SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
75

53.

Na temelju članka 3. stavka 13. i članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom godpodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranke županije broj 26/01, 14/02 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 22. prosinca 2005. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima
i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih
djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/00 i 25/02) u članku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

4. »postava i održavanje dekoracije i iluminacije«

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pod pojmom »dekoracija i iluminacija« podrazumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljenje javnih i drugih površina i građevina na području Općine za državne, božićno-novogodišnje blagdane i druge manifestacije u organizciji ili pod pokroviteljstvom Općine.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana koji se imenuju iz redova djelatnika Upravnog odjela za samoupravu i upravu.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će otvaranje, u roku pristiglih ponuda i utvrditi listu natjecatelja između kojih će se izvršiti odabri najpovoljnijeg ponuditelja. Uz listu natjecatelja Povjerenstvo će sačiniti pregled uporednih podataka iz pristiglih ponuda. Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda Povjerenstvo dostavlja Općinskom poglavarstvu radi utvrđivanja prijedloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Općinsko poglavarstvo prijedlog za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, sa zapisnikom Povjerenstva i svim pristiglim ponudama i ispravama upućuje Općinskom vijeću radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će povjeriti obavljanje određenih komunalnih poslova.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 4.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ugovor iz prethodnog stavka, na temelju odluke Općinskog vijeća o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova, zaključuje Općinsko poglavarstvo Općine Lovran.«

Članak 5.

Ovlašćuje se Komisija za statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovran da u roku od 30 dana od dana objave ove odluke utvrdi i izda prečišćeni tekst Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/15

Ur. broj: 2156/02-01-05-1

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr