SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA BAŠKA
35

50.

Temeljem članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 44/05) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01, 22/05 i 28/05), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuju izbori članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeća) na području Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina) i to: predlaganje kandidata, tijela za provedbu izbora, provođenje izbora, glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja, te druga pitanja u svezi s provedbom izbora.

Članak 2.

Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se članove vijeća izbori provode.

Članak 3.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

Prava i dužnosti člana vijeća započinju danom konstituiranja vijeća.

Mandat člana vijeća izabranog na redovnim izborima traje 4 godine.

Mandat člana vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Član vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Članak 4.

Izbore za članove vijeća, Odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora, raspisuje Općinsko vijeće.

II. KANDIDIRANJE

Članak 5.

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 6.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 20 najmanje potpisa.

Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

Članak 7.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.

Članak 8.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji navodi se i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila.

Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je »Nezavisna lista Mjesnog odbora___________«.

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Članak 9.

U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. Uz listu dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerovljena od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.

U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova Vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.

Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 10.

Izborno povjerenstvo sastavit će za svaki mjesni odbor posebno i objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Objava u smislu stavka 1. ovoga članka podrazumijeva isticanje akta u pisanom obliku na oglasnim pločama po svim naseljima Općine Baška, a po mogućnosti i u javnim glasilima.

Članak 11.

Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu prodmidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 12.

Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu je zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste. Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5 % važećih glasova birača.

Članak 13.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 14.

Tijela za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora su općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkog odbora, kao i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 15.

Općinsko izborno povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće.

Općinsko izborno povjerenstvo čini predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.

Predsjednik općinskog izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

Predsjednik i članovi općinskog izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove vijeća.

Članak 16.

Općinsko izborno povjerenstvo:

. brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,

. imenuje biračke odbore,

. određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,

. nadzire rad biračkih odbora,

. obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,

. na temelju pravovaljanih prijedloga sastavlja i objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu,

. nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom,

. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

. obavlja i druge poslove radi provedbe izbora za članove vijeća.

Članak 17.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici. Općinsko izborno povjerenstvo imenuje predsjednika i članove biračkih odbora, te njihove zamjenike, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

V. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 18.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima.

Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije 8 (osam) dana prije izbora.

Općinsko izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.

Članak 19.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova Vijeća kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljali svoje primjedbe.

Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 20.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić, ovjeren pečatom Općinskog vijeća, sadrži:

. naziv liste,

. ime i prezime nositelja liste,

. serijski broj.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 21.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački listić se popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 22.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

. nepopunjeni glasački listić,

. listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

. listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 23.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Glasovanje će se omogućiti i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 24.

Prije no što birač pristupi glasovanju, član biračkog odbora provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.

Ako se utvrdi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom biračkom mjestu.

Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 25.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne može samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućit mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 26.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat se utvrđuje u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 27.

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:

. broj birača prema popisu birača,

. koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,

. koliko je ukupno birača glasovalo,

. koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,

. koliko je glasačkih listića proglašeno nevaćećim listićima.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje. Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik, mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 28.

Zapisnik o radu i ostale izborne materijale birački odbor dostavlja općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

Članak 29.

Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja za vijeće najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

Općinsko izborno povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik, koji obvezno sadrži:

. broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

. broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

. broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.

Svaki član općinskog izbornog povjerenstva kao i zamjenik mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi općinskog izbornog povjerenstva.

Članak 30.

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje općinsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja.

Članak 31.

Kad općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća, iste će objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu mjesnog odbora u kojemu su provedeni izbori.

Objava rezultata izbora iz prethodnog stavka sadrži:

. broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

. koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

. koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

. broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

. imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 32.

Sredstva za provedbu izbora za članove vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine Baška.

Sredstvima za provedbu izbora raspolaže općinsko izborno povjerenstvo.

Općinsko izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem, te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 33.

Općinsko vijeće nadzire zakonitost izbora za članove vijeća mjesnih odbora i rješava sporove u suglasju s odredbama Zakona i ove Odluke.

Članak 34.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je predlagatelj liste, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji nezavisnih lista.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.

Članak 35.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja za koju je stavljen prigovor.

Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 36.

Ako općinsko izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka, ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, općinsko izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 37.

Protiv rješenja općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora, koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi Općinskom vijeću u roku od 48 sati, računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem općinskog izbornog povjerenstva.

Općinsko vijeće je dužno odlučiti o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 38.

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 39.

Ako se tijekom trajanja mandata člana vijeća utvrdi da pojedini njegov član u postupku kandidiranja ili izbora nije ispunjavao neki od uvjeta za kandidiranje ili izbor propisanih ovom Odlukom, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga donijeti odluku kojom će utvrditi prestanak njegova mandata.

Prijedlog za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka mogu dati politička stranka i nositelj nezavisne liste koji su sudjelovali na izborima za vijeće.

Članak 40.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća održat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice vijeća saziva predsjednik općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

Članak 42.

Na sve što ovom Odlukom nije posebno obuhvaćeno, a u svezi je s izborima članova vijeća mjesnih odbora, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 43.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti Odluka o postupku predlaganja kandidacijskih listi za izbor Vijeća Mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) i Odluka o izgledu i sadržaju glasačkog listića za izbor Vijeća Mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01 i 34/01).

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/20

Ur. broj: 2142-03-05-5

Baška, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr