SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA KLANA
75

42.

Temeljem članka 6. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 28. prosinca 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2006. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Klana za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva Općine Klana, upravljanje dugom i imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog vijeća i predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana Razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, administrativnih (upravnih) pristojbi i prihodi prema posebnim propisima, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini Općine Klana.

U računu financiranja iskazani su izdaci za financijsku imovinu.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u programe i aktivnosti za proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna Općine Klana za nefinancijsku imovinu i kapitalne pomoći za razdoblje 2006. do 2008., po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazani su prema proračunskim klasifikacijama.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna Općine Klana osiguravaju se proračunskim korisnicima tj. općinskoj upravi te ostalim korisnicima po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom Općine Klana.

Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Rashodi i izdaci koji se djelomično ili u potpunosti financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka te iz prihoda od pomoći izvršavat će se minimalno do naplaćenih iznosa za te namjene.

Članak 5.

Za izvršavanje Proračuna Općine Klana odgovorno je Općinsko vijeće Općine Klana.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna je predsjednik Općinskog vijeća Općine Klana.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel podnosit će predsjedniku Općinskog vijeća Općine Klana mjesečno izvješće o izvršavanju Proračuna, a Općinskom vijeću polugodišnje izvješće sa stanjem na dan 30. lipnja, a godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 7.

Predsjednik Općinskog vijeća se ovlašćuje za sklapanje ugovora do 100.000 kuna.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 8.

Za izvanredne i/ili nedovoljno planirane rashode koristit će se sredstva Proračunske zalihe koja je utvrđena u iznosu od 32.342,34 kn. Predsjednik Općinskog vijeća Općine Klana odlučuje o korištenju proračunske zalihe.

IV. PRIHODI PRORAČUNA I NAMJENSKI PRIHODI

Članak 9.

Prihodi koje ostvari općinska uprava obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi od donacija i pomoći te prihodi po posebnim propisima uplaćeni u Proračun namjenski su prihodi i mogu se koristiti isključivo prema utvrđenim namjenama.

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za istu namjenu za koju su bili utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna za ovu proračunsku godinu.

O namjeni ostalih neiskorištenih, nenamjenskih prihoda u ovoj proračunskoj godini odlučivat će Općinsko vijeće Općine Klana prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 10.

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem pravovaljane knjigovodstvene dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac uz oznaku stavke Proračuna.

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenja o povratu sredstava donosi Općinsko vijeće na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 12.

Sredstva za tekuće rashode korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama, a u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Korisnici proračunskih sredstava, obvezni su izraditi godišnji obračun sa analitičkim prilogom za prošli proračunsku godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljače, u suprotnom se obustavljaju prijenosi sredstava iz Proračuna Općine Klana za 2006. godinu.

Članak 13.

Općinska uprava obvezna je provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova sukladno zakonskim propisima.

VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 14.

Za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata utvrđenih Planom razvojnih programa Općina Klana se može zadužiti sukladno zakonskim propisima.

VII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 15.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju potpisuje predsjednik Općinskog vijeća Općine Klana na temelju odluke Općinskog vijeća.

Članak 16.

Općinsko vijeće upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine Klana.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se Proračunu Općine Klana.

VIII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 17.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, Proračun se mora uravnotežiti mjerama pripisanim zakonom.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Klana može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela najviše do 5% izdataka na stavci koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama, Predsjednik Općinskog vijeća dužan je polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće.

Članak 18.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2006. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2006. godini rashodi su proračuna za 2006. godinu, neovisno o plaćanju.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-01/05-01/99

Ur. broj: 2170-06-05-01-01

Klana, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Šnajdar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr