SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 2. Utorak, 17. siječnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 HTML

2.

Na temelju članka 80. stavak 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05), predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji donosi

ODLUKU

1. Obustavlja se od primjene opći akt Gradskog vijeća Grada Bakra - Odluka o privremenom financiranju Grada Bakra za razdoblje siječanj-ožujak 2006. godine, Klasa: 021-05/05-01/11, Ur. broj: 2170-02-01-05-15 od 29. prosinca 2005. godine, jer je u suprotnosti s člankom 48. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te s člankom 19. i člankom 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03).

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 29. prosinca 2005. godine, donijelo je Odluku o privremenom financiranju Grada Bakra za razdoblje siječanj-ožujak 2006. godine, Klasa: 021-05/05-01/11, Ur. broj: 2170-02-01-05-15 od 29. prosinca 2005. godine, koju je gradonačelnik Grada Bakra dostavio predstojnici Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji dana 3. siječnja 2006. godine, sukladno članku 79. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U postupku nadzora nad zakonitošću navedene Odluke, utvrđeno je da je ista suprotna članku 48. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te članku 19. i članku 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03).

I. Člankom 48. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi poglavarstvo jedinice lokalne odnosno područne samouprave određeno je kao tijelo koje priprema prijedloge općih akata.

Članak 19. Zakona o proračunu glasi:

»Izvršno tijelo predlaže predstavničkom tijelu:

1. proračun za proračunsku godinu i projekciju proračuna za sljedeće dvije godine te izvršenje proračuna za prethodnu proračunsku godinu i procjenu proračuna tekuće proračunske godine,

2. financijske planove izvanproračunskih korisnika uz obrazloženje,

3. zakone i druge propise koji su potrebni za planiranje i izvršavanje proračuna i financijske planove izvanproračunskih korisnika.«

Iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra, održane 29. prosinca 2005. godine, koji je dostavljen uz spornu Odluku o privremenom financiranju, vidljivo je kako je ista predložena od strane osmorice vijećnika Gradskog vijeća.

Obzirom da je prema članku 48. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi poglavarstvo tijelo koje priprema prijedloge općih akata, a iz članka 19. Zakona o proračunu nedvojbeno proizlazi kako je jedini ovlašteni predlagač proračuna kao i svih ostalih propisa koji su potrebni za planiranje i izvršavanje proračuna i financijske planove izvanproračunskih korisnika, izvršno tijelo, tj. Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, to gore spomenuta Odluka o privremenom financiranju nije sukladna Zakonu, jer je predložena od strane neovlaštenog tijela.

II. Sukladno članku 35. stavak 3. Zakona o proračunu, privremeno financiranje obavlja se razmjerno prihodima ostvarenima u istom razdoblju prema proračunu za prethodnu godinu, a najviše do 1/4 ukupno ostvarenih prihoda bez primitaka.

U Proračunu Grada Bakra za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/04) planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 28.084.000,00 kuna (zbroj prihoda poslovanja od 27.634.000,00 kuna i prihoda od prodaje nefinancijske imovine od 450.000,00 kuna) čime bi 1/4 ukupno ostvarenih prihoda iznosila 7.021.000,00 kuna.

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2005. godinu od 17. ožujka 2005. godine (»Službene novine« broj 8/05) planirani su prihodi od 28.304.000,00 kuna (prihodi poslovanja od 27.854.000,00 kuna i prihodi od prodaje nefinancijske imovine od 450.000,00 kuna), pa bi time 1/4 ukupno ostvarenih prihoda iznosila 7.076.000,00 kuna.

Kako bi se utvrdilo koliki je iznos stvarno ostvarenih prihoda u istom razdoblju prema proračunu za prethodnu godinu, slijedom cit. odredbe članka 35. stavak 3. Zakona o proračunu, zatraženo je Financijsko izvješće Grada Bakra za razdoblje 01.01.-31.03.2005. godine te Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR- RAS za prvo tromjesječje 2005. godine.

Na temelju dostavljenog Financijskog izvješća utvrđeno je kako je u prvom tromjesječju prošle godine (od 01.01. do 31.03.2005.) ostvareno ukupno 6.610.678,00 kuna prihoda (prihodi poslovanja iznosili su 6.536.172,00 kuna i prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 74.506,00 kuna).

U Odluci o privremenom financiranju za prva tri mjeseca 2006. godine planirani su prihodi u iznosu od 7.731.000,00 kuna (prihodi poslovanja u iznosu 7.681.000,00 i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 50.000,00 kuna), čime premašuju iznos ukupno ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine za 1.120.322,00 kune.

Time je spomenuta Odluka suprotna članku 35. stavak 3. Zakona o proračunu.

III. U svojem očitovanju dostavljenom ovom Uredu uz spornu Odluku, gradonačelnik Grada Bakra upozorava i na nezakonitost Odluke o privremenom financiranju u pogledu članka 35. stavak 5. Zakona o proračunu, u dijelu koji se odnosi na nastavak financiranja istih programa.

Naime, spornom Odlukom uopće nisu ili nisu u dostatnom iznosu predviđena sredstva za financiranje nekih kapitalnih projekata, predviđenih i planiranih Proračunom Grada Bakra za 2005. godinu, a koji su započeti i još nisu dovršeni.

To su projekti izgradnje Gradske knjižnice Grada Bakra, izgradnje Nove ceste u Bakru, uređenje krovišta Doma kulture Škrljevo, radovi na proširenju gradskih groblja Praputnjaka i Škrljevo te radovi na tekućem održavanju Doma kulture.

Obzirom da iz odredbi članka 35. stavak 1. i stavak 5. proizlazi kako se u razdoblju privremenog financiranja financiraju isti programi u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje te se preuzete obveze iz prethodne godine prenose u sljedeću godinu, trebalo je Odlukom o privremenom financiranju planirati sredstva neophodna za iz

vršenje spomenutih kapitalnih projekata i ispunjenje već ugovorenih obveza.

Iz tih razloga, Odluka je protivna članku 35. stavak 5. Zakona o proračunu.

Upravo zbog nezakonitog predlaganja Odluke o privremenom financiranju, kao i pogrešnog planiranja sredstava za privremeno financiranje Grada Bakra, spomenuta Odluka je nezakonita i financijski neutemeljena.

Slijedom iznijetog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ova Odluka će se bez odgode dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća Grada Bakra i gradonačelniku Grada Bakra, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt, tj. Ministarstvu financija Republike Hrvatske te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, tj. Središnjem državnom uredu za upravu.

Klasa: 041-02/06-01/1

Ur. broj: 2170-75-01-06-5

Rijeka, 17. siječnja 2006.

Predstojnica
Vera Pajalić, dipl. iur., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr