SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
75

59.

Na temelju članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02), u vezi s člankom 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad
nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Omišalj

Članak 1.

Dio sredstava za rad političkih stranaka koja se osiguravaju u proračunu Općine Omišalj sukladno Zakonu o političkim strankama, raspoređuje se i za rad nezavisnih članova Općinskog vijeća.

Članak 2.

Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj donosi zaključak o raspoređivanju sredstava iz članka 1. ove Odluke za svaku godinu.

Zaključkom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se jednaki iznos sredstava za svakog člana Općinskog vijeća.

Pojedinoj nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Za svakog izabranog nezavisnog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Vijeća, a određenog stavkom 2. ovog članka.

Članak 3.

Ako se tijekom godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva koja Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj rasporedi prema članku 2. ove Odluke neće se preraspodijeliti u toj godini.

Članak 4.

Nositelji nezavisnih lista odnosno članovi Općinskog vijeća koji nezavisnim članovima postanu tijekom trajanja mandata dužni su otvoriti posebne žiro-račune na koje će se doznačavati sredstva za rad članova Vijeća iz članka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 5.

Sredstva raspoređena prema članku 2. ove Odluke doznačava Upravni odjel na žiro-račune nositelja nezavisne liste odnosno člana Općinskog vijeća koji nezavisnim članom postane tijekom trajanja mandata, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/13

Ur. broj: 2142-06-05-01

Omišalj, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=154&mjesto=51513&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr