SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
GRAD DELNICE
75

74.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01 i 27/05), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 21. prosinca 2005. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2006. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Delnica za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Bilance prihoda i izdataka gdje se iskazuju svi prihodi što pripadaju Gradu, te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Grada Delnica u 2006. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja proračuna Upravni odjel Grada obvezan je izvijestiti sve proračunske korisnike o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Poglavarstva odgovorni su za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik.

Članak 9.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih godišnjim Proračunom. O korištenju rezerve Proračuna odlučuje gradonačelnik.

Gradonačelnik je obvezan svaki mjesec obavijestiti Poglavarstvo Grada Delnica o korištenju sredstava rezerve Proračuna.

Članak 10.

Grad Delnice zatražit će od Vlade Republike Hrvatske suglasnost za zaduživanje u iznosu od 5.000.000,00 kuna, s rokom otplate od 10 godina, jednom godinom počeka uz kamatnu stopu do 6 % i bankarsku naknadu do 0,5 % od zatraženog kredita.

Kredit će se zatražiti za sljedeće kapitalne izdatke:

1. Otkup zemljišta za poslovne i poduzetničke zone - 3.500.000,00

2. Uređenje i izgradnja infrastrukture u Lovačkoj ulici

u Delnicama - 1.500.000,00

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je gradonačelnik na osnovi odluke Poglavarstva.

Članak 11.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Upravnom odjelu Grada Delnica isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Delnica. Poglavarstvo Grada utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi proračuna za 2006. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2006. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2007. godinu.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 15. siječnja 2006. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz proračuna za 2005. godinu te financijske planove za 2006. godinu usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2006. godinu.

Članovi Poglavarstva obvezni su pregledati izvješća iz stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti i o tome izvijestiti gradonačelnika i Poglavarstvo.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-01/93

Ur. broj: 2112-01-05-02

Delnice, 21. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr