SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
75

49.

Na temelju članka 4. stavka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01, 4/02 i 8/05) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 22. prosinca 2005. donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
izgradnje objekata i uređaja komunalne infratrukture
u 2005. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. g. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 5/05 i 34/05) u poglavlju I, točki 1. »NERAZVRSTANE CESTE«, u točki 1.1. »Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta«, u podtočki: 1.1.14. »Rekonstrukcija potpornog zida Omladinska ulica« mijenja se iznos i glasi: »550.000,00«

U istoj točki: »Ukupno nerazvrstane ceste«, mijenja se iznos i glasi: »1.707.000,00«

U istoj točki stavak 2. mijanja se i glasi:

»Potrebna finacijska sredstva osigurat će se u iznosu od 750.000,00 kn iz komunalnog doprinosa, te u iznosu od 957.000,00 iz ostalih sredstava Proračuna (215.658,00 komunalni doprinos iz prethodnog perioda i 741.342,00 kn ostala sredstva).

U poglavlju I, točki 2. »JAVNE POVRŠINE«, u točki 2.1. »Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine«, u podtočki 2.1.1. »Izgradnja parkirališta Brajdice« mijenja se iznos i glasi: »528.000,00«, u podtočki 2.1.4. »Uređenje obalnog puta Lovran« mijenja se iznos i glasi: »857.000,00«,u podtočki 2.1.6. »Idejno projektno rješenje okretišta »Cesara« mijenja se iznos i glasi: 13.420,00, u podtočki 2.1.11. »Sanacija puta iza hotela Splendid« mijenja se iznos i glasi:« 90.000,00«

U istoj točki »Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine« mijenja se iznos i glasi: »3.223.420,00«.

U istoj točki stavk 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.100.000,00 kn iz komunalnog doprinosa, 180.000,00 kn iz potpora PGŽ te u iznosu od 1.943.420,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (552.522,04 komunalni doprinos iz prethodnog perioda 225.000,00 kn sredstva PGŽ iz prethodnog perioda, 437.324,53 kn donacije prethodnog perioda i 728.573,43 kn ostala sredstva Proračuna)«.

U poglavlju I., točki 3. »JAVNA RASVJETA« u točki 3.1. »Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju, Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji:«, u podtočki 3.1.3. »Pješački put Brajdice-Liganj« mijenja se iznos i glasi: »52.000,00«, u podtočki 3.1.4. »Liganj« mijenja se iznos i glasi: »16.000,00«, u podtočki 3.1.5. »Tuliševica« mijenja se iznos i glasi: »14.500,00«, u podtočki 3.1.8. »Medveja (centar)« mijenja se iznos i glasi: »260.000,00«, u podtočki 3.1.12. »Pristanište Lovran« mijenja se iznos i glasi: »241.000,00«, podtočka 3.1.15. »Pristanište Brajdice« briše se, a dosadašnja podtočki 3.1.16. »Lovran Centar-Crkvica Sv. Trojstva, Sv. Ivana i kula« postaje podtočka 3.1.15.

U istoj točki »Ukupno javna rasvjeta« mijenja se iznos i glasi: »2.284.000,00«

U istoj točki stavku 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna finacijska sredstva osigurat će se u iznosu od 550.000,00 kn iz komunalnog doprinosa i u iznosu od 1.734.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (500.000,00 kn komunani doprinos iz prethodnog perioda te 1.234.000,00 kn ostala sredstva Proračuna).

U poglavlju I. točki 4. »OPSKRBA PITKOM VODOM«, umjesto rednog broja podtočki »5.1.« i »5.2.« treba stajati redni broj »4.1.« i »4.2.«, a u podtočki 4.2. »Izgradnja vodoopskrbnog sustava Visoke zone Lovrana« mijenja se iznos i glasi: »4.216.449,00«

U istoj točki »Ukupno opskrba pitkom vodom« mijenja se iznos i glasi: »6.216.449,00«

U istoj točki u stavku 2. brišu se riječi: »i 8.000,000,00 kn iz kreditnih sredstava«,

U poglavlju I. točki 5. »ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA«,

stavak 2. mijenja se i glasi:

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 320.000,00 kn iz potpora PGŽ, te u iznosu od 200.000,00 od ostalih sredstava Proračuna.

II.

Poglavlje II. mijenja se i glasi:

»7. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija):

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 2.400.000,00

- ostala sredstva Proračuna 4.834.420,00

2. Ostali izvori sredstava

- kredit Komunalca d.o.o. 6.216.449,00

- od namjenskog povećanja cijene vode 1.500.000,00

- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 500.000,00


Ukupno: 15.450.869,00

III.

Ove Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/64

Ur. broj: 2156/02-01-05-3

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr