SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 1. Utorak, 3. siječnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

6.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2005. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Mrkopalj za 2006. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2006. godinu sastoji se od:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA


1.PRIHODI (klasa 6) 5.175.500,00

2.PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 994.000,00

3.RASHODI (klasa 3) 4.306.900,00

4.RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU (klasa 4) 3.872.600,00

5.RAZLIKA (višak, manjak) 2.010.000,00


B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


6.RASPOLOŽ. SRED. IZ PRET. GODINA


C RAČUN ZADUŽIVANJA


7.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA (klasa 8) 2.010.000,00

8.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5) 0,00

9.NETO ZADUŽIVANJE
/FINANCIRANJE 2.010.000,00

10.VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH
SR. IZ PRET. GOD.-NETO ZAD. I FIN. 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama, utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2006. godinu.

Članak 3.

Rashodi/izdaci Proračuna u iznosu od 8.179.500,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

II. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-05-05-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-05-3

Mrkopalj, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivan Butković, ing., v. r.

OPĆI DIO PRORAČUNA
PLAN ZA 2006. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

Proračun Općine Mrkopalj za 2006. godinu  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr