SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
75

21.

Na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 30/01 i 04/02) i Izvješća o stanju u prostoru Općine Mrkopalj, Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2005. godine, usvojilo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Mrkopalj
za četverogodišnje razdoblje
(prosinac 2005. - prosinac 2009. godine)

PROGRAM MJERA za unapređenje stanja u prostoru Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

I. CILJEVI PROGRAMA

II. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

(sa tabelarnim zbirnim prikazom)

III. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

IV. PROGRAM PRIPREME I UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

V. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

I. CILJEVI PROGRAMA

Prvi i jedini Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Mrkopalj od uspostave lokalne samouprave do danas izrađen je za dvogodišnje razdoblje 1998. - 1999. godine i objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 9/98 od 30. travnja 1998. godine.

Ovaj Program mjera za naredno četverogodišnje razdoblje od prosinca 2005. do prosinca 2009. godine izrađen je, kao i prethodni, s osnovnim ciljem podizanja ukupne kvalitete života stanovništva na području Općine Mrkopalj u smislu kvalitetnijeg stanovanja, rada, odmora i rekreacije u zdravom okolišu. Za poduzimanje potrebnih radnji, postupaka i mjera u ostvarenju tog cilja Općina Mrkopalj ulaže značajne planske, organizacijske i financijske napore.

Prostorni plan uređenja Općine Mrkopalj (u daljem tekstu: Plan) kao temeljni prostorni dokument za planiranje cjelokupnog razvoja Općine i postupanje u njenom administrativnom prostoru, usvojen je i donesen na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. prosinca 2004. godine, te objavljen u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 46/04 od 30. prosinca 2004. godine). Plan je stupio na snagu i primjenjuje se od 8. siječnja 2005. godine.

U članku 159. Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj navodi se, cit.:

»U svrhu provedbe i razrade planskih postavki i odrednica ovog Plana, postupnog ostvarenja ciljeva prostornog, gospodarskog i društvenog razvoja, te provođenja mjera zaštite prostora Općine Mrkopalj, Općinsko vijeće donosi dvogodišnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru.

Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru, sukladno Županijskom programu mjera utvrđuje se:

- gospodarski i društveni razvoj općine,

- upravljanje prostorom,

- zaštita prostora,

- ostale potrebne mjere za provedbu dokumenata prostornog uređenja.

Program mjera, osim zakonom određenog sadržaja, mora:

. utvrditi obvezu izrade nove prostorno planske dokumentacije,

. utvrditi nositelje pojedinih obveza, rokove i troškove planiranih mjera,

. odrediti mjere za provedbu politike prostornog uređenja (komunalni doprinos, razina uređenosti građevinskog zemljišta za pojedina uža područja i dr.),

. prioritetno planirati gradnju građevina od županijskog značaja,

. odrediti izračun komunalne naknade na način da se potiče privođenje zemljišta planiranoj namjeni,

. predvidjeti uvođenje komunalnog doprinosa za financiranje građenja građevina i uređaja komunalne infrastrukture,

. predvidjeti osiguranje sredstava za zaštitu i upravljanje zaštićenih područja i cjelina,

. navesti područja i lokalitete na kojima će se provoditi sustavna istraživanja i praćenja pojava i procesa u prostoru,

. predvidjeti mogućnost osiguranja sredstava za financiranje projekata za potrebe Općine, kao što su izgradnja građevina društvenih djelatnosti za javne funkcije, prometnica i sličnog,

. predvidjeti mjere za poticanje razvoja određenih gospodarskih djelatnosti (različitih poslovnih i turističko-ugostiteljskih djelatnosti, a naročito za oživljavanje poljoprivrede, proizvodnje zdrave hrane i ljekovitog bilja, te razvoja svih oblika turizma, posebno seoskog turizma u okviru seoskih obiteljskih domaćinstava).

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, u skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru, utvrđuje:

- visinu komunalnog doprinosa i područja na koja se odnosi,

- program financiranja gradnje građevina i komunalne infrastrukture iz sredstava komunalnog doprinosa,

- visinu komunalne naknade i područja za koja se ona primjenjuje,

- poticajne mjere i područja njihove primjene iz nadležnosti Općine.«

Izmjenom zakonske regulative, odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH broj 100/04) dvogodišnji programi mjera za unapređenje stanja u prostoru zamijenjeni su četverogodišnjim programima. Program mjera donosi se za četverogodišnje razdoblje, a izmjena i dopuna istog može se donijeti samo za dvogodišnje razdoblje, na temelju analize odgovarajućeg dijela Izvješća o stanju u prostoru, a iznimno uz suglasnost Ministarstva.

Ciljevi daljnjeg uređenja prostora na području Općine, nakon usvajanja i donošenja Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj, svode se na:

- izradu prostornih planova užih područja koji su predviđeni i propisani odredbama PPU Općine Mrkopalj, pribavljanje podataka i stručnih podloga, te poduzimanje mjera od značenja za njihovu izradu i donošenje,

- poduzimanje mjera za provođenje odrednica važećih prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja koji su na snazi, te mjera za realizaciju ukupne politike uređenja prostora u slijedeće četiri godine.

Ostvarivanje postavljenih ciljeva vrši se temeljem:

- određivanja prioritetnih potreba i mogućnosti uređenja prostora postojećih naseljskih površina, izdvojenih površina izvan naselja za gospodarske (proizvodne, poslovne i turističko-ugostiteljske namjene), površina za sportsko-rekreacijske namjene i površina za proširenje postojećih groblja, u području stanja opremljenosti građevinskog zemljišta, poboljšanja postojeće prometne i komunalne infrastrukturne mreže, uređenja javnih površina, izgradnje javnih sadržaja i sl.,

- evidencije i prikaza vlasničkog stanja na zemljištu,

- okvirnih financijskih sredstava koja će biti uložena u različite oblasti uređenja prostora (prikupljenih uglavnom od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te drugih sredstava općinskog proračuna).

II. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Izmjena i dopuna važećih dokumenata:

1.1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj

Prostorni plan uređenja Općine Mrkopalj je temeljni i jedini važeći prostorno-planski dokument za svako postupanje u uređivanju prostora, za provođenje svih zahvata u prostoru i građenje na administrativnom području Općine Mrkopalj. Prostorni plan je usvojen na sjednici Općinskog vijeća Općine Mrkopalj održanoj 22. prosinca 2004. godine, a Odluka o Planu sa odredbama za provođenje objavljena je u Službenim novinama PGŽ broj 46/04 od 30. prosinca 2004. godine. Plan se primjenjuje od stupanja na snagu Odluke, osmog dana po objavi, dakle od 8. siječnja 2005. godine.

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj potrebna je zbog proširenja osnovnim Planom predviđenog građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R12 - skijališta »Čelimbaša« u Mrkoplju, odnosno usklađenja njegovog obuhvata s izvedenim skijaškim stazama na terenu, te zbog planiranja asfaltne baze kao nove namjene uz kamenolom »Mrkovac« koja osnovnim Planom nije bila predviđena.

- planirana okvirna sredstva: 50.000,00 kn

- rok za dovršenje i donošenje Izmjene i dopune Plana: ožujak 2006. godine

2. Izrada novih dokumenata prostornog uređenja:

Izrada novih dokumenata prostornog uređenja koji služe za posrednu provedbu Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj, a odnose se na planiranje i uređenje užih područja, određena je u poglavlju II. Odredbe za provođenje, točkom 9. MJERE PROVEDBE PLANA, člankom 149., te podtočkom 9.1. Obveza izrade prostornih planova užih područja, člancima 150. - 153.

Provedba Prostornog plana vrši se neposredno, temeljem Odredbi za provođenje uz obvezno korištenje cjelokupnog elaborata i posredno, putem planova užih područja koji su na snazi ili čija je obveza izrade i donošenja propisana ovim Planom.

U svrhu posrednog provođenja određena je obveza izrade prostornih planova užih područja:

. prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPO),

. urbanističkih planova uređenja (UPU),

. detaljnih planova uređenja (DPU).

2.1. Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPO)

Prostornim planom uređenja Općine Mrkopalj utvrđena je obveza donošenja prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPO) za područje parka prirode Bjelolasica. Izrada i donošenje tog prostornog dokumenta nije u nadležnosti lokalne samouprave pa ovim Programom mjera nije predviđena.

2.2. Urbanistički plan uređenja (UPU)

Ovim Programom mjera utvrđuje se obveza donošenja urbanističkih planova uređenja (UPU) za slijedeća područja predviđena Prostornim planom:

. za građevinsko područje naselja:

N5 Mrkopalj,

. za građevinska područja gospodarske - poslovne namjene:

. poslovne zone drvoprerađivačke namjene:

K1 u Mrkoplju,

. poslovne zone trgovačko - uslužne namjene:

K2 u Mrkoplju,

. poslovne zone uslužno - servisne namjene:

K3 u Mrkoplju,

. za građevinsko područje turističko-ugostiteljske namjene:

. vikend naselje:

T34 - Gmajna, u Mrkoplju,

. za građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene:

R1 - sva skijališta u sastavu Skijaškog centra »Mrkopalj« dijela Hrvatskog olimpijskog centra / HOC »Bjelolasica«:

- R11 manje skijalište Prenka u Brestovoj Dragi,

- R12 skijalište Čelimbaša,

- R13 skijalište Maj,

- R14 skijalište Jukina Kosa,

- R15 skijalište Klobučarev vrh,

- R16 skijalište Pod Višnjevicu,

- R17 skijalište Mlačice i Bijela Kosa,

R2 - Biatlonski centar »Zagmajna»,

R3 - Sportsko-rekreacijski centar »Begovo Razdolje«,

R4 - Sportsko-rekreacijsko područje »Tri poljane«.

2.3. Detaljni plan uređenja (DPU)

Ovim Programom mjera utvrđuje se obveza donošenja detaljnih planova uređenja za sljedeća područja predviđena Planom:

. za građevinska područja turističko-ugostiteljske namjene:

. za stacionarni - smještajni turizam (hotel, pansion i sl.):

T11 u Sungeru,

T12 u Mrkoplju, uz skijalište Čelimbaša,

T13 u Mrkoplju, uz Biatlonski centar Zagmajna,

T14 u Begovom Razdolju, uz skijalište Mlačice i Bijela Kosa

. apartmanska naselja:

T21 u Brestovoj Dragi, uz skijalište Prenka,

T22 u Mrkoplju, uz skijalište Čelimbaša

T23 u Mrkoplju, na predjelu Zagmajna

T24 u Begovom Razdolju, uz skijalište Klobučarev vrh

T25 u Begovom Razdolju, uz skijalište Jukina Kosa

. vikend naselja:

T31 u Sungerskom Bukovcu,

T33 u Brestovoj Dragi,

T35 u Tuku Vojnom.

* Napomena: za građevinsko područje T32 postojećeg vikend naselja u Sungeru koje je izgrađeno, izrada detaljnog plana uređenja nije potrebna i ovim se Programom mjera ne predviđa.

Sadržaj i način izrade prostornih planova užih područja (UPU i DPU) propisan je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« RH broj 106/98 i 39/04), a način provođenja javne rasprave određen je Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« RH broj 101/98). Usvajanje i donošenje planova određeno je člankom 28. novele Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04).

Članci 12. i 13. Pravilnika određuju sadržaj tekstualnog i grafičkog dijela urbanističkog plana uređenja (UPU). Njime je potrebno minimalno definirati namjene površina za građenje, građevne čestice prometnica, građevina infrastrukture, javnih građevina, javnih i zelenih površina, te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje za pojedine namjene u naselju. Potrebno je riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima, dati osnovne smjernice za izgradnju pojedinih građevina prema njihovoj namjeni, propisati osnovne mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana. UPU se izrađuje na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5000 ili na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:2000 (eventualno za manje obuhvate u 1:1000).

Člancima 14. i 15. Pravilnika određen je sadržaj tekstualnog i grafičkog dijela detaljnog plana uređenja (DPU). Ti se planovi uglavnom izrađuju za manje prostorne obuhvate i za poznate korisnike prostora. Obuhvati izrade detaljnih planova uređenja koji nisu određeni prostornim planom uređenja općine/grada mogu se odrediti i urbanističkim planovima uređenja ukoliko se ocijeni da neka područja unutar obuhvata UPU treba detaljnije planirati. DPU se izrađuje na topografsko-katastarskom planu ili katastarskom planu u mjerilu 1:1000 ili 1:500.

U sljedećoj tablici dan je zbirni prikaz prostornih planova užih područja (UPU i DPU) čija je izrada propisana odredbama PPU Općine Mrkopalj u svrhu njegovog posrednog provođenja. Određeni su nositelji izrade planova i rokovi za njihovu izradu, usvajanje i donošenje. Potrebna financijska sredstva određena su samo okvirno, a stvarne cijene koštanja navedenih prostornih planova odrediti će se izborom najprihvatljivije ponude za njihovu izradu.

3. Stručne podloge za izradu prostornih planova:

3.1. Geodetsko-katastarske podloge

Prethodnim Programom mjera bila je predviđena izrada novih i reambulacija postojećih geodetskih podloga te provođenje gruntovno - ispravnog postupka za područje katastarskih općina na administrativnom području Općine Mrkopalj, nakon čega slijedi usklađenje katastarskog i gruntovnog stanja i uspostava novih zemljišnih knjiga, što međutim u proteklom razdoblju nije realizirano.

Izrada novog geodetskog snimka i provođenje usklađenja katastra i gruntovnice potrebno je u svrhu osiguranja kvalitetnih podloga za izradu svih planiranih prostornih planova užih područja, pa se obveza izrade i usklađenja prenosi u ovaj Program mjera.

3.2. Studije utjecaja na okoliš

U proteklom razdoblju izrađena je Studija utjecaja na okoliš (SUO) za Kamenolom Mrkovac. Ovim Programom mjera predviđa se izrada Studije utjecaja na okoliš (SUO) za asfaltnu bazu Mrkovac, jer je to zahvat u prostoru koji prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00) podliježe obvezi izrade studije utjecaja na okoliš.

3.3. Programi, odluke i drugi dokumenti

Člankom 59. PPU Općine Mrkopalj određena je obveza lokalne samouprave za donošenje posebnih općinskih odluka o postavljanju ostalih građevina definiranih Planom (montažne građevine, kiosci, nadstrešnice gradskog prometa, reklamni panoi i manje tipizirane montažne građevine ATC centrale, stanice GSM mreže i sl., te privremene građevine za potrebe održavanja pojedinih manifestacija, priredbi i sl.) koje se postavljaju na uređenom građevinskom zemljištu.

1. Odluka o postavljanju montažnih i privremenih građevina

- rok za izradu Odluke: rujan 2006. godine

Člankom 54. stavak 4 PPU Općine Mrkopalj određena je obveza donošenja odluke o uvjetima izgradnje poljoprivrednih gospodarskih građevina za uzgoj stoke, peradi, sitnih krznaša i sl. u svim naseljima Općine. U centralnom naselju N5 Mrkopalj zabranjuje se izgradnja takvih građevina s izvorom zagađenja.

2. Odluka o uvjetima uzgoja stoke, peradi, sitnih krznaša i sl.

- rok za izradu Odluke: prosinac 2006. godine

Za potrebe izrade planova užih područja te provođenje drugih mjera određenih Prostornim planom, utvrđuje se obveza izrade sljedećih dokumenata:

3. Odluka o zaštiti od buke

- rok za izradu Odluke: prosinac 2007. godine

4. Odluka o zaštiti zraka

- rok za izradu Odluke: prosinac 2008. godine

Prihvaćanje i donošenje navedenih dokumenata vrši predstavničko tijelo općine - Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

III. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

IV. PROGRAM PRIPREME I UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Program gradnje i rekonstrukcije građevina i program pripreme i uređenja građevinskog zemljišta za naredno četverogodišnje razdoblje izrađeni su zbirno po administrativnim naseljima u sklopu Općine Mrkopalj. Predviđena su okvirna materijalna sredstva potrebna za realizaciju tih programa također prema potrebama pojedinog administrativnog naselja. Zbog toga se oba programa daju zbirno.

Ovim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru predviđaju se zbirno slijedeći programi gradnje i rekonstrukcije građevina, te pripreme i uređenja građevinskog zemljišta na području Općine Mrkopalj, a prema pojedinim administrativnim naseljima:

NASELJE SUNGERSKI BUKOVAC

- izgradnja informativnog punkta na ulazu u Općinu Mrkopalj

- izrada idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe naselja

- izgradnja nerazvrstane ceste - ulice do vikend naselja


. okvirno potrebna sredstva: 850.000,00 kn

NASELJE SUNGER

- izgradnja kanala oborinske vode - Banija

- izgradnja kanala oborinske vode - Stara cesta

- dovršenje izgradnje kanala oborinske vode - Mačija draga

- izrada glavnog projekta odvodnje naselja

- početak izgradnje sustava kanalizacijske mreže u naselju

- uređenje skijališta Sunger - Brestova Draga

- proglašenje zaštite i uređenje posebnog (botaničkog) rezervata Sungerski lug

- rekonstrukcija - prenamjena i uređenje stare škole u Sungeru

- uređenje sportskog igrališta (uz staru školu)

- nabava vatrogasnog (navalnog) vozila za potrebe DVD Sunger

- ugradnja centralnog grijanja u Vatrogasnom domu Sunger


. okvirno potrebna sredstva: 2.400.000,00 kn

NASELJE BRESTOVA DRAGA

- izgradnja crpne stanice vodovodnog sustava naselja

- izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje naselja

- izgradnja nerazvrstane ceste Sungerski Bukovac - Brestova Draga

- obnova i konzervacija »fajera« - uređenje »karolinške ceste«

- rekonstrukcija nerazvrstane ceste Brestova Draga - »fajeri«


. okvirno potrebna sredstva: 1.150.000,00 kn

NASELJE MRKOPALJ

- nastavak rekonstrukcije, uređenja i opremanja Doma kulture

- nastavak građevinskih radova na Hrvatskom biatlonskom centru Zagmajna

- obnova i konzervacija ostataka crkve SV. Filipa u Mrkoplju

- uređenje križnog puta - »kalvarije«

- izgradnja tenis igrališta iza Osnovne škole Mrkopalj

- izgradnja javnih parkirališta uz zgradu Općine i Osnovne škole

- izgradnja javnog parkirališta u podnožju skijališta Čelimbaša

- izrada glavnog projekta zasnježenja SRC Mrkopalj - skijalište Čelimbaša - HBC Zagmajna

- izgradnja spojne skijaške staze Čelimbaša - Maj

- uređenje nogometnog igrališta i izgradnja pratećih sadržaja

- izrada idejnog i glavnog projekta uređenja poslovne zone K2 u Mrkoplju

- rekonstrukcija dijela postojeće ceste Sopač - Mrkopalj (dionica planirane državne ceste Čvor Lučice - Jezerane)

- uređenje nerazvrstane ceste - centar naselja - Pilana - Gmajna

- izrada idejnog i glavnog projekta vodovoda - Zagmajna

- izgradnja vodovodne mreže - Zagmajna

- izgradnja vodovodne mreže - Poljička kosa

- izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Mrkopalj

- nastavak izgradnje kanalizacijske mreže naselja

- izvedba javne rasvjete Poljske ulice

- izgradnja oborinskog kanala - Muževski kraj

- izgradnja oborinskog kanala - Stari kraj

- nabava vatrogasnog (navalnog) vozila za potrebe DVD Mrkopalj


. okvirno potrebna sredstva: 12.000.000,00 kn

NASELJA TUK MRKOPALJSKI i TUK VOJNI

- izrada idejnog projekta uređenja skijališta Maj

- rekonstrukcija nerazvrstane ceste Tuk - Matić poljana

- izrada dokumentacije i uređenje Spomen doma na Matić poljani

- izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje oba naselja


. okvirno potrebna sredstva: 950.000,00 kn

NASELJE BEGOVO RAZDOLJE

- izgradnja Vatrogasnog doma za DVD Begovo Razdolje

- nabava vatrogasnog kombi vozila za DVD Begovo Razdolje

- rekonstrukcija županijske ceste Mrkopalj - Begovo Razdolje

- izgradnja nerazvrstane ceste - Mlačice

- rekonstrukcija Arapske ceste

- izrada idejnog i glavnog projekta vodovodne mreže naselja

- izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje naselja

- izrada idejnog projekta uređenja skijališta Mlačice

- izrada idejnog i glavnog projekta vodovoda - Mlačice

- uređenje i izvedba osvjetljenja za noćno skijanje na skijalištu Klobučarev vrh

- izrada idejnog projekta uređenja golf igrališta Tri poljane


. okvirno potrebna sredstva: 2.150.000,00 kn

Ostale mjere za pripremu i uređenje građevinskog zemljišta:

. izraditi program uređenja javnih prometnih površina - cesta i ulica predviđenih za izgradnju i rekonstrukciju, pločnika, pješačkih prijelaza, trgova i javnih parkirališta u naseljima - odrediti prioritete

. izvršiti dopunjavanje i proširenje javne rasvjete u svim naseljima - odrediti prioritete

. pristupiti izgradnji kanalizacijske mreže te proširenju i rekonstrukciji postojeće vodovodne i elektroopskrbne mreže u naseljima - odrediti prioritete

. izraditi projektnu dokumentaciju i pristupiti uređenju i opremanju javnih zelenih površina, parkova, dječjih igrališta i sl. u naseljima - prema mogućnostima i prioritetima

. povećati razinu prikupljanja i evakuacije otpada iz naselja i sa slobodnih površina - po mogućnosti započeti sa razvrstavanjem otpada

. i nadalje vršiti zamjenu neizgrađenog građevinskog i ostalog (poljoprivrednog i šumskog) zemljišta u svrhu učinkovitijeg uređenja čitavog prostora prema odrednicama Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj.

V. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

Prostornim planom uređenja Općine Mrkopalj određuje se potreba provođenja sustavnih istraživanja i praćenja pojava i procesa u prostoru. Praćenjem treba obuhvatiti cjelovit sklop pojava koje utječu na stanje okoliša, osobito onih koje utječu na kakvoću tla, zraka, vode ili imaju utjecaj na šumsko i poljoprivredno zemljište.

Zaštitne mjere okoliša su one kojima se osigurava cjelovito osiguranje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvitka.

Građevine i zahvati u prostoru za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš sukladno važećim zakonskim propisima navedeni su u točki 9.2. Odredbi za provođenje PPU Općine Mrkopalj, u članku 156.

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

1. Za provođenje politike uređenja prostora i ostvarenje ovog Programa mjera potrebno je primijeniti i provoditi sve propisane mjere iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj.

2. Provođenje dokumenata uređenja prostora na administrativnom području Općine Mrkopalj u nadležnosti je državne uprave - Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambeno - komunalne poslove i zaštitu okoliša - ISPOSTAVA DELNICE. Suradnja općinskih tijela Općine Mrkopalj i nadležne institucije državne uprave kvalitetna je i učinkovita, a omogućena je i odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj.

3. Nakon usvajanja i objave Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Mrkopalj za naredno četverogodišnje razdoblje (prosinac 2005. - prosinac 2009.) daljnje operativne mjere za ostvarenje Programa utvrdit će Općinsko vijeće Općine Mrkopalj u skladu s mogućnostima svog proračuna za svaku pojedinu kalendarsku godinu.


Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za četverogodišnje razdoblje (prosinac 2005. - prosinac 2009. godine) nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj i čini sastavni dio ove Odluke.

Program mjera stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/05-01/02

Ur. broj: 2112-05-01-05-2

Mrkopalj, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr