Čistačica0,64

Osnovica za izračun bruto plaće iznosi 4.546,85 kn

Članak 21.

Osnovna plaća službenika, odnosno namještenika uvećat će se:

Za rad noću40%

Za prekovremeni rad50%

Za rad subotom25%

Za rad nedjeljom35%

Ako službenik odnosno namještenik radi na blagdane, neradne dane utvrđene zakonom i na Uskrs ima pravo na plaću uvećanu za 150%.

Rad noću smatra se rad službenika, odnosno namještenika u vremenu između 22,00 i 6,00 sati idućeg dana.

Prekovremeni rad je svaki rad duži od osam sati dnevno.

Članak 22.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi iz stavka 1. ovog članka, službeniku odnosno namješteniku može se odobriti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada, o čemu odlučuje načelnik.

Članak 23.

Za ostvarene natprosječne rezultate rada službeniku odnosno namješteniku može se isplatiti 10% njegove osnovne plaće.

O isplati dodatka na plaću u smislu odredbe stavka 1. ovog članka odlučuje načelnik.

Članak 24.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, službeniku odnosno namješteniku pripada pravo na naknadu plaće kao da je radio u redovnom radnom vremenu.

Za vrijeme korištenja plaćenog dopusta, službeniku odnosno namješteniku pripada naknada plaće u visini kao da je radio.

Ako je službenik odnosno namještenik odsutan iz službe, odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana pripada mu naknada plaće u visini od 90% osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem.

Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada službeniku, odnosno namješteniku kad je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

Članak 25.

Službeniku odnosno namješteniku se može isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora, ako su osigurana sredstva u proračunu Općine.

Članak 26.

Službeniku, odnosno namješteniku ili njegovoj obitelji može se isplatiti pomoć ako su sredstva osigurana u proračunu Općine u slučaju:

- smrti službenika, odnosno namještenika,

- smrti supružnika, djeteta ili roditelja,

- bolovanja službenika odnosno namještenika dužeg od 90 dana, u visini koju utvrdi Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos naknada i potpora.

Članak 27.

Kad je službenik, odnosno namještenik upućen na službeno putovanje, pripada mu puna naknada troškova, dnevnice, u iznosu koji utvrđuje Ministarstvo financija kao neoprorezivi iznos naknada i punog iznosa hotelskog računa. Naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo kao i obračun uređuje se na način kao je određeno za državne službenike i namještenike.

Članak 28.

Ako je službeniku odnosno namješteniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, službenik odnosno namještenik ima pravo na naknadu troškova korištenja privatnog automobila u visini 30% cijene litre benzina euro super 95 po prijeđenom kilometru.

Odobrenje za korištenje privatnog automobila u službene svrhe daje načelnik.

Članak 29.

Službenici i namještenici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe odnosno rada.

Članak 30.

Službeniku odnosno namješteniku može se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u upravnoj službi Općine kada navrše 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina radnog staža, ako su sredstva osigurana u proračunu Općine.

Osnovica za isplatu jubilarnih nagrada iznosi onoliko koliko je to određeno od strane Ministarstva financija kao neoporezivi iznos nagrada.

Članak 31.

U prigodi Dana sv. Nikole službeniku odnosno namješteniku može se isplatiti naknada za poklon djetetu službenika i namještenika do 15 godina starosti ako su sredstva osigurana u proračunu u iznosu koliko je to određeno od strane Ministarstva financija, kao neoporezivi iznos naknade.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se službeniku odnosno namješteniku koji ostvaruje odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema posebnom propisu.

Članak 32.

Za božićne blagdane, službenicima i namještenicima pripada božićnica ukoliko su sredstva osigurana u proračunu u iznosu određenom od Ministarstva financija kao neoporezivi iznos nagrade.

Članak 33.

Ukoliko u vrijeme stjecanja određenih materijalnih prava nisu poznate osnovice za obračun visine pojedinih prava tada će se kao osnovica primjenjivati najmanji iznosi na koje se prema posebnim propisima obračunava porez na dohodak.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Osobe zatečene na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima do donošenja rješenja o rasporedu prema ovom Pravilniku.

Članak 35.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje do stupanja na snagu ovog Pravilnika nisu položile državni stručni ispit, dužni su položiti državni stručni ispit u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Mrkopalj
Snježana Grgurić Toplak, dipl. iur., v. r.

Suglasnost na ovaj Pravilnik, sukladno odredbi članka 3. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj, Općinsko vijeće Općine Mrkopalj izdalo je na sjednici dana 20. siječnja 2006. godine.

Klasa: 012-04/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-1

Mrkopalj, 20. siječnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr