SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA KLANA
75

43.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 28. prosinca 2005. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu (»Službene novine« broj 06/05) mijenja se članak 2. i glasi:

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

-prihodi od komunalne naknade900.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana118.918,51 kuna

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a) čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika, te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 13.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada12.106,41 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 893,59 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a) pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.525.666 m2)

b) utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada ostavljenog na javno prometnim površinama (cca 84 radnih sati)

c) sanacija divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 238.940,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada238.940,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala

b) provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c) sanacija zida ispred RZ Klana i uređenje javnih površina u RZ Klana

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 134.894,37 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada123.894,37 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 11.000,00 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka, te nabavka materijala za posipavanje

b) sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

c) održavanje prometne signalizacije popravkom postojećih oštećenja, odnosno nabavkom novih dijelova signalizacije

d) izrada projektne dokumentacije vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 423.024,92 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 400.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 23.024,92 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a) pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c) održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d) podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 41.059,22 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 59,22 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana

(grob. nak.) 41.000,00 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a) tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim sa HEP-om. b) podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 165.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 125.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 40.000,00 kuna«

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-01/05-01/18

Ur. broj: 2170-06-05-01-03

Klana, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Ivan Šnajdar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr