SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA MRKOPALJ
Općina Mrkopalj

Općina Mrkopalj

7.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 19. i 39. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2003. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu u iznosu od 146.951,92 kn utrošit će se na sljedeći način:

-za zajmove trg. društvima, obrtnicima,
malom i srednjem poduzetništvu 48.087,00

-za ulaganja u izg. sportskih i
rekreacijskih terena 98.864,92

Članak 3.

Glavni financijski izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama, Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima, te Bilješke sastavni su dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. god.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama kroz Opći, te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio.

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-03-1

Mrkopalj, 28. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 

Račun prihoda i rashoda   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr