SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 4. Petak, 3. veljače 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
7

8.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 20. siječnja 2006. godine donijelo je

STATUT
Općine Mrkopalj

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje status i ustrojstvo Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Općina Mrkopalj), njezino područje, sjedište i granice, samoupravni djelokrug, obilježja, Dan Općine Mrkopalj i ostali dani koji se svečano obilježavaju, njezina javna priznanja, ovlasti i način rada tijela Općine Mrkopalj, način obavljanja poslova, financiranje i imovina Općine Mrkopalj, oblici konzultiranja građana, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima na području Općine Mrkopalj, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, akti Općine Mrkopalj, način njihovog donošenja i njihova objava, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Mrkopalj.

II. STATUS I PODRUČJE

Članak 2.

Općina Mrkopalj je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i granice Općine Mrkopalj utvrđeni su posebnim zakonom.

Područje, granice ili sjedište Općine Mrkopalj mogu se mijenjati samo na način i po postupku propisanim posebnim zakonom.

Članak 3.

Naziv Općine je OPĆINA MRKOPALJ.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine Mrkopalj je u Mrkoplju, Stari kraj 3.

Članak 4.

Općina Mrkopalj obuhvaća područje sljedećih naselja: Mrkopalj, Sunger, Brestova Draga, Begovo Razdolje, Tuk, Bukovac Sungerski.

Granice Općine Mrkopalj idu rubnim granicama katastarskih općina i to: k.o. Mrkopalj, k.o. Sunger, k.o. Begovo Razdolje.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 5.

Općina Mrkopalj samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 6.

Općina Mrkopalj u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 7.

Općinsko vijeće može, radi učinkovitijeg obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Mrkopalj iz prethodnog članka, prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili mjesnu samoupravu.

Odlukom iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

Općinsko vijeće može tražiti od Skupštine Primorsko-goranske županije, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, da se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog djelokruga povjere Općini Mrkopalj, ako Općina Mrkopalj za to može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Članak 8.

U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu te u okviru drugih poslova koje može obavljati, Općina Mrkopalj:

- poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Općine Mrkopalj i poduzetničkih aktivnosti u općini Mrkopalj,

- promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštovanja prirodnih i prostornih mogućnosti te poboljšava uvjete života i privređivanja,

- osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture,

- raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Općine Mrkopalj,

- osigurava sredstva za zadovoljenje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebama i interesima građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, zdravstva, kulture, tjelesne i tehničke kulture i sporta,

- potiče i primjenjuje te uređuje mjere radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba te obavlja poslove socijalne skrbi,

- osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

- osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,

- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te komunalne infrastrukture,

- osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje,

- promiče očuvanje prirodne baštine te povijesnoga, kulturnoga i graditeljskog naslijeđa,

- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

- potiče razvoj udruga građana,

- njeguje tradicionalne posebnosti, razvija ih i unapređuje,

- osigurava uvjete za zaštitu potrošača, protupožarnu i civilnu zaštitu,

- obavlja sve druge poslove koji su od neposrednog interesa za gospodarski, društveni, kulturni i socijalni napredak Općine Mrkopalj.

Poslovi iz prethodnog stavka ovog članka, podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga Općine Mrkopalj, aktima Općine Mrkopalj.

Članak 9.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Mrkopalj obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Poslove iz samoupravnog djelokruga mogu obavljati i pravne osobe osnovane radi obavljanja javnih službi u Općini Mrkopalj, u skladu s posebnim propisima.

Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Mrkopalj može se povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu s posebnim propisima.

Članak 10.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini Mrkopalj određuju se posebnim zakonom.

Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela Općine Mrkopalj podmiruju se iz državnog proračuna.

Prava i obveze Općine Mrkopalj u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka pobliže će se urediti posebnim zakonom.

III. OBILJEŽJA, DAN OPĆINE I JAVNA PRIZNANJA

Članak 11.

Obilježja Općine Mrkopalj su grb i zastava.

Članak 12.

Izgled, uporaba, čuvanje i isticanje grba i zastave, kao i uvjeti korištenja imena Općine Mrkopalj uređuje se posebnim aktom Vijeća u skladu s posebnim zakonom.

Članak 13.

Općinsko vijeće, Općinski načelnik, Općinsko poglavarstvo i Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj imaju svoj pečat čiji je izgled, sadržaj i način uporabe utvrđen posebnim propisima.

Način uporabe i čuvanja pečata tijela iz prethodnog stavka ovog članka, uređuju se posebnim aktom Općine Mrkopalj u skladu s posebnim zakonom.

Članak 14.

Dan Općine Mrkopalj je dan sv. Filipa i Jakova, 3. 05. (trećeg svibnja).

U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju prigodne svečanosti.

Članak 15.

Općinsko vijeće može pojedinu osobu, koja je zaslužna za Općinu Mrkopalj proglasiti počasnim građaninom.

Počasnim građaninom Općine Mrkopalj može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Mrkopalj, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva.

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i osobe koje ih steknu mogu se opozvati ako se pokažu nedostojnim takve počasti.

Članak 16.

Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Mrkopalj, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, športa, kulture, zaštiti i unapređivanju prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti, kao i poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, Općina Mrkopalj može dodijeliti, uz proglašavanje neke osobe počasnim građaninom, i druga svoja priznanja.

Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu, uređuju se posebnim aktom Općinskog vijeća.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO

1. Općinsko vijeće

Članak 17.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Mrkopalj i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Mrkopalj te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima 9 članova.

Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po postupku određenom posebnim zakonom.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Sva ostala pitanja u svezi s konstituiranjem Općinskog vijeća te u svezi s radom Općinskog vijeća utvrđuju se, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 18.

Općinsko vijeće:

1. donosi Statut Općine Mrkopalj,

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Mrkopalj,

3. donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna i godišnji obračun proračuna,

4. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Mrkopalj,

5. donosi smjernice rada Općine Mrkopalj,

6. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu Mrkopalj,

7. donosi dokumente prostornog uređenja Općine Mrkopalj,

8. donosi Poslovnik Općinskog vijeća,

9. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

10. bira i razrješava općinskog načelnika i njegovog zamjenika te članove poglavarstva,

11. odlučuje o pitanju povjerenja odnosno nepovjerenja općinskom načelniku, njegovim zamjenicima, pojedinim članovima Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini,

12. osniva radna tijela Općinskog vijeća,

13. bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,

14. imenuje, bira i razrješava osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,

15. osniva i ukida te uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnog tijela Općine Mrkopalj,

16. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Mrkopalj te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

17. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Mrkopalj s drugim jedinicama lokalne samouprave,

18. određuje predstavnike Općine Mrkopalj u skupštinama trgovačkih društava kojih je Općina Mrkopalj osnivač, ako zakonom, ovim Statutom odnosno posebnom aktom Općinskog vijeća odlučivanje nije povjereno drugom tijelu,

19. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima kojih je Općina Mrkopalj osnivač, ako zakonom, ovim Statutom odnosno posebnom aktom Općinskog vijeća odlučivanje nije povjereno drugom tijelu,

20. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza trgovačkih društava i javnih ustanova čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina Mrkopalj,

21. dodijeljuje javna priznanja Općine Mrkopalj,

22. odlučuje o osnivanju odnosno pristupanju Općine Mrkopalj udruzi općina te uspostavljanju suradnje Općine Mrkopalj s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,

23. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,

24. raspisuje lokalni referendum za područje Općine Mrkopalj,

25. donosi i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom,

26. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Članak 19.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća može podnijeti Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Članak 21.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mrkopalj:

- zastupa Općinsko vijeće,

- saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Općinskog vijeća,

- brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Općinskog vijeća,

- koordinira rad odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,

- samostalno ili putem predsjednika nadležnog radnog tijela, obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata i prestanku mirovanja mandata članova Općinskog vijeća, o prestanku mandata članova Općinskog vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o zamjenicima članova Općinskog vijeća,

- brine o javnosti rada Općinskog vijeća,

- brine o poštovanju Poslovnika Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom Općinskog vijeća.

U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika Općinskog vijeća zamjenjuje potpredsjednik na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 22.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s posebnim aktom Općinskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 23.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Nakon proteka roka iz prethodnog stavka ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 24.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članu Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 25.

Članu Općinskog vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku - danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost - danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci - danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako odjavi prebivalište s područja jedinice - danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojima se uređuje hrvatsko državljanstvo - danom njegovog prestanka,

- smrću.

Predsjedniku i ostalim članovima Općinskog vijeća, prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju u skladu sa zakonom.

Članak 26.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 27.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova za rad u Općinskom vijeću, stalnim ili povremenim radnim tijelima Općinskog vijeća, upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Općina Mrkopalj osnivač, u skladu s posebnom aktom Općinskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja, uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 28.

Član Općinskog vijeća ima pravo osobito:

- predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,

- podnositi amandmane na prijedlog općih akata,

- izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednicama Općinskog vijeća,

- biti biran u odbore i druga radna tijela Općinskog vijeća,

- postavljati pitanje općinskom načelniku, Poglavarstvu i Pročelniku upravnog tijela Općine Mrkopalj o njihovom radu i obavljanju poslova iz njihovog djelokruga,

- tražiti i dobivati podatke od tijela Općine Mrkopalj i njezinog upravnog tijela te koristiti njihove stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje dužnosti člana Općinskog vijeća u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća.

Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 29.

Općinsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Statut Općine Mrkopalj, proračun i godišnji obračun proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, odluku o izboru i razrješenju općinskog načelnika, njegovog zamjenika i članova Poglavarstva, odluku o iskazivanju nepovjerenja tim tijelima te Poslovnik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 30.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim propisima i općim aktom Općine.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s poslovnikom Općinskog vijeća ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem te se održavati putem video veze (videokonferencija).

Poslovnikom o radu ili drugim aktom Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Članak 31.

Općinsko vijeće može osnovati stalne ili povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća.

Članak 32.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1. Odbor za mandatna pitanja,

2. Odbor za izbor i imenovanja,

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće može odlukom osnovati i druga stalna ili povremena radna tijela Općinskog vijeća Općine Mrkopalj.

Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje se djelokrug i način rada radnog tijela.

2. Općinski načelnik

Članak 33.

Općinski načelnik zastupa Općinu Mrkopalj.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika.

Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Općine Mrkopalj.

Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom.

Članak 34.

Općinskog načelnika i njegovog zamjenika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na isti način i po istom postupku utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću.

Prijedlog za izbor općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Prijedlog kandidata za općinskog načelnika i njegovog zamjenika podnosi se za svaku dužnost pojedinačno.

Članak 35.

Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno i za to vrijeme ostvaruje pravo na plaću odnosno naknadu plaće kao i druga prava iz radnog odnosa sukladno posebnim propisima.

Članak 36.

Zamjenik općinskog načelnika dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Zamjenik općinskog načelnika ima pravo na naknadu troškova za rad u Poglavarstvu, stalnim ili povremenim radnim tijelima Općinskog vijeća, upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Općina Mrkopalj osnivač, u skladu s posebnom aktom Općinskog vijeća.

Članak 37.

Općinski načelnik:

- ima pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

- podnosi Poglavarstvu prijedlog proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela općine, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada te im daje upute za rad,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- daje punomoći za zastupanje Općine,

- odgovara za zakonitost rada Poglavarstva i upravnih tijela Općine,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Članak 38.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće to ne učini općinski načelnik je dužan u roku osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 39.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik općinskog načelnika.

Članak 40.

Općinski načelnik, u skladu sa ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svom zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova, zamjenik općinskog načelnika je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga, zamjeniku ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

3. Poglavarstvo

Članak 41.

Poglavarstvo je izvršno tijelo Općine Mrkopalj.

Poglavarstvo je odgovorno Općinskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Članak 42.

Poglavarstvo ima 5 članova.

Općinski načelnik je predsjednik Poglavarstva.

Zamjenik općinskog načelnika po položaju je zamjenik predsjednika Poglavarstva.

Članak 43.

Članove Poglavarstva bira, na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Članak 44.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću prijedlog kandidata za članove Poglavarstva.

Ako prijedlog općinskog načelnika za izbor članova Poglavarstva ne dobije potrebnu većinu, općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću novi prijedlog, najkasnije u roku od 15 idućih dana.

Svaki član Poglavarstva, uključujući predsjednika i njegova zamjenika, može biti zadužen za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine.

Članak 45.

Članovi Poglavarstva, kao i zamjenik predsjednik Poglavarstva, svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Članovi Poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u Poglavarstvu, stalnim ili povremenim radnim tijelima Općinskog vijeća, upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Općina Mrkopalj osnivač, u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 46.

Općinskom načelniku, njegovom zamjeniku te članovima poglavarstva prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

- danom izbora novog općinskog načelnika,

- danom kada ga Općinsko vijeće razriješi dužnosti povodom podnijete ostavke na dužnost ili povodom iskazanog nepovjerenja,

- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za članove Općinskog vijeća pa do dana izbora novog općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine.

Članak 47.

Poglavarstvo:

1. utvrđuje i priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

2. daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

3. predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,

4. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

5. usmjerava djelovanje upravnog tijela Općine Mrkopalj u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,

6. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Mrkopalj kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu s ovim statutom i zakonom,

7. podnosi izvješća općinskom vijeću o svom radu kao i radu upravnog tijela općine Mrkopalj,

8. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članovi Poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz prethodnog stavka točka 6. ovog članka kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 48.

Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima Poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Poglavarstva podrobnije se uređuje Poslovnikom Poglavarstva u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 49.

Općinsko vijeće može općinskom načelniku, pojedinom članu poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

Članak 50.

Kad Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje općinskom načelniku ili Poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog općinskog načelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Ako odlukom o izglasavanju nepovjerenja općinskom načelniku i Poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, općinski načelnik i Poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost izborom novog općinskog načelnika.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja općinskom načelniku i članu Poglavarstva ne prestaje dužnost člana Općinskog vijeća.

Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, članovi Općinskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 51.

Općinski načelnik, njegov zamjenik i ostali članovi Poglavarstva mogu podnijeti ostavku na svoju dužnost.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, osobi koja je podnijela ostavku, dužnost prestaje danom kada ga Općinsko vijeće razriješi dužnosti povodom podnijete ostavke.

4. Općinska uprava

Članak 52.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Mrkopalj kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu Mrkopalj, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Jedinstveni upravni odjel osniva se i ukida odlukom Općinskog vijeća kojom se utvrđuje njegovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njegov rad.

Jedinstveni upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, pročelnik je odgovoran Općinskom načelniku i Poglavarstvu.

U obavljanju poslova iz prethodnog stavka ovog članka pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je pridržavati se uputa za rad Općinskog načelnika i Poglavarstva.

Članak 53.

Poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz prethodnog članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanak radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine Mrkopalj ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Općine ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini Mrkopalj veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine.

Kada pročelnik bude razriješen sukladno prethodnom stavku ovog članka, rasporedit će se na drugo radno mjesto u Jedinstveni upravni odjel općine, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na ostala prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj, koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe zakona te ostalih akata Općine kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u Općini Mrkopalj.

Članak 54.

Jedinstveni upravni odjel u okviru prava i dužnosti Općine Mrkopalj priprema prijedloge odluka i drugih akata, neposredno izvršava akte Općinskog vijeća, Poglavarstva i Općinskog načelnika, prati stanje u upravnim područjima za koje je osnovano, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima Općinskog vijeća te obavlja i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel dužan je raditi po smjernicama i preporukama Općinskog načelnika i Poglavarstva.

Upravne, stručne i ostale poslove u Općini Mrkopalj obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj uređuju se aktima općinskog vijeća i Poglavarstva u skladu sa zakonom.

Službenici u Općini poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

5. Javne službe

Članak 55.

U okviru samoupravnog djelokruga, Općina Mrkopalj osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti te drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.

Općina Mrkopalj osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem vlastitih trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona u skladu sa zakonom.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti, Općina Mrkopalj može, u skladu sa zakonom i na temelju općih akata Općine povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, drugim pravnim i fizičkim osobama.

Općina Mrkopalj, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti.

Pravne osobe iz stavka 2. ovog članka samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju te statutu pravne osobe.

U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti, pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.

Članak 56.

Općina Mrkopalj nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih osoba iz prethodnog članka.

Tijela, postupak i način nadzora nad radom trgovačkih društava iz prethodnog članka, propisuje Poglavarstvo Općine Mrkopalj.

Trgovačka društva i javne ustanove kojih je osnivač Općina Mrkopalj kao i njezini vlastiti pogoni, putem svojih odgovornih osoba koje su određene aktima o njihovu osnivanju, obvezni su redovito, a najmanje jednom godišnje i to u pravilu najkasnije do 31. siječnja za proteklu godinu, odnosno u rokovima koje odredi Poglavarstvo Općine Mrkopalj, izvješćivati Općinu Mrkopalj o svom radu odnosno poslovanju.

V. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

1. Imovina Općine Mrkopalj

Članak 57.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Mrkopalj čine njezinu imovinu.

Općina Mrkopalj mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Općina Mrkopalj vodi evidenciju o svojoj imovini.

2. Finaciranje Općine Mrkopalj

Članak 58.

Općina Mrkopalj u okviru svog samoupravnog djelokruga ima prihode kojima slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Mrkopalj moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju tijela Općine Mrkopalj u skladu sa zakonom.

Članak 59.

Prihodi Općine Mrkopalj mogu biti:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe te udio u zajedničkim porezima sa Županijom,

2. prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima udio ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće,

5. globe,

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

7. sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske odnosno Primorsko-goranske županije predviđene njihovim proračunima, te

8. drugi prihodi određeni zakonom.

Način i postupak ostvarivanja prihoda iz prethodnog stavka, koji su u neposrednoj nadležnosti Općine Mrkopalj, uređuju se posebnim aktom općinskog vijeća u skladu s posebnim zakonom.

Članak 60.

Vrste i visina prihoda iz prethodnog članka, a koji su u neposrednoj nadležnost Općine Mrkopalj, način i postupak njihova obračun i ostvarivanja, oslobođenja i olakšice od plaćanja i sl., uređuju se u skladu s posebnim propisima, posebnim aktima Općinskog vijeća.

Općina sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu sa računovodstvenim propisima.

Članak 61.

Općina Mrkopalj ima Godišnji proračun u kojem se iskazuju svi prihodi koji mu pripadaju, te svi rashodi za poslove iz njegovog samoupravnog djelokruga.

Godišnji proračun donosi Općinsko vijeće za kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Godišnji proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 62.

Općinski načelnik u pravilu podnosi prijedlog proračuna Poglavarstvu u mjesecu listopadu za narednu godinu.

Poglavarstvo u pravilu podnosi Općinskom vijeću prijedlog proračuna na donošenje najkasnije do 15. studenoga.

Općinsko vijeće u pravilu donosi proračun za narednu godinu najkasnije do 15. prosinca.

Članak 63.

Ako se tijekom računske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

Članak 64.

Proračun Općine Mrkopalj dostavlja se nadležnom ministarstvu te predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Proračun Općine Mrkopalj objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Nakon isteka godine za koju je godišnji proračun donesen, Općinsko vijeće donosi godišnji obračun godišnjeg proračuna.

Općinski načelnik, Poglavarstvo, Jedinstveni upravni odjel i Općinsko vijeće obvezni su pridržavati se zakonskih rokova vezanih uz izradu i donošenje proračuna i njegova izvršenja.

Članak 65.

Sredstva koja vlastitom djelatnošću ostvare korisnici proračunskih sredstva kojih je osnivač Općina Mrkopalj, prihodi su tih korisnika, osim ako posebnim aktom Općinskog vijeća nije drukčije određeno.

VI. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 66.

Općinsko vijeće može, prije donošenja odgovarajućih akata iz svog djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o predmetnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebice značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini Mrkopalj.

Konzultiranje u smislu ovog članka može se obaviti anketiranjem građana, objavom javnog poziva građanima o mjestu, vremenu i načinu davanja njihova mišljenja, organizira

njem javnih rasprava na zborovima građana, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora kao sve i na druge odgovarajuće i dopuštene načine.

Članak 67.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 68.

Tijela Općine Mrkopalj dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Predstavka mora biti potpisana i na njoj mora biti navedeno ime i prezime građana koji je potpisuju i njihov jedinstveni matični broj.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Predstavke mogu podnositi građani koji imaju biračko pravo.

Predstavke građana ne obvezuju tijelo kojem se podnose.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

VII. OBLICI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA GRAĐANA U ODLUČIVANJU O LOKALNIM POSLOVIMA OPĆINE MRKOPALJ

Članak 69.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima, na način i putem svih oblika neposrednog odlučivanja propisanih posebnim propisima.

Pod oblicima iz prethodnog stavka ovog članka podrazumijeva se:

- lokalni referendum,

- savjetodavni referendum,

- mjesni zbor građana, te

- predstavke građana.

Način raspisivanja i provedbe svih oblika neposrednog odlučivanja na području Općine Mrkopalj, uređuju se posebnim aktom Općine Mrkopalj u skladu s posebnim propisima.

VIII. MJESNA SAMOUPRAVA

1. Osnivanje mjesnih odbora

Članak 70.

Na području Općine Mrkopalj mogu se osnivati mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbori uvažavat će interes Općine Mrkopalj u cjelini.

Mjesni odbor u pravilu se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno Općine koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), na čijem području živi najmanje 10% ukupnog stanovništva Općine Mrkopalj.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 71.

Inicijativu za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

- Općinsko poglavarstvo,

- najmanje 50 građana Općine Mrkopalj.

Članak 72.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- nazivu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora, te

- potrebi i razlozima osnivanja.

Članak 73.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na osnovi mišljenja Poglavarstva, a kada oni nisu predlagatelji, utvrđuje je li inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, ovog Statuta i ostalih akata Općine Mrkopalj.

Članak 74.

Nakon osnivanja mjesnog odbora, regulirat će se djelokrug i ovlasti tijela mjesnih odbora, utvrđivanje njihova programa rada, osnove njihovih pravila, način financiranja njihove djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje njihovih prava i obveza utvrđenih zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktom Općine Mrkopalj.

2. Tijela mjesnog odbora, njihov izbor, prava i obveze te nadzor zakonitosti nad njihovim radom

Članak 75.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Broj članova vijeća mjesnih odbora odredit će se prilikom njihova osnivanja.

Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje četiri godine.

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi vijeća biraju se javnim glasovanjem a postupak izbora regulira se posebnim aktom Općinskog vijeća, shodno odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Prva, konstituirajuća sjednica mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice mjesnih odbora saziva općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.

Konstituirajućoj sjednici mjesnog odbora do izbora predsjednika vijeća mjesnog odbora predsjedava najstariji član.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava na prvoj (konstituirajućoj) sjednici javnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Članak 77.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora između ostaloga:

- predstavlja mjesni odbor,

- saziva i predsjeda sjednicama vijeća,

- predlaže dnevni red,

- potpisuje akte vijeća,

- obavlja i duge poslove koje mu povjeri vijeće.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora između ostaloga ima pravo i dužnost:

- prisustvovati sjednicama vijeća,

- predlagati vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća.

Sva ostala prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnih odbora i članova, odredit će se prilikom njihova osnivanja.

Članak 78.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati odredbi zakona, ovog Statuta te ostalih akata Općine Mrkopalj.

Nadzor nad zakonitošću rada mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

IX. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 79.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka, djelatnosti iz svog djelokruga obavljaju kao javnu službu.

Članak 80.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito obavještavati o svom radu, poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

X. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE ODNOSNO PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 81.

Općina posebno surađuje s pripadajućom Primorsko-goranskom županijom, te jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara, Primorja i otoka.

Članak 82.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave.

U cilju zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovog članka, Općina i jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje suglasno zakonu.

Međusobni odnosi Općine i jedinica lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka u zajedničkom organiziranju poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom, ovim Statutom te statutima tih jedinica lokalne samouprave.

Članak 83.

Općina može uspostaviti i odvijati u okviru svog samoupravnog djelokruga, a u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima, suradnju i prijateljske odnose s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.

Članak 84.

Odluku o uspostavljanju suradnje odnosno sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl. u daljnjem tekstu: sporazum) o suradnji Općine s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država te o sadržaju i oblicima takve suradnje donosi Općinsko vijeće u skladu sa ovim Statutom, zakonom te ostalim općim aktima Općine.

Članak 85.

Odluku o uspostavljanju suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave drugih država zajedno s tekstom sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku i na jeziku države u kojoj se nalazi jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave s kojom Općina sklapa sporazum, dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, koje obavlja nadzor nad zakonitošću ove odluke.

Članak 86.

Sporazum o suradnji koji je sklopila Općina s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

XI. AKTI OPĆINE

Članak 87.

Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu, a na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, između ostaloga donosi Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, Godišnji proračun Općine, Godišnji obračun godišnjeg proračuna (završni račun), odluke, zaključke, rješenja, preporuke, naredbe, naputke te daje autentična tumačenja odredbi ovog Statuta i drugih općih akata kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, na način i po postupku utvrđenima ovim Statutom i Poslovnikom općinskog vijeća.

Članak 88.

Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 89.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća u skladu sa zakonom na način i po postupku propisanim ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj.

Članak 90.

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća.

U provođenju poslova iz prethodnog stavka ovog članka, Jedinstveni upravni odjel može u slučaju ne provođenja općih akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte sukladno zakonu i ovom Statutu kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz prethodnog stavka ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu određenom posebnim propisima, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 91.

Poglavarstvo u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine odnosno u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi akte na temelju zakona i ovog Statuta u skladu s Poslovnikom o radu Općinskog poglavarstva.

Radna tijela Općinskog vijeća u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine donose akte na temelju zakona i ovog Statuta u skladu s Poslovnikom o radu Općinskog vijeća odnosno odluke o osnivanju dotičnog radnog tijela.

Članak 92.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i poglavarstva Općine kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenutu upravni spor.

Članak 93.

Nadzor nad zakonitošću rada i akata Općine provodi se na način i u postupku utvrđenim zakonom kojim je uređen sustav državne uprave.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležno središnje tijelo državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom propisu.

Općinski načelnik dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun i drugi opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) predstojniku ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ( u daljnjem tekstu: predstojnik) zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Članak 94.

Detaljnije odredbe o aktima Općine, o postupku njihova donošenja, te njihovom autentičnom tumačenju utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

XII. JAVNOST RADA

Članak 95.

Rad Općinskog vijeća, Poglavarstva, radnih tijela Općine Mrkopalj, Jedinstvenog upravnog tijela te tijela mjesne samouprave je javan.

Javnost rada tijela iz stavka 1. ovog članka osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- izvješćivanjem na WEB stranici Općine Mrkopalj,

- obveznim i pravovremenim objavljivanjem općih, a po potrebi i ostalih akata Općine Mrkopalj u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a isto tako ukoliko se za to ukaže potreba njihovim objavljivanjem na oglasnoj ploči Općine Mrkopalj.

Članak 96.

Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća, Poglavarstva, radnih tijela Općinskog vijeća, Jedinstvenog upravnog odjela te tijela mjesne samouprave se ne mogu objaviti, jer predstavljaju tajnu, te ujedno propisuje način njihovog čuvanja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Pismeni prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti Poglavarstvo ili najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O promjeni Statuta odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

Prijedlog uz obrazloženje podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 98.

Ako se ni nakon rasprave ne donese predložena promjena Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća u roku kojeg odredi Općinsko vijeće na sjednici na kojoj se je raspravljalo o predloženoj promjeni Statuta, ali ne prije dva mjeseca od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 99.

Opći akti Općine Mrkopalj uskladit će se s ovim Statutom u roku od 6 mjeseci od njegova stupanja na snagu.

Ranije doneseni akti iz samoupravnog djelokruga Općine ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti akata iz stavka 2. ovog članka, neposredno se primjenjuju odredbe zakona odnosno ovog Statuta.

Članak 100.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 30/01 i 04/02).

Članak 101.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-1

Mrkopalj, 20. siječnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr