SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
Općina Ravna Gora

7.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01.), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 5. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2002. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2002. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/03-01/06, ur. broj: 2112/07-02-03-2 od 20. ožujka 2003. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/06

Ur. broj: 2112/07-01-03-3

Ravna Gora, 5. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2002. godinu

I.

A) SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI


R. b. O p i s Plan Ostvarenje %


1. Prihodi po posebnim propisima 730.000,00 659.930,31 90,4

- komunalna naknada 730.000,00 659.930,31 90,4

2. Ostali prihodi proračuna 46.030,00 76.175,71 165,5

- grobna naknada 31.990,00 62.135,71 194,2

- dopunska sredstva PGŽ 14.040,00 14.040,00 100,0


Ukupno prihodi: 776.030,00 736.106,02 94,8


II.

B) OSTVARIVANJE PROGRAMA - RASHODI


R. b. O p i s Plan Ostvarenje %


1. Odvodnja atmosferskih voda 100.000,00 95.254,19 95,3

2. Održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi

na čišćenje javnih površina 32.030,00 30.278,33 94,5

3. Čišćenje i održavanje javnih površina 38.000,00 27.479,65 72,3

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 285.000,00 280.294,32 98,3

5. Održavanje nerazvrstanih cesta

(Kupjak - željeznička postaja) 50.000,00 49.812,91 99,6

6. Održavanje groblja 66.000,00 60.921,70 92,3

7. Javna rasvjeta 205.000,00 192.064,92 93,7


Ukupno rashodi: 776.030,00 736.106,02 94,8


III.

Sredstva komunalne naknade u iznosu od 659.930,31 kn utrošena su za obavljanje komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javnu rasvjetu.

Ostatak sredstava komunalne naknade utrošen je za:

- izvršenje programa vatrozaštite 5 0li 36.662,80 kn,

- podmirenje troškova vođenja i naplate komunalne naknade 5 0li 36.662,80 kn.

IV.

Dopunska sredstva PGŽ u iznosu od 14.040,00 kn utrošena su za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta - zimsku službu.

V.

Program je u cijelosti izvršen.

Detaljniji utrošak sredstava po namjenama iz točke II. ovog Izvješća obrazložen je u financijskim karticama koje su prilog ovom Izvješću.

Klasa: 363-01/03-01/06

Ur. broj: 2112/07-02-03-2

Ravna Gora, 20. ožujka 2003.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik

Miroslav Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr