SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA PUNAT
3B2 HTML

38.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 28/01 i 08/05), u svezi s člankom 6. stavak 1. i člankom 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj 12. prosinca 2005. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I) OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi u Općini Punat, korisnici, prava korisnika socijalne skrbi, postupak za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

- »samac« je osoba koja nema obitelji ili živi bez članova obitelji;

- »obitelj« čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihod na drugi način i troše ih zajedno;

- »samohrani roditelj« je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete;

- »korisnik« je osoba ili obitelj koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi iz ove Odluke.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na bračnu zajednicu, primjenjuju se i na izvanbračnu zajednicu.

Članak 3.

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti.

Članak 4.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osigurava Općina Punat pod uvjetima i na način propisan ovom Odlukom.

Članak 5.

Općina Punat obvezna je u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za troškove stanovanja pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi.

Članak 6.

Poslove i predmete socijalne skrbi iz ove Odluke, rješava Jedinstveni upravni odjel Općine Punat (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) uz suradnju sa Socijalnim vijećem.

II) KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Korisnik socijalne skrbi je i:

- tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete, dijete žrtva obiteljskog ili drugog

- nasilja te dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite;

- tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama;

- druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja ili drugih uzroka.

Korisnik socijalne skrbi iz stavka 2. ovog članka, može biti samac, član obitelji ili obitelj u cjelini.

Članak 8.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Punat.

Osoba koja nije obuhvaćena stavkom 1. ovoga članka može privremeno ostvariti prava socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla.

Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Članak 9.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti određen sredstvima koja su namijenjena za potrebe socijalne skrbi.

III) UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

Prava socijalne skrbi iz članka 13. ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta:

1) socijalni uvjet;

2) uvjet prihoda.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se dodatni uvjeti, sukladni odredbama ove Odluke.

Članak 11.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Krk ostvaruje:

- pravo na pomoć za uzdržavanje;

- pravo na doplatak za pomoć i njegu;

- pravo na osobnu invalidninu;

- pravo na pomoć i njegu u kući.

Članak 12.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- samac do 2.000,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.800,00 kuna,

- tročlana obitelj do 3.600,00 kuna,

- četveročlana obitelj do 4.600,00 kuna,

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 700,00 kuna.

Prihod iz stavka 1. ovog članka je prihod ostvaren u vrijeme donošenja prvostupanjske odluke a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, doplatak za djecu.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

IV) PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.

Prema ovoj Odluci, samac ili obitelj imaju pravo na:

1) Savjetovanje;

2) Pravo na mjesečnu novčanu pomoć;

3) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja;

4) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć;

5) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva;

6) Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja;

7) Pravo na korištenje besplatne marende za učenike osnovnih škola;

8) Pravo na korištenje besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studente;

9) Pravo na korištenje besplatnog boravka djece u jaslicama i dječjim vrtićima;

10) Pravo na pomoć za pogrebne troškove;

11) Pravo na pomoć za podmirenje troškova smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača i u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare);

12) Pravo na pomoć za uzdržavanje;

13) Pravo na pomoć i njegu u kući;

14) Pravo na dodatno besplatno korištenje jednokratnih pelena;

15) Pravo na pomoć za kupovinu lijekova.

Članak 14.

Korisnik može ostvariti samo jedno pravo, a iznimno na prijedlog Socijalnog vijeća, može ostvariti istovremeno i više pojedinačnih prava.

Kod priznavanja istovremeno više oblika pojedinačnih prava, Upravni odjel uz pomoć Socijalnog vijeća utvrđuje materijalne i socijalne prilike obitelji i na toj osnovi donosi odgovarajuće odluke.

1. Savjetovanje

Članak 15.

Savjetovanje je sustavna i programirana pomoć kojoj je svrha uspješnije prevladavanje nedaća i teškoća, stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti te odgovornog odnosa pojedinca prema samom sebi, obitelji i društvu.

Ostvarivanje prava na savjetovanje za korisnika je besplatno.

2. Mjesečna novčana pomoć

Članak 16.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti osoba koja je potpuno nesposobna za rad i privređivanje (osoba starija od 65 godina, osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima) i ako ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet (pomoć za uzdržavanje);

- uvjet prihoda (uvjet prihoda je 600,00 Kn po članu domaćinstva).

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć mogu ostvariti i radno sposobne osobe koje u datom trenutku s osnova prihoda ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe, a uvjet da bi ostvarile pravo na mjesečnu novčanu pomoć je:

- socijalni uvjet (pomoć za uzdržavanje);

- uvjet prihoda (ukupni prihod ne smije prelaziti 600,00 Kn po članu domaćinstva).

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć ostvaruje se po prijedlogu Socijalnog vijeća.

Članak 17.

Korisnici iz članka 16. ove Odluke ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 500,00 Kn, a može je koristiti samo jedan član obitelji.

Članak 18.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć nema samac niti član obitelji koji:

- može sam sebe uzdržavati;

- ne želi tražiti uzdržavanje od osoba koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje;

- ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora.

3. Jednokratna novčana pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 19.

Jednokratna novčana pomoć (JNP) za podmirenje troškova stanovnja (plaćanje računa javnih ili komunalnih društava), može se odobriti korisniku za plaćanje računa koja ta društva ispostave korisniku za isporučene proizvode i izvršene usluge kao što su troškovi grijanja, električne enrgije, vode, odvodnje, odvoza smeća, opskrbe plinom, komunalne naknade i druge usluge vezane za troškove stanovanja.

Jednokratna novčana pomoć za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa) koristi se na način da Općina Punat plati u cjelosti ili djelomično ispostavljeni račun, izravno javnom ili komunalnom društvu.

Podnositelj zahtjeva za JNP za podmirenje troškova stanovanja, dužan je Upravnom odjelu dostaviti račun (uplatnicu) javnog ili komunalnog društva, te druge dokumente i isprave koje zatraži Upravni odjel.

Upravni odjel uz pomoć Socijalnog vijeća, donosi odluku o priznavanju prava na JNP za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa komunalnim i javnim društvima), osobama koje ispunjavaju uvjet prihoda.

Pri donošenju odluke o priznavanju prava na JNP za podmirenje troškova stanovanja, Upravni odjel i Socijalno vijeće vodit će računa o cjelokupnoj situaciji u obitelji, da li se radi o domaćinstvu čiji je pretežiti broj članova nesposoban za rad i privređivanje (stariji od 65 godina i nesposobnost utvrđena općim propisima) ili o domaćinstvu s troje i više djece.

Članak 20.

Korisnik JNP za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa komunalnim i javnim poduzećima) može biti samo jedan član obitelji.

JNP za podmirenje troškova stanovanja u jednom mjesecu ne smije prijeći iznos osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi koju određuje Vlada RH.

JNP za podmirenje troškova stanovanja može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi više puta s time da ukupni iznos ove pomoći ne može prijeći trostruki iznos osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi koju određuje Vlada RH.

4. Jednokratna novčana pomoć

Članak 21.

Jednokratna novčana pomoć (JNP) može se odobriti samcu ili obitelji koja zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda i slično) prema ocjeni Upravnog odjela i Socijalnog vijeća nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Članak 22.

JNP se može odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu, a najviše do peterostrukog iznosa osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i drugih prava po osnovi socijalne skrbi koju određuju Vlada RH.

Ako za podmirenje potrebe iz stavka 1. ovoga članka treba osigurati iznos veći od onoga utvrđenog u istom stavku, o zahtjevu odlučuje tijelo određeno Statutom Općine Punat.

5. Jednokratna novčana pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Članak 23.

Pravo na JNP za podmirenje troškova ogrijeva može se odobriti samcu ili obitelji koja ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet (ispunjeni uvjeti propisani za ostvarivanje prava na pomoć za troškove stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi);

- uvjet prihoda utvrđen člankom 12. stavak 1. ove Odluke.

Članak 24.

Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se jednom godišnje osigurati 3 m3 drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Primorsko-goranska županija koja u svom proračunu osigurava sredstva za podmirenje troškova ogrijeva za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet.

6. Podmirenje troškova stanovanja

Članak 25.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, odvodnju, vodoopskrbu i druge troškove stanovanja.

Članak 26.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako im mjesečni prihod u poslijednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev odn. pokrenut postupak po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje utvrđenih prema članku 16. stavak 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 27.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji koje ne koriste stan koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji.

Članak 28.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se mjesečno do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 16. stavak 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti i do iznosa sredstava iz članka 16. Zakona o socijalnoj skrbi, ako se po ocjeni Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da Općina Punat djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Visina pomoći za uzdržavanje (utvrđena člankom 16. Zakona o socijalnoj skrbi) ovisi o strukturi obitelji, a utvrđuje se u postotku od osnovice koju određuje Vlada RH i iznosi:

- za samca 100% osnovice;

- obitelji za:

o odraslu osobu, 80% osnovice,

o dijete do 7 god., 80% osnovice,

o dijete od 7 do15 god. 90 % osnovice,

o dijete od 15 do 18 god. 100% osnovice.

Utvrđeni iznosi povećavaju se ako je korisnik:

- potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi sama (starija od 65 godina, osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima) - za 50% osnovice;

- potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi u obitelji - za 30% osnovice;

- trudnica nakon 12 tjedna trudnoće i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda - za 50% osnovice;

- dijete samohranog roditelja - za 25% osnovice.

7. Korištenje besplatne marende za učenike osnovnih škola

Članak 29.

Pravo na besplatnu organiziranu marendu imaju djeca (učenici) čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda utvrđen člankom 12. stavak 1. ove Odluke.

Članak 30.

Navedeni uvjeti (kriteriji) primjenjivat će se za tekuću školsku godinu.

Revizija korisnika obavljat će se svaka dva mjeseca.

8. Korištenje besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studente

Članak 31.

Pravo na pomoć za korištenje besplatnog prijevoza za učenike srednjih škola i studente imaju djeca (učenici i studenti) čije obitelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda utvrđen člankom 12. stavak 1. ove Odluke.

Navedeni uvjeti primjenjivat će se za tekuću školsku godinu.

Revizija korisnika obavljat će se svaka dva mjeseca.

Članak 32.

Pravo iz članka 31. ove Odluke odnosi se na troškove prijevoza u javnom prometu na relacijama od prve stanice na kopnu do mjesta školovanja unutar Primorsko-goranske županije.

9. Besplatni boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima

Članak 33.

Pravo na korištenje (100%) besplatnog boravka u jaslicama i vrtićima može ostvariti dijete ako njegova obitelj ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda utvrđen člankom 12. stavak 1. ove Odluke.

10. Pogrebni troškovi

Članak 34.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi (putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se plaćanjem ispostavljenog računa pravnoj ili fizičkoj osobi koje je ukop izvršilo.

11. Podmirenje troškova smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača i u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare)

Članak 35.

Općina Punat može participirati u plaćanju troškova smještaja u dijelu ili cijelosti u Psihijatrijskoj bolnici Lopača ili u domovima socijalne skrbi za odrasle osobe za socijalno ugroženu osobu, uz mogućnost uknjižbe vlasništva Općine Punat na nekretninama u korisnikovu vlasništvu.

U Lopaču se smještaju osobe koji su kronični psihijatrijski bolesnici, psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnici temeljem nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjavaju uvjet prihoda tj. ukoliko nemaju dovoljno sredstava za plaćanje troškova smještaja.

12. Pomoć za uzdržavanje

Članak 36.

Pravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstva za uzdržavanje, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima.

Korisnik će ostvariti pomoć za uzdržavanje posebnim sporazumom sklopljenim s Općinom Punat u kome će se odrediti visina pomoći.

Na temelju utvrđenog prava na pomoć za uzdržavanje, Općina Punat ima mogućnost uknjižbe vlasništva na nekretninama u korisnikovom vlasništvu.

13. Pomoć i njega u kući

Članak 37.

Pomoć i njegu u kući može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Članak 38.

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

- organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odn. nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.);

- obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl.);

- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);

- pravo na besplatno korištenje dodatnog sata kućne medicinske njege do 20 sati mjesečno.

Članak 39.

Jedan od oblika pomoći iz članka 38. alineje 1., 2. i 3. ove Odluke može se odobriti osobi:

- ako to pravo ne može ostvariti na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Krk;

- ako ispunjava uvjet prihoda utvrđen člankom 12. stavak 1. ove Odluke.

Oblik pomoći iz članka 38. alineje 4. ove Odluke može se odobriti osobi kojoj je zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna medicinska njega druge osobe i ako ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet, odnosno ako Rješenjem Centra za socijalnu skrb ostvaruje:

. pomoć za uzdržavanje;

. doplatak za pomoć i njegu;

. pomoć i njegu u kući;

- uvjet prihoda utvrđen člankom 12. stavak 1. ove Odluke.

Da bi osoba mogla ostvariti pomoć iz članka 38. alineje 4. ove Odluke, mora imati preporuku obiteljskog liječnika i rješenje Fonda zdravstvenog osiguranja o odobrenoj medicinskoj njezi u kući.

Članak 40.

Pomoć i njegu u kući ne može se odobriti osobi:

1. koja ima mogućnost da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni drug, djeca;

2. koja ima mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Članak 41.

Pomoć i njegu u kući te medicinsku njegu u kući mogu pružiti ustanove socijalne skrbi i druga ovlaštena pravna i fizička osoba s kojom Općina Punat sklopi ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima.

14. Dodatno besplatno korištenje jednokratnih pelena

Članak 42.

Samac ili član obitelji može ostvariti pravo na dodatno besplatno korištenje jednokratnih pelena do 60 komada mjesečno, ako ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Za korištenje ovoga prava potrebno je obrazloženje i preporuka obiteljskog liječnika.

15. Pomoć za kupovinu lijekova

Članak 43.

Samac ili član obitelji ima pravo na sufinanciranje nabavke određenih neophodnih lijekova koji se ne nalaze na pozitivnoj listi HZZO do 300,00 Kn po lijeku, ako ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Za korištenje ovoga prava potrebno je obrazloženje i preporuka obiteljskog liječnika kao i nalaz specijaliste iz određenog područja.

V) NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 44.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezina bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja.

Članak 45.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu.

Uz zahtjev, kao i u tijeku korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju činjenice i okolnosti koje su odlučne za ostvarivanje pojedinog prava (posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način).

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 46.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem se ostvaruje pravo (osim zahtjeva za smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača).

Pravo se ostvaruje od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Upravni odjel može odlučiti da korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u kome je podnio zahtjev.

Članak 47.

O ostvarivanju prava iz ove Odluke (osim prava iz čl. 35. i čl. 36.) rješava u prvom stupnju Jedinstveni upravni odjel Općine Punat u suradnji sa Socijalnim vijećem.

O žalbi na rješenje Upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

O pravima iz članka 35. i 36. ove Odluke odlučuje tijelo utvrđeno Statutom Općine Punat.

Članak 48.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je dužan u pravilu svaka tri mjeseca dostaviti dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Upravni odjel može radi preispitivanja (revizije) opravdanosti ostvarivanja prava, utvrditi kraći rok od roka iz prethodnog stavka ovog članka.

Upravni odjel će donijeti novo rješenje ukoliko se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi.

Korisnik je dužan prijaviti Upravnom odjelu svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 49.

Temeljem ove Odluke, svi oblici pomoći upisuju se u Evidencijski karton korisnika socijalne pomoći.

VI) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Stupanjem na snagu ove Odlulke, prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine« PGŽ broj 10/ 02, 3/04 i 42/04).

Članak 51.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/13

Ur. broj: 2142-02-01-05-4

Punat, 12. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mladen Juranić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr