SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 1. Utorak, 3. siječnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

5.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 02) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna
Općine Mrkopalj za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/05) članak 1. mjenja se i glasi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA


1.PRIHODI (klasa 6) 5.766.970,00

2.PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 65.000,00

3.RASHODI (klasa 3) 4.394.099,66

4.RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU (klasa 4) 1.590.000,00

5.RAZLIKA (višak, manjak) 152.129,66


B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


6. RASPOLOŽ.SRED.IZ PRET.GODINA 86.129,66

C RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


7.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA (klasa 8) 66.000,00

8.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5) -

9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 66.000,00

10.VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH
SR. IZ PRET. GOD. +/- RAZLIKA
PRIHODA +/- NETO ZAD. I FIN. 0,00


Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama, povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

U članku 3. Proračuna Općine Mrkopalj za 2005. godinu iznos od 8.993.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 9.418.300,00 kn i raspoređuje se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

II. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-04/05-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-05-4

Mrkopalj, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Mrkopalj

Ivan Butković, ing., v. r.

OPĆI DIO PRORAČUNA
IZMJENA PRORAČUNA
PRIHODI I PRIMICI

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

Odluka o II. izmjeni i dopuni   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr