SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 1. Utorak, 3. siječnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

4.

Temeljem odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2005. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj
za 2006. godinu

Članak 1.

U postupku izvršavanja Proračuna Općine Mrkopalj za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), proračunski korisnici imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja/zaduživanja.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2006.-2008. godine.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Mrkopalj ne smiju biti veći od planiranih.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Općinska uprava Općine Mrkopalj obvezna je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Ako tjekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Predsjednik Općinskog vijeća može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Predsjednik Općinskog vijeća.

Za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti čija vrijednost nabave je veća od 20.000,00 kuna, Općinsko vijeće donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju.

Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba male vrijednosti do 20.000,00 kuna odobrava Predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 7.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnih prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.

Općinsko vijeće utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika jednistvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava djelatnika.

Članak 8.

Za financijske odnose radi zaduživanja, pozajmljivanja sredstava i kupoprodaje imovine općine ovlašten je Predsjednik općinskog vijeća na osnovi odluke Općinskog vijeća sukladno zakonu.

Članak 9.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Za potpisivanje ugovora za namjene iz prethodnog stavka ovlašten je Predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 10.

Proračunski korisnici te javna poduzeća čiji je osnivač Općina Mrkopalj ne mogu se zaduživati (osim kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti) bez prethodne suglasnosti Općinskog vijeća.

Članak 11.

Proračunski korisnici ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom djelu Proračuna.

Članak 12.

Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavati će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu sa likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 13.

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga. Isporučitelju robe, odnosno, izvođaču radova može se odobriti pozajmicu uz kamatu koju odredi Predsjednik Općinskog vijeća.

Visina kamatne stope za pozajmice iz prethodnog stavka ne može biti viša od kamate za iste namjene poslovnih banaka.

Članak 14.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Članak 15.

Zaključivanje ugovora obvezno je

- za sve nabave roba, sluga i ustupanje radova od 20.000,00 kuna i više

- za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći bez obzira na visinu iznosa

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Predsjednik Općinkog vijeća.

Članak 16.

Korištenje sredstava za sponzorstva i pokroviteljstva odobrit će Općinsko vijeća zasebnim zaključcima

Članak 17.

Za hitne, neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva praračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe Proračuna odlučuje Predsjednik općinskog vijeća. Predsjednik općinskog vijeća je dužan izvijestiti Općinsko Vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 18.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2005. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2006. godinu.

Članak 19.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Općinskoj upravi.

Članak 20.

Općinska uprava ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora ustvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proraču

nu, izvijestit će se Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine. Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-05/05-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-05-3

Mrkopalj, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik:

Općinskog vijeća

Ivan Butković, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr