SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 4. Petak, 3. veljače 2006.
OPĆINA LOVRAN
7

2.

STATUT
Općine Lovran

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općina Lovran je jedinica lokalne samouprave.

Područje Općine Lovran određeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 10/97, 124/97, 50/98, 103/97, 69/98, 22/99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00 i 129/00).

Članak 2.

Naziv Općine je: Općina Lovran.

Sjedište Općine je u Lovranu, Šetalište maršala Tita 41.

Općina Lovran je pravna osoba.

Članak 3.

Granice Općine Lovran mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom u zakonu.

Članak 4.

Općina Lovran ima grb i zastavu.

Izgled i uporaba grba i zastave uređuje se posebnom odlukom.

Članak 5.

Općina Lovran ima, u skladu sa zakonom, vlastitu imovinu i dobra.

Članak 6.

U Općini se svečano obilježava 24. travnja kao Dan Općine.

U povodu Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

Članak 7.

Svi građani Općine Lovran uživaju jednaka prava temeljena na principima poštivanja ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti, jednakosti i izvornih načela antifašizma.

Članak 8.

Autohtonoj talijanskoj etničkoj i nacionalnoj zajednici osigurava se sloboda izražavanja narodnosne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom, kulturna autonomija i zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima, u skladu s Ustavom, zakonom, ovim Statutom, općim i pojedinačnim aktima tijela Općine Lovran.

Pravo iz stavka 1. ovog članka osigurava se i pripadnicima drugih etničkih i nacionalnih zajednica i manjina.

Članak 9.

Na području Općine Lovran pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina imaju pravo slobodnog posjeda i uporabe znamenja i simbola etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

Kod službene uporabe znamenja i simbola etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina obvezatno se uz njih ističu odgovarajuća znamenja i simboli Republike Hrvatske.

Ako se izvodi himna ili svečana pjesma etničke i nacionalne zajednice ili manjine, obvezatno se prije izvodi himna Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće posebnom će odlukom propisati pod kojim se uvjetima i u kojim prigodama mogu koristiti znamenja i simboli etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, u skladu s Ustavom, Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj i ovim Statutom.

Članak 10.

Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Lovran osobe koje su se istakle naročitim zaslugama.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Kriteriji za proglašavanje počasnog građanina Općine Lovran, te oblik i izgled Povelje Općine uređuje se posebnom odlukom.

Članak 11.

Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, športa, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, Općina Lovran dodjeljuje svoja priznanja.

Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovu dodjelu, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja, uređuje se posebnom odlukom.

Članak 12.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka Općina Lovran uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Kada Općina Lovran ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje, može s pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti akt o suradnji i međusobnim odnosima.

Pod uvjetima i na način utvrđen zakonom, Općina Lovran može uspostavljati i ostvarivati suradnju s međunarodnim organizacijama, te pristupiti međunarodnim udruženjima jedinica lokalne samouprave.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

Općina Lovran u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalne djelatnosti,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdrastvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu.

Posebnim zakonima kojima se određuju pojedine djelatnosti stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi obavljanje kojih je jedinica lokalne samouprave dužna organizirati, te poslovi koje jedinica lokalne samouprave može obavljati, ako je osigurala uvjete za njihovo obavljanje.

Članak 14.

Osiguravanje lokalnih potreba u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju obuhvaća poslove utvrđivanja javnih potreba o sustavu brige o djeci predškolskog uzrasta i osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad u okviru nadležnosti Općine.

Članak 15.

Osiguravanje lokalnih potreba u kulturi obuhvaća poslove na utvrđivanju javnih potreba i razvoja kulture, kulturnog života i zaštite kulturne baštine Općine, te osiguravanje materijalnih sredstava i drugih uvjeta za iste namjene.

Članak 16.

Osiguravanje lokalnih potreba u športu i tehničkoj kulturi podrazumijeva utvrđivanje javnih potreba i razvoja u tom sustavu, te osiguravanje financijskih i drugih materijalnih uvjeta u skladu sa Zakonom.

Članak 17.

Općinsko vijeće Općine Lovran može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave (prostorno uređenje i urbanističko planiranje, zaštita okoliša, izgradnja mreže infrastrukturnih objekata i drugo) prenijeti na tijela Županije u čijem je sastavu.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine ili Županije ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, kao i u drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine vijećnika, na prijedlog Općinskog poglavarstva, te na prijedlog polovine mjesnih odbora na području Općine i na prijedlog 20 posto birača upisanih u birački popis Općine.

Članak 20.

Općinsko vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati, dužno je o razlozima odbijanja obavijestiti predlagača.

Članak 21.

Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja o kojima će se odlučivati referendumom, datum glasovanja, kao i područje za koje se provodi referendum.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 23.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinsko poglavarstvo.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka, a ako prijedlog ne prihvati o razlozima odbijanja obavijestit će predlagača.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 24.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10 posto birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 25.

Građani i pravne osobe imaju pravo na podnošenje predstavki i pritužbi na rad Općinskog vijeća i tijela Vijeća, kao i na rad upravnih tijela Općine, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe načelnik Općine, odnosno pročelnik Upravnog odjela dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

IV. OPĆINSKA TIJELA

1. Općinsko vijeće

Članak 26.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 27.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine,

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

- bira i razrješuje predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća, općinskog načelnika i njegovog zamjenika i članove Općinskog poglavarstva,

- osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

- donosi proračun i godišnji obračun proračuna,

- donosi odluke o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i postupku, gospodarenju prihodima i rashodima Općine),

- donosi Poslovnik o radu,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug jedinstvenog upravnog odjela,

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Općine i odlučuje o njihovim statusnim promjenama,

- donosi statute javnih društava ukoliko Odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa zakonom,

- raspisuje referendum,

- odlučuje o povjerenju općinskom načelniku, pojedinim članovima Općinskog poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u cjelini,

- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Općinsko vijeće,

- dodjeljuje javna priznanja,

- donosi odluku o proglašenju počasnog građanina,

- donosi odluku o uporabi zastava i simbola etničkih i nacionalnih zajednica,

- donosi odluku o izgledu, uporabi i čuvanju grba i zastave Općine,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom ili ovim Statutom.

Članak 28.

Općinsko vijeće ima predsjednika i podpredsjednika.

Predsjednika, odnosno podpredsjednika bira Općinsko vijeće tajnim glasovanjem na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pismenom obliku i potvrđenim potpisima vijećnika.

Članak 29.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Vijeće,

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca,

- predlaže dnevni red Vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine se o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća s Općinskim poglavarstvom,

- brine se o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Lovran.

Članak 30.

Općinsko vijeće čini trinaest (13) vijećnika izabranih temeljem važećeg Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 31.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 32.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima i dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana predstavničkog tijela, danom donošenja odluke Ustavnog suda,

- ako odjavi prebivalište s područja Općine Lovran, danom objave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,

- smrću.

Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata bude izabran na dužnost ili prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivim, za vrijeme obavljanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća, na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 33.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, raspravljati i glasovati,

- podnositi prijedloge i postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,

- postavljati pitanja općinskom načelniku i članovima Općinskog poglavarstva,

- sudjelovati na sjednicana radnih tijela Vijeća kojih je član i na njima raspravljati i glasovati,

- prihvatiti se članstva u radnom tijelu u koje ga izabere Općinsko vijeće, osim ako je već prihvatio dužnost u dva radna tijela.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 34.

Vijećnik ima za svoj rad u Općinskom vijeću pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Članak 35.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednica, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Vijeću, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Vijeća.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

2. Radna tijela

Članak 36.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

- Komisija za izbor i imenovanja,

- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

- Mandatna komisija.

Članak 37.

Radi razmatranja i drugih pitanja, Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada. Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća odnosno odlukom o osnivanju radnih tijela.

Članak 38.

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog vijeća,

- izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,

- izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

- propise o plaćama i drugim primanjima osobama koje bira i imenuje Općinsko vijeće, te naknade troškova vijećnicima za rad u Vijeću.

Članak 39.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 40.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, kao i o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- predlaže Općinskom vijeću odluku o prestanku mandata kada se ispune zakonom i ovim Statutom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

3. Općinski načelnik

Članak 41.

Općinski načelnik zastupa Općinu i izvršno je tijelo Općine.

Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 42.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Općinskog poglavarstva i upravnih tijela Općine.

Članak 43.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo zadržati od izvršenja opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku 8 dana o

tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

Općinski načelnik ima pravo zadržati od izvršenja akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.

Članak 44.

Općinski načelnk ima zamjenika.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se tajno iz redova vijećnika, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog jedne trećine vijećnika.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pismenom obliku i potvrđen potpisima vijećnika.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje zamjenik općinskog načelnika.

Za vrijeme zamjenjivanja iz prethodnog stavka ovog članka ne prestaju odgovornosti općinskom načelniku za obavljanje dužnosti općinskog načelnika.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odrediti da općinski načelnik odnosno zamjenik općinskog načelnika obnaša dužnost profesionalno.

Članak 45.

Nadležno ministarstvo u obavljanju poslova državne uprave koji su prenijeti na tijela jedinice lokalne samouprave može općinskom načelniku davati naredbe.

Vlada Republike Hrvatske može tijelima jedinice lokalne samouprave oduzeti ovlast za obavljanje prenijetih poslova državne uprave ako općinski načelnik ne postupi po naredbama iz stavka 1. ovog članka.

Članak 46.

Načelnik Općine Lovran predsjednik je Općinskog poglavarstva.

4. Općinsko poglavarstvo

Članak 47.

Općinsko poglavarstvo Općine Lovran je izvršno tijelo lokalne samouprave i obavlja poslove državne uprave koji su mu zakonom povjereni.

Općinsko poglavarstvo Općine Lovran odgovorno je Općinskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Članak 48.

Općinsko poglavarstvo:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagači,

- utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna Općine i godišnjeg obračuna proračuna Općine,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u Općini,

- nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom,

- nadzire rad organa mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članovi Općinskog poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. alineje 7. ovog članka kada su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Općinsko poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, Općinsko poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.

Članak 49.

Općinsko poglavarstvo čine općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika i tri člana.

Članovi Općinskog poglavarstva biraju se većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća, na prijedlog općinskog načelnika, u pravilu iz reda svojih članova, za vrijeme od četiri godine.

Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine.

Članak 50.

Općinsko poglavarstvo je za svoj rad odgovorno Općinskom vijeću.

Na prijedlog jedne trećine vijećnika Općinskog vijeća pokreće se pitanje povjerenja općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i članovima Općinskog poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u cjelini.

Pitanje povjerenja Općinskom poglavarstvu može zahtijevati i općinski načelnik.

Ako se izglasa nepovjerenje općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika ili Općinskom poglavarstvu u cjelini, Općinsko poglavarstvo podnosi ostavku.

Odnos Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva detaljnije se utvrđuje Poslovnikom Općinskog vijeća i u skadu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 51.

Općinsko poglavarstvo uredit će ustrojstvo, način rada i odlučivanja svojim Poslovnikom.

5. Upravna tijela Općine

Članak 52.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lovran, kao poslova državne uprave prenijetih na Općinu osniva se jedinstveni upravni odjel.

Članak 53.

Upravni odjel u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

Članak 54.

Upravni odjel općinske uprave samostalan je u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je Općinskom vijeću i Općinskom poglavarstvu za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Članak 55.

Sredstva za rad organa upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine Lovran i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 56.

Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima osnivaju se mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave.

Mjesni odbori su pravne osobe.

Članak 57.

Mjesni odbori osnivaju se za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanim zakonom i ovim Statutom.

Članak 58.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja i Općinsko poglavarstvo.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. daju građani i njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pismenom obliku Općinskom poglavarstvu.

Zbor građana na kojem se osniva mjesni odbor saziva Općinsko poglavarstvo.

Članak 59.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 60.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, pravila mjesnog odbora, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.

Članak 61.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu:

- vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora,

- poboljšanja kvalitete stanovanja,

- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te lokalne infrastrukture,

- zaštite okoliša.

Članak 62.

Općinsko poglavarstvo može posebnom odlukom pojedinom mjesnom odboru povjeriti obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na tom području, a koji su sadržani u programu rada mjesnog odbora.

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Općine Lovran.

Članak 63.

Pored sredstava iz prethodnog članka, mjesni odbor ima i prihode od pomoći i dotacija koje ostvari od pravnih ili fizičkih osoba, te druge prihode koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 64.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Mjesni odbor građana ima predsjednika, kojeg bira na način i u postupku propisanom posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 65.

Za obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe mjesnog odbora brine Općinsko poglavarstvo.

Članak 66.

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog odbora obavlja Općinsko poglavarstvo.

Članak 67.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja, dostaviti općinskom načelniku akte koje donosi Vijeće mjesnog odbora.

Općinski načelnik, ako utvrdi da su akti iz prethodnog stavka u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, zadržati će akte od izvršenja i naredit će Vijeću mjesnog odbora da u roku od 8 dana uskladi akt sa zakonom, Statutom i općim aktom Općinskog vijeća, odnosno Općinskog poglavarstva.

Ukoliko Vijeće mjesnog odbora ne postupi na način propisan u prethodnom stavku ovog članka, općinski načelnik će o tome obavijestiti Općinsko poglavarstvo koje donosi Odluku o pokretanju postupka za ocjenu zakonitosti spornog akta.

Ukoliko Općinsko poglavarstvo ne donese odluku u roku od 30 dana od dana obustave izvršenja akta, prestaje obustava izvršenja akta.

Općinsko poglavarstvo može raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako Vijeće učestalo krši Statut, opće akte Općinskog vijeća i akte Općinskog poglavarstva ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 68.

Općinsko vijeće posebnom odlukom detaljnije utvrđuje postupak osnivanja mjesnog odbora, način izbora i opoziva organa mjesnog odbora.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE LOVRAN

Članak 69.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini Lovran kao i prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Članak 70.

Na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, upravljanje imovinom provodi Općinsko poglavarstvo pažnjom dobrog domaćina.

Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na korištenje sa i bez naknade, zakupu i podzakupu nekretnina i pokretnina donosi Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava kojih je osnivač.

Na temelju proračuna Općine pokrivaju se gubici trgovačkih društava, društava i javnih ustanova koje je osnovala Općina Lovran.

Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića gubitaka donosi Općinsko vijeće na prijedlog Poglavarstva.

Članak 71.

Prihodi Općine Lovran su osobito:

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udio ili dionice, te prihodi od koncesija koje odobrava Općina,

- prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,

- darovi, nasljedstva i legati,

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

- pomoć i dotacije Republike Hrvatske, predviđene u državnom proračunu, odnosno posebnim zakonom,

- naknade iz državnog proračuna za obavljanje poslova državne uprave koji su preneseni na općinu,

- prihodi od pripadajuće visine doprinosa (stope) određene za predškolski odgoj, osnovno školstvo, kulturu, tehničku kulturu, tjelesnu kulturu i šport. Prihodi mogu biti izvorni ili posredni iz republičke odnosno županijske stope.

Članak 72.

Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za narednu računsku godinu, na prijedlog Općinskog poglavarstva, do 15. prosinca.

Općinsko vijeće donosi uravnoteženje proračuna putem njegovih izmjena i dopuna, razmatra izvješća o ostvarenju proračuna tijekom godine, po godišnjem obračunu, te obavljenoj reviziji.

Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine) na prijedlog Općinskog poglavarstva, uz godišnji obračun.

Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti u roku iz stavka 1. ovog članka, vodit će se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

VII. AKTI OPĆINE

Članak 73.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, odluke, općinski proračun, godišnji obračun proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, upute i naputke.

Članak 74.

Općinsko poglavarstvo o poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, naredbe, uputstva i pravila kada odlučuje o pojedinačnim stvarima.

Članak 75.

Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva donose zaključke, preporuke i rješenja.

Članak 76.

Općinsko poglavarstvo osigurava izvršenje općih akata iz članka 72. i 73. ovog Statuta na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Lovran.

Članak 77.

Upravni odjel Općine Lovran, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravni odjeli mogu u slučaju neprovođenja općeg akta, poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 78.

Upravni odjel Općine Lovran u izvršavanju općih akata iz članka 74. ovog Statuta donosi pojedinačne akte kojima riješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

Na donošenje akta iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Općine Lovran.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv pojedinačnih akata upravnih tijela Općine Lovran može se pokrenuti upravni spor.

Članak 79.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju organi središnje državne uprave, svaki u svom djelokrugu, u skladu s Ustavom i zakonom.

Članak 80.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Lovran, u postupku donošenja akata, te autentičnom tumačenju akta, utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 81.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i upravnog odjela Općine je javan.

Članak 82.

Javnost rada Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i upravnih odjela Općine osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i na oglasnoj ploči Općinskog vijeća, na način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 83.

Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji podaci iz rada i nadležnosti Vijeća, Općinskog poglavarstva i upravnog odjela se ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Odluke o privremenom ustrojstvu i načinu rada Općinskog vijeća, ranijeg Statuta i drugih tijela Općine Lovran ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka, neposredno se primjenjuju odredbe ovog Statuta.

Odluke i drugi opći akti iz stavka 1. ovog članka moraju se uskladiti sa zakonom i ovim Statutom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 85.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o prijedlogu.

Članak 86.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća utvrđuje konačni prijedlog promjene Statuta Općine Lovran, te ga upućuje Općinskom vijeću.

Članak 87.

Općinsko vijeće Općine Lovran o promjeni Statuta Općine Lovran odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

Članak 88.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«, Primorsko-goranske županije.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje vrijediti Statut Općine Lovran (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 11/93, 19/94, 12/97 i 9/01).

Klasa: 011-01/05-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-05-1

Lovran, 1. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr