SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
75

22.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 30/01 i 04/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj,

na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2005. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE
O STANJU U PROSTORU OPĆINE MRKOPALJ
za proteklo razdoblje
(lipanj 1998. - prosinac 2005. godine)

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE MRKOPALJ (u daljnjem tekstu: IZVJEŠĆE) sadrži:

I. UVOD

II. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

III. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

IV. OCJENA PROVEDENIH MJERA IZ PRETHODNOG PROGRAMA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM I NA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

V. DRUGI ELEMENTI OD VAŽNOSTI ZA PROSTOR

VI. ZAKLJUČAK

I. UVOD

Prije formiranja novih općina i gradova u Republici Hrvatskoj i uspostave lokalne samouprave 1994. godine, Općina Mrkopalj je vođena i statistički obrađivana kao dio bivše Općine Delnice. Prvo Izvješće o stanju u prostoru Općine Mrkopalj izrađeno je za razdoblje od uspostave lokalne samouprave 1994. godine do lipnja 1998. godine i objavljeno je u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene« novine PGŽ broj 13/98).

Sljedeća Izvješća o stanju u prostoru za dvogodišnja razdoblja nisu izrađivana. Ovo Izvješće o stanju u prostoru Općine Mrkopalj kao dokument praćenja stanja u prostoru obuhvaća razdoblje od prethodnog Izvješća do danas, odnosno daje popis poduzetih radnji od strane lokalne samouprave na izradi prostorno-planske dokumentacije kao i obavljenih radova na komunalnom uređenju svog administrativnog prostora. Izvješće se zasniva na podacima iz dokumentacije koja se vodi u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša - ISPOSTAVI DELNICE, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj. Dio Izvješća odnosi se na prikaz realizacije prethodnog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Mrkopalj za dvogodišnje razdoblje od 1998. do lipnja 2000. godine, objavljenog u »Službenim novinama« PGŽ broj 9/98.

II. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

Osnovni podaci o Općini Mrkopalj prikupljeni su za potrebe Prostornog plana Primorsko-goranske županije, a zatim još detaljnije u svrhu izrade Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj.

Općina Mrkopalj, novoosnovana jedinica lokalne samouprave nastala je od dijela nekadašnje Općine Delnice, a čini je prirodni gorski prostor sa oštrom kontinentalnom klimom u kojem su, nastojanjima stanovnika za održanjem kontinuiteta života mukotrpnim radom kroz stoljeća u, za život prilično teškim prirodnim i klimatološkim uvjetima, nastale antropogene strukture koje danas čine šest naselja: Mrkopalj - najveće naselje, zatim Sunger, Brestova Draga, Begovo Razdolje, te Tuk Mrkopaljski i Tuk Vojni.

Prema podacima Područnog ureda za katastar Rijeka - Ispostave Delnice ukupna površina prostora Općine Mrkopalj iznosi 15650,80 ha, a od katastarskih kultura zemljišta na mrkopaljskom području najveći dio prostora, odnosno 11614,8 ha (74 % ukupne površine) zauzimaju šume, a pod obradivim površinama - oranicama, voćnjacima, livadama i pašnjacima je 3886,0 ha (oko 25 % ukupne površine). Preostali dio prostora (1% ukupne površine) zauzima ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište.

OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

Administrativno područje Općine Mrkopalj prostire se na površini od 156,51 km2 i ima općinsku granicu u dužini od oko 67 km. Prostor Općine Mrkopalj čini 4,37 % kopnenog dijela Primorsko-goranske županije.

Prema službenom popisu stanovništva iz 1991. godine na području Općine živjela su 1823 stanovnika, bilo je 678 stanova i 653 domaćinstva.

Stanje stanovništva, stanova i domaćinstava prema popisu stanovništva 2001. godine je nešto izmijenjeno. Broj stanovnika je smanjen na 1361 osobu, ima 739 stambenih jedinica, a 529 kućanstava.

Gustoća naseljenosti stanovništva na području Općine Mrkopalj prema popisu iz 1991. godine iznosila je 11,66 st/ km2 - što iznosi 0,56 % stanovništva kopnenog dijela Županije. Prema popisu stanovništva 2001. godine gustoća naseljenosti stanovništva pala je na 8,70 st/ km2.

III. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Djelatnosti na uređivanju administrativnog prostora Općine Mrkopalj i načini provođenja prostornih dokumenata u ukupnom proteklom razdoblju (od prvog Izvješća do danas) mogu se podijeliti na dva osnovna razdoblja:

- razdoblje od uspostave lokalne samouprave do donošenja Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj i

- razdoblje nakon stupanja na snagu Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj.

U prvom razdoblju uređivanje prostora provođeno je temeljem sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

1. Prostorni plan bivše Općine Delnice s Odlukom (»Službene novine« PGŽ broj 15/89, 19/92, 30/94 i 12/95)

2. GUP naselja Mrkopalj

3. nekoliko provedbenih urbanističkih planova za uža područja

Temeljem članka 57. novele Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94 i 68/98) i članka 1. Uredbe o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 35/99) dana 23. travnja 1999. godine prestali su važiti GUP naselja Mrkopalj i svi provedbeni urbanistički planovi na području Općine Mrkopalj koji nisu imali objavljene provedbene mjere.

Pokrivenost područja Općine Mrkopalj prostornim dokumentima nije bila zadovoljavajuća u tom razdoblju, a nakon 23. travnja 1999. godine Prostorni plan bivše Općine Delnice (koji je općenit za cijelo područje bivše Općine Delnice i nedostatan za neposredno provođenje) jedini je važeći prostorno-planski dokumenti za postupanje u prostoru Općine Mrkopalj.

Prvenstveno opća društvena i gospodarska situacija u proteklom razdoblju od uspostave lokalne samouprave do stupanja na snagu Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj, a zatim manjak planskih i strukturnih elemenata te razrađenih provedbenih mjera u važećoj prostorno planskoj dokumentaciji na području Općine, rezultirali su smanjenim opsegom nove izgradnje, što je evidentno iz malog broja izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u tom razdoblju.

Drugo razdoblje nastupa nakon donošenja Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj od strane Općinskog vijeća i njegovog stupanja na snagu. Izrada Plana započela je nakon donošenja Prostornog plana Primorsko-goranske županije kao razvojnog prostorno-planskog dokumenta za područje cijele Županije.

PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (PP PGŽ) izrađen je u Županijskom zavodu za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekova okoliša u Rijeci, usvojen je u srpnju 2000. godine, a Odluka o donošenju plana objavljena je u Službenim novinama broj 14/00. i na snazi je od 21. srpnja 2000. godine.

Županijski prostorni plan je prostorni dokument koji se u hijerarhiji planova nastavlja na Strategiju prostornog uređenja Republike Hrvatske, a nakon usvajanja postaje planska osnova za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina na području Primorsko-goranske županije. On je temeljni i obvezujući dokument koji određuje elemente strategije ukupnog razvoja Županije, dakle određuje glavne ciljeve i osnovna načela prostornog, gospodarskog i društvenog razvoja 14 gradova i 21 općine u njenom sastavu. Izrađen je sa ciljem da se putem njegovih planskih projekcija i ustanovljenih odredbi za provođenje omogući racionalno korištenje prirodnih resursa, zaštita prostora u svim njegovim segmentima, te usmjeravanje prostornog, gospodarskog i društvenog razvoja kako Županije kao regionalne cjeline, tako i svakog njenog sastavnog dijela (mikroregija, prostornih cjelina ili administrativnih cjelina - općina i gradova). Njegova primjena i realizacija kroz prostorne planove nižeg ranga, a naročito kroz prostorne planove uređenja općina i gradova, u planskom razdoblju do 2015. godine trebala bi doprinijeti uspostavi uravnoteženog ukupnog razvoja sada neujednačeno razvijenih cjelina unutar županijskog prostora.

Prostorni plan Primorsko-goranske županije odredio je ciljeve razvoja i načela organizacije prostora Županije kao cjeline kroz smjernice za razvoj i uređenje njenih pojedinačnih cjelina. U odredbama za provođenje detaljno su razrađeni i propisani uvjeti postupanja i mjere zaštite za zahvate u prostoru Županije, te mjere za provođenje odnosno realizaciju Plana koje treba uvažiti prilikom izrade prostornih planova uređenja općina i gradova.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MRKOPALJ

Kao što je prije navedeno, u srpnju 2000. godine Županijska skupština usvojila je Prostorni plan Primorsko-goranske županije kao temeljni dokument razvoja županijskog prostora. Nakon usvajanja Prostornog plana Primorsko-goranske županije intenzivirane su aktivnosti na izradi Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu Plan). Izrada Plana povjerena je Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno uređenje u Rijeci.

Plan je izrađivan temeljem odrednica Prostornog plana Primorsko-goranske županije kao plana višeg reda sa čijim osnovnim opredjeljenjima i smjernicama razvoja svi prostorni planovi uređenja jedinica lokalne samouprave na području Županije moraju biti usuglašeni, te sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Iz Županijskog plana su korištena opća načela i promišljanja o prostoru Županije, posebice ona o njenom gorskom dijelu, o općinama i gradovima Gorskog kotara među koje spada i Općina Mrkopalj, preuzete su obvezujuće smjernice i planski pokazatelji prema kojima se dimenzioniraju generatori prostornog, društvenog i gospodarskog razvoja tog područja, te popis građevina od važnosti za državu i Županiju na mrkopaljskom području.

Na osnovi prikupljenih podataka o stanju dostignutog prostornog, gospodarskog i društvenog razvoja na području Općine Mrkopalj, sagledavajući mogućnosti i ograničenja rasta s obzirom na sve raspoložive resurse, Planom su se nastojali zadovoljiti i ostvariti glavni ciljevi razvoja područja do 2015 godine od županijskog i lokalnog - općinskog značaja koji su činili programsku osnovu za izradu Plana. Izrađen je Nacrt Plana koji je verificiran na prethodnoj raspravi održanoj 17. svibnja 2002., te Prijedlog Plana koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 25. svibnja do 25. lipnja 2003. godine. Plan je dorađen u skladu s usvojenim primjedbama dobivenim od fizičkih i pravnih osoba o čemu je izrađeno Izvješće s provedene javne rasprave o Prijedlogu Plana, te je kao Konačni prijedlog Plana dostavljen nositelju izrade - Općinskom vijeću Općine Mrkopalj.

Konačni prijedlog Plana, nakon usvajanja na sjednici Općinskog vijeća, upućen je u postupak prikupljanja zakonima propisanih suglasnosti, odnosno u postupak donošenja. Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 30/01 i 04/02), po pribavljenoj suglasnosti Ureda državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Delnice, Klasa: 350-01/04-01/08, Ur. broj: 2170-82-01-04-2 od 06. prosinca 2004. Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 22. prosinca 2004. godine donijelo je Prostorni plan uređenja Općine Mrkopalj.

Odluka o Prostornom planu uređenja Općine Mrkopalj sa odredbama za provođenje Plana objavljena je u Službenim novinama PGŽ broj 46/04 od 30. prosinca 2004. godine, a stupila je na snagu osmog dana po objavi, dakle 8. siječnja 2005. godine.

U posljednje vrijeme, naročito nakon stupanja na snagu Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj, evidentna je povećana potražnja za građevinskim zemljištem na području Općine što će u dogledno vrijeme imati za posljedicu intenziviranje svih oblika građenja i izvođenja zahvata u prostoru

- od stambenih, gospodarskih (proizvodnih, poslovnih i turističko-ugostiteljskih) do sportsko-rekreacijskih i ostalih građevina, pa će naredno razdoblje u graditeljskom smislu zasigurno biti vrlo intenzivno. Povećani interes za građevinskim zemljištem neposredno je uticao i na povećanje njegove tržišne vrijednosti, pa su evidentni i povećani prinosi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u proračunu Općine.

IV. OCJENA PROVEDENIH MJERA IZ PRETHODNOG PROGRAMA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM I NA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

Slijedi prikaz realizacije prethodnog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Mrkopalj za dvogodišnje razdoblje 1998. - 1999. godine, objavljenog u »Službenim novinama« PGŽ broj 9/98. Tim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru (nakon kojeg do danas nije izrađen niti jedan novi Program mjera) bile su određene slijedeće mjere i aktivnosti u području uređivanja prostora sa ciljem ukupnog poboljšanja stanja u prostoru i okolišu Općine Mrkopalj, kako slijedi:

PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije

Programom mjera bilo je predviđeno sudjelovanje predstavnika lokalne zajednice Mrkoplja u dovršenju Županijskog plana čija je izrada bila u tijeku, a u dijelovima koji se odnose na područje Općine Mrkopalj. Prostorni plan Primorsko-goranske županije je izrađen i usvojen, Odluka o Planu je objavljena u »Službenim novinama« PGŽ broj 14/00 i na snazi je od 21. srpnja 2000. godine.

Tijekom zadnjeg kvartala 2004. i prvog kvartala 2005. godine izvršeno je usklađenje Županijskog plana s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« RH broj 128/04) koja je donesena u rujnu 2004. godine. Usklađenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije objavljeno je u »Službenim novinama« PGŽ broj 12/05 i primjenjuje se od 21. svibnja 2005. godine.

2. Prostorni plan uređenja Općine Mrkopalj

Programom mjera bili su predviđeni pripremni radovi za izradu Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj kao novog prostorno planskog dokumenta. U prijelaznom razdoblju do donošenja novog Plana bile su predviđene izmjene i dopune tada važeće prostorno-planske dokumentacije koje se nisu realizirale jer se krajem rujna 2000. godine prišlo izradi novog Plana. Tijek izrade Plana prethodno je opisan. Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, po izvršenom postupku pribavljanja potrebnih mišljenja i suglasnosti na Konačni prijedlog Plana, na svojoj sjednici održanoj 22. prosinca 2004. godine donijelo je Prostorni plan uređenja Općine Mrkopalj - temeljni dokument za provođenje svih planiranih zahvata u prostoru i građenje na svom administrativnom prostoru. Plan sadrži projekciju prostornog, društvenog i gospodarskog razvoja Općine do 2015. godine, određuje svrhovito korištenje i namjenu prostora, sadrži uvjete za neposrednu i posrednu provedbu zahvata u uređivanju prostora i građenje, uvjete korištenja građevinskih područja, mjere zaštite poljoprivrednog, šumskog i ostalog tla, mjere zaštite spomenika kulturno-povijesne baštine i graditeljskog naslijeđa, te mjere zaštite vrijednih dijelova prirode, krajobraznih vrijednosti i okoliša.

Odluka o Planu objavljena je u »Službenim novinama« PGŽ broj 46/04 i primjenjuje se od 8. siječnja 2005. godine.

3. Prostorni planovi užih područja, stručne podloge i studije

Sa izradom prostornih planova užih područja predviđenih u prethodnom Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru čekalo se do donošenja Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj, a u proteklom razdoblju izrađene su samo neke prethodne radnje (kao npr. reambulacija katastarskih podloga, sređivanje vlasništva, izrada studija i idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja i sl.) kao priprema za izradu planova užih područja koje će odrediti Prostorni plan.

U proteklom razdoblju izrađena je Studija utjecaja na okoliš (SUO) za Kamenolom Mrkovac jer je to zahvat u prostoru koji prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00) podliježe obvezi izrade studije utjecaja na okoliš.

4. Katastarske i topografske podloge

Bila je predviđena izrada novih i reambulacija postojećih geodetskih podloga te provođenje gruntovno - ispravnog postupka za područje katastarskih općina na području Općine Mrkopalj, nakon čega bi se uskladilo katastarsko i gruntovno stanje te uspostavile nove zemljišne knjige, što međutim nije realizirano. Izrada novog geodetskog snimka i provođenje usklađenja katastra i gruntovnice bilo bi potrebno u svrhu osiguranja kvalitetnih podloga za izradu svih planiranih prostornih dokumenata. Ta se obveza prenosi u slijedeći Program mjera.

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

Slijedi popis poduzetih radnji i izvršenih radova iz područja uređivanja prostora, opremanja i uređenja građevinskog zemljišta te zaštite i unapređenja okoliša koji nisu bili predviđeni prethodnim Programom mjera. Popisno se navode radovi na ukupnom administrativnom prostoru Općine Mrkopalj koji su izvršeni u tijeku pojedine kalendarske godine (za razdoblje od siječnja 2002. do prosinca 2005. godine), kako slijedi:

Radovi na uređenju prostora, opremanju građevinskog zemljišta i unapređenju okoliša u tijeku 2002. godine:

- kresanje stabala u Sungeru - na predjelu Tomići

- popravak i asfaltiranje nerazvrstane ceste u Tuku - Markačino u dužini l-600 m

- ispravak prometnih elemenata i asfaltiranje županijske ceste do Begovog Razdolja u dužini l-2300 m

- uređenje Doma kulture - ugradnja centralnog grijanja, izgradnja kotlovnice i drvarnice

- popravak ostalih nerazvrstanih cesta - frezanje i krpanje asfalta

- izrada Idejnog arhitektonsko-urbanističkog projekta SRC-a Mrkopalj

- uređenje oborinskih kanala u Sungeru - u predjelu Mačija draga

- nastavak radova na izgradnji vodovoda - Brestova Draga

- izgradnja vodovoda za vikend naselje Gmajna

- elektrifikacija za vikend naselje Gmajna

- elektrifikacija u Brestovoj Dragi - prema Rudini

- postava 5 novih rasvjetnih tijela ulične rasvjete u Mrkoplju

- nabava 25 kontejnera za smeće i organizacija odvoza krupnog otpada

- nabava inventara za Dom kulture

- pokretanje rada Komunalnog poduzeća Mrzle drage

- uređenje ceste kroz Žljebu - Tuk - Matić poljanu

Radovi na uređenju prostora, opremanju građevinskog zemljišta i unapređenju okoliša u tijeku 2003. godine:

- nabava ratraka za uređenje skijališta

- nabava i postavljanje hidrometeorološke stanice

- nabava i uspostava agrometeorološke stanice

- povećanje temeljnog kapitala Komunalnog poduzeća Mrzle drage (uz sudjelovanje JP Hrvatske šume i Općine Mrkopalj)

- završetak izgradnje vodovoda Brestova Draga (uređenje i asfaltiranje ceste)

- nabava kontejnera za staklo

- izrada nove geodetske izmjere za buduću poslovnu zonu u Mrkoplju

- kupnja zemljišta od privatnih vlasnika za poslovnu zonu u Mrkoplju

- početak radova na krčenju i uređenju skijaških staza na Čelimbaši i Zagmajni

- završetak rekonstrukcije vučnice na Čelimbaši

- nabava postrojenja vučnice iz Italije

- uređenje Doma kulture - rušenje balkona i postavljanje novih unutarnjih vrata

- postava odašiljača VIP mreže (VIP-net u suradnji s Općinom Mrkopalj)

- asfaltiranje ceste od Brestove Drage do Fajera u dužini l-300 m

- asfaltiranje ceste u Bukovcu Sungerskom u dužini l-1500 m

- dovršenje asfaltiranja ceste za Begovo Razdolje l-2000 m

- izgradnja garaže za ratrak i školski kombi za organizirani prijevoz djece školske i predškolske dobi

- izrada nove parcelacije za vikend naselje Gmajna

- izrada projekta i izgradnja ceste na Gmajni u dužini l- 500 m

- uređenje prostora radi obilježavanja 90 godina skijanja na području Mrkoplja

- navoz 1000 m3 tampon-podloge za nerazvrstane ceste u vikend naselju Gmajna

- izgradnja nerazvrstane ceste u vikend naselju Gmajna - odvojak prema Ivi Starčeviću u dužini l-200 m

Radovi na uređenju prostora, opremanju građevinskog zemljišta i unapređenju okoliša u tijeku 2004. godine:

- postava ulične rasvjete u Brestovoj Dragi - od vikend naselja prema Fajerima

- postava novih turističkih oznaka na ulazu u Općinu Mrkopalj

- uređenje sanitarnog čvora i podrumskog prostora (veličine 80 m2) u Domu kulture

- uređenje i popravak nerazvrstane ceste - Kut

- uređenje i popravak nerazvrstane ceste - Jezero

- izgradnja oborinskog kanala - Kut zajedno s pločnikom

- izgradnja oborinskog kanala - Novi varoš zajedno s pločnikom

- uređenje i popravak ceste kroz Novi varoš

- popravak i krpanje županijske ceste i ostalih nerazvrstanih cesta

- uređenje površine parkirališta pod Čelimbašom za 200 automobila

- izgradnja potpornog zida na nogometnom igralištu

- izrada zaštitne mreže iza gola na nogometnom igralištu

- izgradnja ceste Čelimbaša - Maj

- uređenje ceste - buduće rolerske staze navozom 1000 m3 tampon-podloge

- nabava i postava novogodišnjeg osvjetljenja za sva naselja Općine Mrkopalj

- dovršenje vodovoda do kraja naselja Brestova Draga

- dovršenje izgradnje vodovoda na Gmajni

- postava i ugradnja niskonaponske mreža na Gmajni

Radovi na uređenju prostora, opremanju građevinskog zemljišta i unapređenju okoliša u tijeku 2005. godine:

- sanacija postojećeg deponija komunalnog otpada na predjelu Mrzle drage

- izgradnja vodospreme u Brestovoj Dragi

- organizacija i uređenje prostora za Otvoreno prvenstvo Balkana u biatlonu

- uređenje unutarnjih zidova i stropova te izmjena postojeće vanjske stolarije u Domu kulture

- uređenje ceste u centru Mrkoplja - (Nova varoš)

- uređenje pločnika i parking prostora u centru Mrkoplja - (Nova varoš)

- postavljanje novog asfaltnog sloja na prilazu u Sunger

- reparacija cjelokupnog postrojenja vučnice na Čelimbaši

- izvođenje niza građevinskih i ostalih radova na uređenju prostora Hrvatskog biatlonskog centra Zagmajna

- niveliranje strelišta te završni radovi na rolerskoj stazi na Zagmajni

- izvršenje istraživačkih hidrogeoloških radova na četiri bušotine u Mrkoplju i Sungeru radi pronalaženja vode.

MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Mjere za ostvarenje Programa predviđene proteklim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru, a čine ih uglavnom mjere koje je donosilo Općinsko vijeće Općine Mrkopalj u skladu sa stavkama proračuna predviđenim za investiranje u izradu prostorno-planskih dokumenata, pripremu i uređenje građevinskog zemljišta, te rekonstrukcije građevina u vlasništvu Općine, mogu se ocijeniti vrlo učinkovitima. Svrhovito gospodarenje prostorom pokazuje visok stupanj brige o prostoru, a poduzete mjere u cilju zaštite prirodnih vrijednosti okoliša i očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa odraz su ekološke osviještenosti i senzibiliteta lokalne vlasti i svih učesnika u ostvarenju Programa.

IV. DRUGI ELEMENTI OD VAŽNOSTI ZA PROSTOR

Temeljni, strategijski razvojni dokumenti na razini države (Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske) su doneseni, ali bi ih bilo nužno što prije uskladiti s aktualnom društveno-političkom i gospodarskom situacijom u zemlji.

Stanje u Primorsko-goranskoj županiji znatno je bolje jer su osnovni razvojni pravci prostornog, gospodarskog i društvenog rasta određeni usvojenim Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina predviđenih Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju produženo je do kraja 2005. godine. Ukoliko se ti rokovi održe, preglednost stanja u prostoru na cijelom teritoriju Republike Hrvatske biti će transparentnija.

U tom pogledu je lokalna zajednica Mrkoplja u vrlo dobroj poziciji, jer je usvojen i primjenjuje se Prostorni plan uređenja Općine Mrkopalj kao temeljni i osnovni prostorno-planski dokument za svaki zahvat, uređivanje i građenje unutar administrativnog prostora, čime su stvoreni preduvjeti sustavne brige o vlastitom prostoru i okruženju. Daljnjom izradom prostornih planova užih područja koji su, u hijerarhiji prostorno-planskih dokumenata predviđeni

za posredno provođenje temeljnog Plana, ta će se sustavna briga nastaviti i podignuti na još višu razinu.

Vrlo značajnu ulogu u procesu uređivanja prostora svakako imaju raspoloživa sredstva koja se u taj proces mogu uključiti, a ona se uglavnom prikupljaju od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Do sada postignuti rezultati ulaganja tih sredstava u prostor već su vidljivi i prepoznatljivi, potrebno je nastaviti u tom smjeru pa će osnovni cilj unapređenja stanja u prostoru - podizanje ukupne kvalitete života stanovnika Općine Mrkopalj - biti svakim danom sve bliži.

V. ZAKLJUČAK

Mada su za vođenje dokumentacije prostora kao podloge za praćenje stanja u prostoru kao i za provedbu dokumenata prostornog uređenja nadležna tijela državne uprave, analizirajući razdoblje obuhvaćeno ovim Izvješćem vidljivi su značajni pomaci u brizi koju lokalna samouprava Općine Mrkopalj u skladu sa mogućnostima proračuna posvećuje svom administrativnom prostoru. Lokalnoj samoupravi mora se priznati učinkovitost u vrlo važnom segmentu uređivanja prostora koji je u njenoj nadležnosti. Za pohvalu su nastojanja da se stvore vlastite baze podataka o prostoru uspostavom GIS - a i omogući ažurno praćenje promjena nastalih u prostoru.

Suradnja svih sudionika u procesu uređivanja prostora od onih na razini države koji propisuju zakonsku osnovu, preko institucija i pravnih osoba koje izrađuju plansku dokumentaciju, državne uprave i drugih upravnih tijela koji je provode, do lokalne samouprave za čije se potrebe ona izrađuje i čijoj realizaciji služi, mora se podignuti na najvišu moguću razinu u interesu očuvanja prostornih vrijednosti ukupnog prostora. Svijest o vrijednosti i nenadoknadivosti prostora i okoliša za život današnjih i budućih pokoljenja sve više određuje i usklađuje postupke u složenom lancu uređivanja prostora.

Izvješće o stanju u prostoru Općine Mrkopalj za proteklo razdoblje od lipnja 1998. do prosinca 2005. godine koje se objavljuje u cijelosti nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj i čini sastavni dio ove Odluke.

Izvješće stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/05-01/02

Ur. broj: 2112-05-01-05-1

Mrkopalj, 9. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=154&mjesto=51315&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr