SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
GRAD CRIKVENICA
Grad Crikvenica

10.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02), te članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 21. sjednici, održanoj dana 5. svibnja 2003. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Crikvenice za razdoblje
od 1999. do 2002. godine

I. UVOD

Izvješće o stanju u prostoru polazni je dokument za planiranje prostornog uređenja i predstavlja osnovu za izradu dvogodišnjeg Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera), kojim se određuju, odnosno planiraju aktivnosti u uređivanju prostora. Donosi ih predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, koje na taj način osigurava osnovni preduvjet za kontinuirano oblikovanje dokumentacijske osnove o prostoru na svojem području.

Pritom se stanje u prostoru definira u odnosu na provođenje postojećih dokumenata prostornog uređenja i sustavnost, primjerenost i aktualnost planskih mjera koje oni predviđaju, a unapređenje stanja u prostoru se definira s ciljem osnovnih zadaća i svih aktivnosti u dvogodišnjem razdoblju koje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave cijeni potrebnim poduzeti radi zaštite posebnih vrijednosti i obilježja prostora, sanacije oštećenih područja, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti i unapređenja kvalitete života stanovništva.

Ovo izvješće o stanju u prostoru izrađuje se temeljem postojeće dokumentacije prostora i donosi za razdoblje ranije važećeg Programa mjera (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/99), a nastavno na Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera iz 1995. godine.

II. CILJ IZRADE IZVJEŠĆA

Analizom važećih dokumenata prostornog uređenja i svih drugih dokumenata vezanih za uređivanje prostora daje se pregled donijetih dokumenata prostornog uređenja u prethodnom dvogodišnjem razdoblju određenom Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/99), te se stvaraju uvjeti za donošenje Programa mjera za naredno razdoblje.

III. PREGLED I ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Za područje Grada Crikvenice još uvijek je važeći Prostorni plan općine Crikvenica (»Službene novine« broj 30/ 88, 5/89 i 34/90). On se neposredno primjenjuje na najvećem dijelu područja Grada Crikvenice obzirom da je od ranije važećih detaljnih urbanističkih planova zadržano u primjeni tek 5 planova. Ranije donesenim Izvješćima o stanju u prostoru te Programima mjera utvrđeni su brojni nedostaci istog plana i utvrđena potreba njegove hitne izmjene, odnosno donošenje novog plana.

Grad Crikvenica započeo je radnje na Izmjenama i dopunama Prostornog plana općine Crikvenica za područje Grada Crikvenice te je i provedena javna rasprava tijekom 1999. i 2000. godine. Međutim, na isti prijedlog nije dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva (dopis od 19. studenoga 1999. godine). U srpnju 2001. godine Gradsko vijeće Grada Crikvenice inicira ponovni postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Crikvenica za područje Grada Crikvenice. U listopadu 2001. godine Gradsko vijeće Grada Crikvenica daje pozitivno mišljenje na tekst Odluke o izmjeni i dopuni prostornog plana općine Crikvenica te je o istom dokumentu zatraženo mišljenje Ministarstva.

U prosincu 2001. godine zaprimljeno je traženo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Vezano na postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Crikvenica za područje Grada Crikvenice koja obveza je utvrđena Programom mjera za unapređenja stanja u prostoru iz 1999. godine, u predmetnom slučaju je ocijenjeno da nije potrebno izraditi i donijeti novo Izvješće i Program mjera, da bi se okončale započete aktivnosti na istom dokumentu. Također je skrenuta pozornost na sadržaj dopisa Ministarstva iz 1999. godine kojim je odbijeno izdavanje suglasnosti na tražene Izmjene i dopune Prostornog plana. Naime, izmjenom i dopunom plana ima se smatrati točkasta ili ciljana izmjena kada je neophodno promijeniti postojeće plansko rješenje s ciljem neposredne realizacije određenog zahvata u prostoru. Pri tome se istim pojmom ne mogu obuhvatiti proširenja građevinskih područja, promjena namjene prostora, novi režim gradnje ili nove odredbe za provođenje plana obzirom da je isto sadržajem novog Prostornog plana.

Ujedno su izvršene konzultacije sa nadležnim županijskim Zavodom za prostorno uređenje o potrebi donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana, naročito imajući u vidu da je u međuvremenu donesen Prostorni plan Primorsko - goranske županije (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 14/00), kojim su onemogućeni bilo kakvi zahvati u sada važeći Prostorni plan općine Crikvenica.

Obzirom da bi bilo potrebno izraditi novi prijedlog te ponoviti postupak donošenja, uz sugestiju gore navedenog Ministarstva te županijskog zavoda, ocijenjeno je da je svrsishodnije prići izradi novog Prostornog plana Grada Crikvenice.

2. Detaljni plan uređenja dijela naselja Crikvenica

Tijekom promatranog razdoblja donesen je samo jedan detaljni plan uređenja i to Detaljni plan uređenja dijela naselja Crikvenica koji je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije broj 20/00. Istim planom kojim se predviđa gradnja dvije građevine tipa pansiona na zemljištu u privatnom vlasništvu, u Ulici V. Nazora, u Crikvenici.

Osnovna namjena građevina je ugostiteljsko-turistička i to za ugostiteljsku skupinu »hoteli«, vrsta ugostiteljskih objekata »pansion«, u svemu prema »Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima, kategorizaciji ugostiteljskih objekata«, maksimalni broj etaža navedenih objekata je 4 (četiri), a maksimalna visina građevina do vijenca iznosi 12.00 metara. Građevine se nalaze u fazi izgradnje.

3. Provedbeni urbanistički planovi iz ranijeg razdoblja

Prostorni planovi doneseni do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94), prije imenovani kao provedbeni urbanistički planovi: PUP-ovi, trebali su prestati važiti nakon 23. travnja 1999. godine, ukoliko se do tada ne usklade s novim Zakonom (članak 57. Zakona).

Ovi planovi bili su u primjeni od strane nadležnog županijskog ureda sve do veljače 1998. godine, od kada se ne primjenjuju iz razloga što u službenom glasilu nisu objavljene provedbene odredbe Plana, te je županijski ured smatrao da su zbog toga isti planovi u suprotnosti s člankom 57. Zakona o prostornom uređenju i uređivanju prostora (»Narodne novine«, broj 30/94 i 68/98), te se niti ne primjenjuju.

Grad Crikvenica izrazio je neslaganje s ovakvim tumačenjem zakonskog propisa od strane nadležnog županijskog ureda, budući da o tome ne postoji mjerodavan stav Ministarstva. Sporne provedbene odredbe su u zakonom predviđenom roku naknadno objavljene u službenom glasilu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 10/ 99), i to za slijedeće planove:

- Ispravak Odluke o Provedbenom urbanističkom planu »Crni mul« u Crikvenici;

- Ispravak Odluke o Provedbenom urbanističkom planu privezišta za čamce u Selcima;

- Ispravak Odluke o Provedbenom urbanističkom planu obalnog pojasa »Podvorska-Miramare« u Crikvenici;

- Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Provedbenog urbanističkog plana »Dramalj I.« u Dramlju;

- Ispravak Odluke o donošenju urbanističkog projekta »Dramalj I.« u Dramlju;

- Ispravak Odluke o Provedbenom urbanističkom planu »Kačjak« Dramalj;

- Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Provedbenog urbanističkog plana turističkog naselja »Kačjak« u Dramlju;

- Ispravak Odluke o Provedbenom urbanističkom planu »Dranče« u Selcu;

- Ispravak Odluke o izmjeni Provedbenog urbanističkog plana »Dranče« u Selcu;

- Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Provedbenog urbanističkog plana »Dranče« u Selcu;

- Ispravak Odluke o Provedbenom urbanističkom planu »Autokamp« - Selce II. faza;

- Ispravak Odluke o Provedbenom urbanističkom planu »Thalassotherapia« u Crikvenici;

Međutim, i nakon objavljivanja navedenih odredbi od gore navednih planova u primjeni su od strane nadležnog županijskog ureda samo slijedeći:

- Provedbeni urbanistički plan obalnog pojasa »Podvorska-Miramare« u Crikvenici;

- Provedbeni urbanistički plan »Dranče« u Selcu (uključivo s izmjenama);

- Provedbeni urbanistički plan »Črni mul« u Crikvenici;

- Provedbeni urbanistički plan privezišta za čamce u Selcima;

- Provedbeni urbanistički plan »Thalassotherapia« u Crikvenici.

Ostali Provedbeni urbanistički planovi ne primjenjuju se budući da su doneseni prije 30. travnja 1986. godine.

Naročito je izražen problem što nadležan županijski ured nije zadržao u primjeni Provedbeni urbanistički plan »Dramalj I.« u Dramlju te je nakon toga odobrena gradnja brojnih stambenih objekata kolektivnog tipa stanovanja što izazva negodovanje građana.

Izloženo je sukladno odredbi broj 3. Izvješća o stanju dokumentacije o prostoru Primorsko - goranske županije za razdoblje od 1996. godine do studenog 2000. godine (Županijska skupština Primorsko-goranske županije od 29. ožujka 2001. godine).

IV. ANALIZA PROGRAMA MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU (»SLUŽBENE NOVINE« PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 6/99)

Navedenim Programom mjera utvrđena je potreba hitne i neodložne izmjene i dopune Prostornog plana Općine Crikvenica, te su nabrojeni glavni razlozi i okvirne smjernice za izmjenu i dopunu. Potrebno je konstatirati da do danas predmetne izmjene i dopune Prostornog plana Općine Crikvenica za područje Grada Crikvenice nisu donesene. Razlozi za ovakav postupak prikazani su u točki III.1. ovog Izviješća.

1. Prostorni plan Grada Crikvenice

Prostorni plan Grada Crikvenice temeljni je i obvezatan dokument koji određuje i usmjerava zahvate u prostoru. Grad Crikvenica započeo je sa izradom ovog temeljnog dokumenta prostornog planiranja tijekom 2001. godine.

Izrada i donošenje novog Prostornog plana Grada Crikvenice predviđeno je Programom mjera iz 1999. godine, dok su polazne osnove utvrđene još Programom mjera iz 1995. godine.

Izrađen je Nacrt Prostornog plana, provedena prethodna rasprava a sukladno odredbama Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98) provedena je i javna rasprava u razdoblju od 26. kolovoza do 09. listopada 2002. godine.

U tijeku je izrada izviješća o provedenoj javnoj raspravi, te razmatranje istog od strane Gradskog poglavarstva, nakon čega slijedi upućivanje konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Primorsko-goranskoj županiji, Uredu za prostorno uređenje, stambeno- komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Crikvenica, radi dobivanja suglasnosti o usuglašenosti istog s Prostornim planom Primorsko-goranske županije.

Po dobivanju suglasnosti prijedlog se dostavlja na donošenje Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

Obzirom da se uskoro očekuje donošenje Prostornog plana Grada Crikvenice kojim planom će u najvećem dijelu grada biti ograničene mogućnosti gradnje prije donošenja planova nižeg reda, bit će potrebno odmah prići izradi urbanističkih planova uređenja koja dinamika izrade i proriteti će se odrediti Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru. Prijedlogom plana predviđa se obveza izrade urbanističkih planova uređenja ili detaljnih planova uređenja za 21 izdvojeno područje što predstavlja značajnu zadaću u narednom razdoblju.

2. Detaljni planovi uređenja i drugi dokumenti prostornog uređenja

Programom mjera bila je predviđena mogućnost donošenja detaljnih planova uređenja u općenitom smislu za vrlo širok krug zahvata u prostoru bilo da se radi o zahvatima

u prostoru po inicijativi vlasnika zemljišta ili o zahvatima u prostoru od strane Grada Crikvenice kao investitora.

Na toj razini do danas je donesen samo jedan dokumenat prostornog uređenja, prethodno naveden.

Postojalo je i više zahtjeva Poglavarstvu Grada Crikvenice za donošenjem detaljnih planova uređenja za pojedinačne parcele i manje zone dijela naselja Crikvenica. Poglavarstvo je predmetne zahtjeve odbilo, upravo iz razloga što su se ti zahtjevi odnosili na pojedinačne parcele, te je smatralo da ne postoji interes za procedurom donošenja detaljnog plana uređenja.

3. Uređenje građevinskog zemljišta

Programom mjera definirane su razine uređenja građevinskog zemljišta, predviđeni objekti komunalne infrastrukture, te načelan način financiranja izgradnje istih objekata.

3.1. Postavljena razina uređenja građevinskog zemljišta, kao zahtjev, je vrlo visoka, čemu treba težiti i ubuduće čime se pridonosi kvalitetnijim uvjetima života, te očuvanju i razvoju kulturnog identiteta Crikvenice, kao temeljne postavke ukupnog razvitka.

3.2. U proteklom razdoblju učinjeni su bitni pomaci na rekonstrukciji i izgradnji objekata komunalne infrastrukture Grada Crikvenice, a naročito u dijelu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i uređenja javnih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Pri tome su korištena sredstva iz Proračuna Grada Crikvenice, a prvenstveno iz prihoda komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

3.3. Komunalna društva »Murvica« d.o.o. Crikvenica i KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski nastavila su s ulaganjima u proširenje komunalne infrastrukture na području Grada Crikvenice sukladno svojim interesima, međutim evidentno je da bez direktnog sudjelovanja Grada Crikvenice nije pokrenuta niti jedna značajnija samostalna akcija.

Obzirom da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu uređeno da se proširenje mreže vodoopskrbe i kanalizacije financira iz cijene usluge, te obzirom da cijena predmetnih usluga na sadrži dio za razvoj mreže , može se konstatirati da će u narednom vremenskom razdoblju biti potrebno i dalje sredstva za proširenje mreže kanalizacije i vodoopskrbe planirati Proračunom Grada Crikvenice.

3.4. U dijelu prometne infrastrukture u proteklom razdoblju učinjeni su bitni pomaci s ciljem poboljšanja odvijanja prometa naročito u suradnji sa Županijskom upravom za ceste što je polučilo kvalitetne učinke i predlaže se isto nastaviti u narednom razdoblju. Obzirom da postojeća prometna infrastruktura ne zadovoljava povećano prometno opterećenje za vrijeme turističke sezone bit će potreno prići novoj regulaciji prometa naročito u središtu Crikvenice te odgovoriti na povećane zahtjeve za parkiranjem vozila u središtu Selaca.

3.5.Već u proteklom razdoblju evidentiran je nedostatak grobnih mjesta na grobljima Crikvenica i Selce. Groblja Jadranovo i Dramalj još imaju mogućnost proširenja te se nameće hitna potreba iznalaženja novih lokacija za groblje Crikvenica i Selce. Isto je uvaženo novim Prijedlogom Prostornog plana Grada Crikvenice te će biti potrebno uvažiti potrebu izrade urbanističkih planova uređenja za ista područja u slijedećem programskom razdoblju.

V. OCJENA STANJA U PROSTORU NA TEMELJU DOSTUPNE EVIDENCIJE

Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave nije u okviru svojih zakonskih nadležnosti i ovlaštenja u obvezi voditi bilo kakvu evidenciju u ovoj oblasti tako da ne raspolaže pravovaljanim podacima iz ove oblasti , te je procjenu stanja u prostoru u smislu opisa sveukupne gradnje moguće izraditi na temelju posrednih evidencija, i to: suglasnosti, dozvola, evidencija obveznika komunalne naknade i doprinosa, ocjenom prihoda proračuna kao što su prihod od poreza na promet nekretnina, ostalih poreza, te praćenjem obima komunalnih usluga i sl.

Za proteklo razdoblje evidentne su općenito slijedeće ocjene:

- izražen je promet nekretninama (stanovima, objektima i građevinskim zemljištem);

- izražena je izgradnja novih stanova za tržište i zadržava konstantan nivo;

- povećana je aktivnost na promjeni namjene postojećih poslovnih objekata (hoteli, odmarališta) u stambene objekte;

- povećan je broj rekonstrukcija postojećih objekata individualnog stanovanja;

Površina Grada Crikvenice iznosi 30,10 km2 na kopnu i 27,79 km2 u akvatoriju mora. Po službenim podacima iz 2001. godine Grad Crikvenica ima ukupno 11.332 stalnih stanovnika, na kojem području ima ukupno 4.198 kućanstava s prosječnih 2,7 članova. Na području Grada Crikvenice ima ukupno 10.096 stanova (stambenih jedinica) od kojeg broja se 52% koristi za stalno stanovanje, 40,8% za povremeno (vikend stanovanje) a 7,8% koristi se za obavljanje djelatnosti. Ukupna površina stanova na području Grada Crikvenice iznosi 729.615 m2 a prosječna površina nastanjenog stana iznosi 82,9 m2 što je iznad prosjeka županije (72,4 m2).

Uvidom u dostupnu evidenciju o porezu na kuće za odmor za proteklo razdoblje dobiveni su slijedeći podaci:

Godina

Broj

Površina svih
objekata

Iznos u kunama

1998.

2.694

153.319,82

1.663.674,87

1999.

3.025

164.872,49

1.920.104,99

2000.

3.237

170.869,70

1.988.312,09

2001.

3.349

165.587,76

1.819.906,67

2002.

3.651

180.561,85

2.601.226,05

U istom razdoblju je od strane porezne uprave porez na promet nekretnina utvrđen u sljedećim veličinama:

1998. godina 4.308.564,00 kuna

1999. godina 3.963.221,00 kuna

2000. godina 3.938.339,00 kuna

2001. godina 4.080.232,00 kuna

2002. godina 4.496.251,00 kuna.

GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica je u istom razdoblju izvršila priključenje objekata na javnu kanalizaciju te vršila odvoz smeća za slijedeći broj objekata:

BROJ PRIKLJUČENIH OBJEKATA (DOMAĆINSTAVA) NA KANALIZACIJSKI SUSTAV:

 

Crikvenica

Selce

Dramalj

Jadranovo

Ukupno

1999. godina

1.602

930

57

16

2.605

2000. godina

1.611

932

92

16

2.651

2001. godina

1.611

932

92

16

2,651

2002. godina

1.699

1.137

137

16

2.989

BROJ PRIKLJUČENIH OBJEKATA (GOSPODARSKI OBJEKTI ) NA KANALIZACIJSKI SUSTAV:

 

Crikvenica

Selce

Dramalj

Jadranovo

Ukupno

1999. godina

181

56

16

1

254

2000. godina

188

65

15

1

269

2001. godina

194

68

15

1

278

2002. godina

196

67

15

1

279

IZVOD IZ EVIDENCIJE O ODVOZU SMEĆA:

 

površina objekata - domaćinstva, m2

površina objekata - gospodarstvo, m2

broj korisnika (ukupno)

1999.
godina

629.056

119.096

7.352

2000.
godina

636.863

119.751

7.538

2001.
godina

658.577

123.405

7.841

2002.
godina

707.897

121.439

8.399

KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski u promatranom razdoblju izradio nove vodovodne priključke kako slijedi:

 

1999.
godina

2000.
godina

2001.
godina

2002.
godina

Naselje

broj zgrada /broj novih priključaka

broj zgrada /broj novih priključaka

broj zgrada /broj novih priključaka

broj zgrada /broj novih priključaka

Crikvenica

4 / 34

4 /38

5 /26

17 / 242

Selce

-

1 /13

2 / 16

1 / 18

Dramalj

1/ 30

-

-

4 / 51

Jadranovo

-

-

-

-

Broj novih vodovodnih priključaka za individualne stambene objekte

 

1999.
godina

2000.
godina

2001.
godina

2002.
godina

Crikvenica

33

29

30

127

Selce

19

4

16

3

Dramalj

19

4

39

37

Jadranovo

12

-

16

1

Broj novih vodovodnih priključaka za privredne objekte (gospodarstvo):

 

1999.
godina

2000.
godina

2001.
godina

2002.
godina

Crikvenica

-

10

13

33

Selce

9

149

5

47

Dramalj

3

3

4

-

Jadranovo

1

-

-

-

Ukupan broj vodovodnih priključaka (stanje 31.12.2002. godine):

 

Domaćinstvo

Stambene zgrade

Gospodarstvo

Crikvenica

3371

70

352

Selce

1107

7

289

Dramalj

560

4

39

Jadranovo

924

2

26

UKUPNO

5962

83

706

Komunalni doprinos je u istom razdoblju obračunat u sljedećim veličinama:

 

Zaduženje
u kunama

Broj
obveznika

1999. godina

5.163.780,00

123

2000. godina

3.129.764,06

112

2001. godina

5.828.289,76

110

2002. godina

8.107.851,88

151

Komunalna naknada je u istom razdoblju obračunata za sljedeće objekte:

 

Broj objekata
- obveznika

Površina
m2

1999. godina

6.269

923.891

2000. godina

6.787

970.963

2001. godina

7.427

1.005.268

2002. godina

7.702

1.020.184

S ciljem vođenja sustavne evidencije o prostoru, potrebno je i dalje vršiti unapređenja «GIS» tehnologije te uključiti se u županijski sustav GIS-a.

Također je potrebno s istim ciljem, u isti sustav uključiti komunalna trgovačka društva i ustanove s područja Grada Crikvenice.

VI. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Skupština Primorsko-goranske županije usvojila je Prostorni plan Primorsko-goranske županije na svojoj sjednici od 13. srpnja 2000. godine. Plan je stupio na snagu danom objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00).

Istim planom za područje Grada Crikvenice uvedena su brojna ograničenja koja je potrebno ugraditi u Prostorni plan Grada Crikvenice. Najvažnija ograničenja odnose se na slijedeće:

- veliki dio područja Grada Crikvenice obuhvaćen je koridorom jadranske autoceste i željeznice unutar kojeg nisu mogući zahvati u prostoru;

- veći dio područja Grada Crikvenice obuhvaćen je »neistraženim vodozaštitnim područjem« a samo središte naselja Crikvenice obuhvaćeno je »poplavnim valom« unutar kojih zona su također ograničeni zahvati u prostoru;

- površina građevinskog područja limitirana je maksimalnom gustoćom stanovništva a određene su i maksimalne veličine prostora za područja s posebnom namjenom;

- za središte Grada Crikvenice, naselja uz more te područja za izdvojene namjene uvjetuje se izrada planova nižeg reda tj. Urbanističkih planova uređenja.

Navedena ograničenja djelomično su u suglasju s temeljnim smjernicama za izradu novog Prostornog plana Grada

Crikvenice koje imaju za cilj ograničiti svaku gradnju u najvećoj mjeri te najatraktivnija područja uz obalu mora namijeniti za turističku namjenu.

S druge strane, bit će u narednom razdoblju potrebno pokrenuti postupak za preispitivanje gore navedenih ograničenja (koridor autoceste, područje poplavnog vala i vodozaštitno neistraženo područje) kako bi se u budućnosti stvorili uvjeti za kvalitetniji razvoj Grada Crikvenice.

Konačni prijedlog Prostornog plana Grada Crikvenice mora biti usklađen sa Županijskim prostornim planom, kako bi se mogla ishoditi suglasnost uvjetovana Zakonom o prostornom uređenju, tako da su u Prijedlog Plana ugrađena sva gore navedena ograničenja.

VII. OBJAVA

Ovo Izvješće o stanju u prostoru područja Grada Crikvenice biti će objavljeno u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 350-01/03-01/01

Ur. broj: 2107/01-02-03-16

Crikvenica, 5. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Nikola Šaban, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10003&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr